Άρθρο Λ.Κατωπόδη για τον Σκορπιό

ΣΚΟΡΠΙΟΣ KAI ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ: H   ΠΑΓΙΔΑ

Στην διαύγεια αναρτήθηκε στις 4-4-2018 η με αριθμό 52 απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Μεγανησίου  (ΑΔΑ: ΨΒΙΓΩΛΖ-Δ48), η οποία ελήφθη «ομόφωνα» σχετικά με την αποζημίωση που δικαιούται ο Δήμος να λάβει από την εταιρεία «ΜΥΚΗΝΑΙ ΑΕ», λόγω εισφοράς σε γη ή χρήμα,  σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις, προκειμένου η παραπάνω εταιρεία να ανεγείρει στη νησίδα «ΣΚΟΡΠΙΟΣ ξενοδοχειακή μονάδας 5 αστέρων.

Όπως ορίζεται στην άνω απόφαση αντί εισφορά σε γη, ανερχόμενη σε 7.866,53 τ.μ., ο Δήμος αποδέχθηκε να λάβει την εισφορά αυτή σε χρήμα, το ύψος της οποίας θα προσδιορισθεί από την ειδική εκτιμητική επιτροπή του άρθρου 15 του Ν. 2882/6-2-2001 (ΦΕΚ 17Α΄).Αποφάσισε επίσης ομόφωνα το Δ.Σ ,  κατόπιν εισηγήσεως του κ. Δημάρχου, η καταβολή του  ποσού της εισφοράς σε χρήμα,  να «γίνει εφ΄άπαξ εντός εξαμήνου από την έκδοση προσωρινής ή οριστικής άδειας λειτουργίας   της (μελλοντικής, η επεξήγηση  δική μου) τουριστικής μονάδος»

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΩΤΗ:  Δήμος θα πρέπει να επιδιώξει, με την προβλεπόμενη νομική-δικαστική διαδικασία περί απαλλοτριώσεων ακινήτων,  ώστε  η τιμή μονάδος να μην εναρμονισθεί με την τιμή της αντικειμενικής αξίας της περιοχής, αλλά με την τιμή της εμπορικής αξίας, η οποία  είναι καταφανώς ανώτερη της αντικειμενικής και εκ τούτου να επιτύχει και να λάβει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αποζημίωη.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΤΕΡΗ:   Αν υποτεθεί ότι υπογράφεται σήμερα το ιδιωτικό συμφωνητικό που προσδιορίζει η απόφαση, μεταξύ Δήμου και εταιρείας «ΜΥΚΗΝΑΙ ΑΕ», τα ενδιάμεσα στάδια μέχρι την προσωρινή ή οριστική απόφαση λειτουργίας της μελλοντικής τουριστικής μονάδας από την αρμόδια Περιφέρεια ( έκδοση οικοδομικής άδειας, κατασκευή, αδειοδοτήσεις  και λοιπές διαδικασίες) θα απαιτήσουν τουλάχιστον τρία ή και τέσσερα χρόνια  αν όχι και περισσότερα. 

Αυτό σημαίνει ότι  το οποιοδήποτε ποσό της εισφοράς-αποζημίωσης θα καταβληθεί στο Δήμο μετά από  4 ή και 5  χρόνια, χωρίς να υπολογίζονται  οι ενδιάμεσες καθυστερήσεις, λόγω της ιδιαιτερότητας, του «μεγέθους» και των ειδικών συνθηκών ανέγερσης του συγκεκριμένου ξενοδοχείου.

Προφανώς  τόσο από τον κ. Δήμαρχο  όσο και από τους κ.κ δημοτικούς συμβούλους,   διέφυγε η λεπτομέρεια αυτή, αν βεβαίως δεν παγιδευτήκανε και έτσι  έγινε σύγχυση μεταξύ άδειας οικοδομής και άδειας λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδας, με το δεδομένο ότι η μεν οικοδομική άδεια ανέγερσης είναι η αρχή ενώ  η  άδεια λειτουργίας είναι το τελευταίο στάδιο ολοκλήρωσης της ξενοδοχειακής μονάδας.

Θα πρέπει λοιπόν όπωσδήποτε να ενεργηθούν τα νόμιμα ώστε:   Να συμφωνηθεί και να καταγραφεί στο ιδιωτικό συμφωνητικό, εφόσον τούτο είναι χρονικά δυνατόν, ότι η καταβολή του οποιουδήποτε ποσού της εισφοράς,  να καταβληθεί  ΟΧΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ, ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΥΤΗΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ Υ.ΔΟΜ. Διότι αυτονόητο τυγχάνει ότι  η παρέλευση τόσο μεγάλου χρονικού διαστήματος, θα αποδυναμώσει την αγοραστική δύναμη  του καταβληθησόμενου ποσού και θα καταστεί άνευ ουσιαστικής σημασίας και αξίας η καταβολή του ποσού αυτού  μετά από 4 ή και 5 χρόνια.

Λευτέρης Π. Κατωπόδης