Πρόσκληση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για προτάσεις χρηματοδότησης λιμενικών έργων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Κέρκυρα, 29-6-2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης “έργων Λιμένων” εξέδωσε η Διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά την υπογραφή της από τον Περιφερειάρχη Σπυρίδωνα Σπύρου.

Η πρόσκληση αφορά στην Θεματική προτεραιότητα 30 «Λιμενικές υποδομές» του Αξονα 3 «Υποδομές & Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Ιονίων Νήσων» του Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013.

Ειδικότερα, οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα αναφέρονται: στη συμπλήρωση και βελτίωση του δικτύου λιμενικών υποδομών, κυρίως τοπικής και περιφερειακής εμβέλειας, που εξυπηρετούν τοπικές, ενδοπεριφερειακές, διαπεριφερειακές και διεθνείς συνδέσεις.

H πρόσκληση απευθύνεται στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών) και είναι προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 8.500.000€.

Η υποβολή προτάσεων αρχίζει τη Δευτέρα 2 Ιουλίου 2012 και έως εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Η σχετική πρόσκληση έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΔΑ ΠΙΝ: www.depin.gr και www.pepionia.gr

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 85% και το Ελληνικό Δημόσιο.