Πρόγραμμα ΕΕ 2012 «Δωρεάν διανομή τροφίμων» με φορέα υλοποίησης το Δήμο Λευκάδας

Σας κάνουμε γνωστό ότι ο Δήμος Λευκάδας πρόκειται να υλοποιήσει το πρόγραμμα ΕΕ 2012 «Δωρεάν διανομή τροφίμων». Δικαιούχοι του προγράμματος είναι άπορα άτομα της Ε.Ε. ανεξαρτήτως θρησκείας και υπηκοότητας που διαμένουν μόνιμα στο Δήμο Λευκάδας πλην των Δημοτικών Κοινοτήτων Λευκάδας και Νυδριού.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται στο Τμήμα Πρόνοιας του Δήμου Λευκάδας κατά τις πρωινές ώρες από Δευτέρα 12 Μαρτίου μέχρι και Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012 (Υπεύθυνοι παραλαβής αίτησης: κα Βαγκοπούλου Ευγενία τηλ 2645060615 και Βανδώρου Κωνσταντίνα τηλ. 2645360620).

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνεργαστούν με τα κατά τόπους προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι για την συγκέντρωση των δικαιολογητικών τους και την παραλαβή της αίτησή τους.

Τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση του δικαιούχου για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι:

1. Υπεύθυνη δήλωση του τελικού δικαιούχου για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα μέσω ενός μόνο φορέα υλοποίησης.

2. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου, ή άλλου νομίμου εγγράφου ταυτοποίησης του τελικού δικαιούχου.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

5. Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου Εισοδήματος του προηγούμενου έτους 2011. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος ή η σύζυγός του δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Εφόσον κατά τη διενέργεια ελέγχου ζητηθεί το Ε9, ο δικαιούχος υποχρεούται να το προσκομίσει άμεσα.

6. Έγγραφα από Κρατικούς Φορείς Υγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, κ.λ.π.), που να χαρακτηρίζουν το νόσημα του πάσχοντος, ανάλογα με τη σοβαρότητα του (βαρύ, δισίατο, ανίατο), στις περιπτώσεις που ο πάσχων εντάσσεται στην κατηγορία του άρθρου 1, παραγ. 1, της παρούσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ

Από το Δήμο Λευκάδας