ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER- Πρόσκληση ενδιαφέροντος

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 Αντικείμενο της πρόσκλησης

 Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (Π.Α.Α.) της Χώρας μας, εγκρίθηκε η εφαρμογή τοπικού προγράμματος, φορέας υλοποίησης του οποίου είναι η Εταιρεία ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε., η οποία αποτελεί την Ομάδα Τοπικής Δράσης (εφεξής αποκαλούμενη Ο.Τ.Δ.).

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι τελικοί δικαιούχοι (υποψήφιοι επενδυτές) να υποβάλλουν προτάσεις για χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων.

(Πηγή: www.trihonida.gr)

Αναλυτικά στοιχεία για τους τομείς δράσης του Leader, τα απαιτούμενα στοιχεία φακέλων και τον τρόπο κατάθεσής τους θα βρείτε στο site της «Τριχωνίδας Α.Ε.», απ’ όπου και η αναφερόμενη πηγή.

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των επενδυτικών προτάσεων είναι η 16η Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. (τελευταία καταγραφή εισερχόμενου πρωτοκόλλου).