Ξεκινάει το Πρόγραμμα Εξυγίανσης Δήμων

Η έναρξη λειτουργίας του προγράμματος οικονομικής εξυγίανσης των Δήμων και των Περιφερειών ξεκινάει  βάσει του άρθρου 262 του “Καλλικράτη”, καθώς ο υπουργός Εσωτερικών Χ. Καστανίδης υπέγραψε τη σχετική απόφαση, αποτέλεσμα εξαγγελίας του ενάμισι μήνα πριν. Σύμφωνα με την απόφαση όσοι Δήμοι ή Περιφέρειας ενταχθούν στο πρόγραμμα εξυγίανσης θα μπορούν να ρυθμίσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αλλά και τις Τράπεζες, να διακανονίσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους προς τους ιδιώτες, αλλά και να ελαττώσουν το μισθολογικό τους κόστος με μετατάξεις υπαλλήλων σε άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες.

Όσοι ενταχθούν στο πρόγραμμα αυτό θα υπόκεινται σε παρακολούθηση από την Ελεγκτική Επιτροπή, θα πρέπει να περιορίσουν προσλήψεις, αλλά και να διαθέσουν μέρος ή το σύνολο των εσόδων, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από ΣΑΤΑ προς όφελος της επίτευξης των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εξυγίανσης.

Για να ενταχθεί τώρα ένας Δήμος στο πρόγραμμα αυτό εθελούσια, θα πρέπει να πληροί τις κάτωθι προϋποθέσεις:

1. Οι ετήσιες υποχρεώσεις του σε τοκοχρεολύσια υπερβαίνουν το 20% των τακτικών του εσόδων ή

2. Το συνολικό χρέος του, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται οι απαιτήσεις αυτών από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την Ε.Ε. ή από εθνικούς πόρους (π.χ. “Θησέας”), υπερβαίνει το σύνολο των τακτικών του εσόδων συμπεριλαμβανομένης της ΣΑΤΑ.

3. Υπάρχει αδυναμία κατάρτισης ισοσκελισμένου προϋπολογισμού λόγω ανεπάρκειας των εσόδων για την κάλυψη των ανεξόφλητων υποχρεώσεών του.

Από τη στιγμή τώρα που συντρέχουν είτε οι δυο πρώτες προϋποθέσεις είτε η τρίτη, η αίτηση του Δήμου θα πρέπει να συνοδεύεται:

1. Από απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του,

2. Από εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου από ορκωτούς ελεγκτές  και

3. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εξυγίανσης.

Κατόπιν ακολουθεί απόφαση της Ελεγκτικής Επιτροπής για την ένταξη.

Ωστόσο η ένταξη ενός Δήμου στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης δεν γίνεται μόνο εθελοντικά, αλλά μπορεί να γίνει και μετά από απόφαση της Ελεγκτικής Επιτροπής και σχετική διαπιστωτική πράξη του υπουργού Εσωτερικών.

 

Πηγή: IthacaNews