Απορρίφθηκε η ένσταση της «Ενωτικής Αναγέννησης» για τις εκλογές…

Δείτε την σχετική απόφαση του Πρωτοδικείου και το σκεπτικό της:

Αριθμός Απόφασης Α373/2019

ΑΚΔ ΕΝ172/5-8-2019
ΤΟ

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Σ υ ν ε δ ρ ί α σ ε δημόσια στο ακροατήριό του στις 26-8-2019 με δικαστές τους: Παναγιώτη Αργύρη, Πρόεδρο Πρωτοδικών Δ.Δ., Βασίλειο Καλύβα (εισηγητή),Αικατερίνη Πελεκάση Πρωτοδίκες Δ.Δ. και γραμματέα τη Χριστίνα Μπακούλα, δικαστική υπάλληλο.

Γ ι α να δικάσει την ένσταση με χρονολογία κατάθεσης 25-7-2019.

Των 1.Αικατερίνης ΚΑΒΒΑΔΑ (ΚΑΡΑΤΣΟΛΑΚΗ) του Σπυρίδωνος, κατοίκου Παλαιοκατούνας Λευκάδας, με την ιδιότητα της υποψήφιας Δημάρχου του Δήμου Μεγανησίου Λευκάδας και της επικεφαλής του συνδυασμού «ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ», 2.Κωνσταντίνου ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ του Γεωργίου, κατοίκου Καταιμερίου Μεγανησίου, 3. Γεωργίου ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ του Φρειδερίκου, κατοίκου Βαθέος Μεγανησίου, 4.Παναγιώτη ΔΑΓΛΑ του Νικολάου, κατοίκου Κατωμερίου Μεγανησίου, 5.Γεωργίας (Τζίνας) ΚΑΒΒΑΔΑ (ΤΖΑΝΗ) του Ευσταθίου, κατοίκου Κατωμερίου Μεγανησίου, 6.Παρασκευής (Βιβής) ΚΟΛΙΟΥ ΚΑΤΩΠΟΔΗ του Παντελή, κατοίκου Αθηνών, 7.Θωμά ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ του Παναγιώτη, κατοίκου Σπαρτοχωρίου Μεγανησίου, 8.Ελένης (Έλενας) ΒΑΛΣΑΜΟΥ του Θεοχάρη, κατοίκου Βαθέος Μεγανησίου, 9.Γεωργίας ΑΡΓΥΡΗ συζ. Μαρίνου, κατοίκου Ηλιούπολης, Αμαλιάδος14, 10.Έκτορα ΜΠΟΥΛΙΕΡΗ του Ανδρέα, κατοίκου Βαθέος Μεγανησίου,11.Ατζουλέτας (Λέτας) ΠΟΛΙΤΗ συζ. Ανδρέα, κατοίκου Σπαρτοχωρίου Μεγανησίου12.Σοφίας ΠΑΛΜΟΥ του Θωμά, κατοίκου Κρυονερίου, Αγ. Τριάδας 18,13.Μαυρέτας ΣΥΚΙΩΤΗ του Αναστασίου, κατοίκου Λευκάδος,14.Γρηγορίου ΜΠΕΝΙΑ του Νικολάου, κατοίκου Σπαρτοχωρίου Μεγανησίου, 15.Αναστασίου ΜΑΝΤΖΑΡΗ του Κωνσταντίνου, κατοίκου Κατωμερίου Μεγανησίου, 16.Αναστασίας ΚΟΝΙΔΑΡΗ του Σπυρίδωνος, κατοίκου Βύρωνα, Σπετσών 8-10, 17.Αριστοτέλη ΛΑΖΑΡΗ του Θεοφάνη, κατοίκου Σπαρτοχωρίου Μεγανησίου και 18. Φωτεινής ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ του Ιωάννη, κατοίκου Λευκάδος, Τζον Κένεντυ 9, των λοιπών με την ιδιότητα των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων με τον συνδυασμό «ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ», οι οποίοι παραστάθηκαν, με δήλωση, κατ’ άρθρο 133 παρ. 2 του Κ.Δ.Δ. του φερόμενου ως πληρεξουσίου δικηγόρου Παναγιώτη Χριστόπουλου.

Κ α τ ά του Παύλου Δάγλα του Γερασίμου, κατοίκου Μεγανησίου, ανακηρυχθέντος Δημάρχου Μεγανησίου και επικεφαλής του συνδυασμού «ΜΕΓΑΝΗΣΙ ΜΕ ΟΡΑΜΑ», ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου Λάμπρου Γεωργακόπουλου

Κατά τη συζήτηση, ο διάδικος που εμφανίστηκε και παραστάθηκε ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και ζήτησε όσα αναφέρονται στα πρακτικά.

Μετά τη συνεδρίαση το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη.

Η κ ρ ί σ η τ ο υ ε ί ν α ι η ε ξ ή ς :

1.Επειδή, με την κρινόμενη ένσταση, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (σχετ. τo υπ’ αρ 1377774 ειδικό έντυπο παράβολο Σειράς Α΄), ζητείται η ακύρωση της 22/2019 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, με την οποία επικυρώθηκε το αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019 στο Δήμο Μεγανησίου της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας και ανακηρύχθηκε ο καθ’ ου Παύλος Δάγλας του Γερασίμου Δήμαρχος Μεγανησίου και επικεφαλής του επιτυχόντος συνδυασμού «ΜΕΓΑΝΗΣΙ ΜΕ ΟΡΑΜΑ», ενώ ανακηρύχθηκε ως επιλαχών ο συνδυασμός «ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ», του οποίου η πρώτη ενιστάμενη ήταν επικεφαλής και υποψήφια Δήμαρχος, οι δε λοιποί ενιστάμενοι υποψήφιοι δημοτικοί Σύμβουλοι. Ειδικότερα, οι ενιστάμενοι ζητούν να ακυρωθεί η ανωτέρω απόφαση, προβάλλοντας ότι έλαβαν χώρα πλημμέλειες (κατά τους ισχυρισμούς των ενισταμένων, έλλειψη σχετικών αιτήσεων μεταδημοτεύσεως, αλλά και των αναγκαίων διοικητικών πράξεων και δικαιολογητικών εγγράφων) στις πράξεις μεταδημοτεύσεως και εγγραφής στο Δημοτολόγιο του Δήμου Μεγανησίου και, κατ’ επέκταση, στους οικείους εκλογικούς καταλόγους, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από 1/1/2019 έως και 28/2/2019 και οποίες, κατά τους ισχυρισμούς των ενισταμένων, ανέρχονται σε 133 μεταδημοτεύσεις Ελλήνων εκλογέων, 32 εγγραφές εκλογέων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε 16 νέους Έλληνες εκλογείς, χωρίς να προσδιορίζονται στην κρινόμενη ένσταση ονομαστικά το πρόσωπα αυτά.

2.Επειδή, ο ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» » (Α΄ 87) ορίζει, στο άρθρο 45 ότι: «Ένσταση μπορεί να ασκήσει: α) κάθε εκλογέας εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου, καθώς και β) ο υποψήφιος κατά τις εκλογές στον οικείο δήμο.», στο άρθρο 47 παρ. 1 (όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 παρ.1 του ν.4604/2019, Α΄ 50/26.3.2019), ότι: «Η ένσταση στρέφεται κατά της απόφασης με την οποία ανακηρύσσονται ο επιτυχών συνδυασμός ή ο συνδυασμός του δημάρχου και οι λοιποί συνδυασμοί του δημοτικού συμβουλίου, καθώς και οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωματικοί, βάσει του σχετικού πίνακα των αποτελεσμάτων ο οποίος ενσωματώνεται σε αυτή. […]» και στο άρθρο 49 παρ.1 ότι: «1. Για τα θέματα της προδικασίας, της κύριας διαδικασίας, της παρέμβασης, της αντένστασης, της αποδεικτικής διαδικασίας, του παρεμπίπτοντος ελέγχου, της απόφασης του δικαστηρίου, καθώς και της γνωστοποίησής της, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 253 έως και 260 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, όπως κάθε φορά ισχύει, ο οποίος και εφαρμόζεται για κάθε σχετικό θέμα, που δεν ρυθμίζεται, ειδικώς, από τις διατάξεις του παρόντος. Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει τα ίδια θέματα διαφορετικά καταργείται.». Εξάλλου, στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.2717/1999, (Α΄ 97) ορίζονται τα εξής: Στο άρθρο 244 ότι: «Στις υπό τον ΠΡΩΤΟ ΤΙΤΛΟ ρυθμίσεις του ΤΜΗΜΑΤΟΣ τούτου υπάγονται οι διαφορές που αναφύονται κατά την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού». Στο άρθρο 246 (όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 15 του ν. 3051/2002), ότι: «1. Για την σε πρώτο και σε τελευταίο βαθμό επίλυση των διαφορών του άρθρου 244 ασκείται ένσταση. 2. […]», και στο άρθρο 266 ότι: «Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι γενικές διατάξεις του ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ.». Περαιτέρω, στα άρθρα 27, 28, 30 και 35 του ίδιου ως άνω Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ορίζονται τα εξής: Στο άρθρο 27 ότι: «1. Οι διάδικοι, οι νόμιμοι αντιπρόσωποι και οι εκπρόσωποί τους διενεργούν τις διαδικαστικές πράξεις και παρίστανται κατά τη συζήτηση με δικαστικούς πληρεξουσίους […]», στο άρθρο 28 ότι: «1. Για τις πράξεις της προδικασίας θεωρείται ότι υπάρχει η πληρεξουσιότητα, εφόσον είτε επακολουθήσει η νομιμοποίηση δικαστικού πληρεξουσίου είτε εμφανιστεί στο ακροατήριο ο διάδικος ή ο νόμιμος αντιπρόσωπος ή ο εκπρόσωπός του και δηλώσει ότι εγκρίνει την διενέργειά τους. 2. Αν, ως την πρώτη συζήτηση, δεν έχουν υποβληθεί τα στοιχεία της νομιμοποίησης ή αυτά που έχουν υποβληθεί δεν είναι πλήρη, το δικαστήριο, ύστερα από αίτηση του διαδίκου ή του νόμιμου αντιπροσώπου ή του εκπροσώπου ή του εμφανιζόμενου ως δικαστικού πληρεξουσίου του, είτε αναβάλλει τη συζήτηση είτε προχωρεί σε αυτή χορηγώντας εύλογη προθεσμία για την υποβολή τους. 3. […] 5. Αν ο δικαστικός πληρεξούσιος του διαδίκου τελικώς δεν νομιμοποιηθεί, οι διαδικαστικές πράξεις που διενεργήθηκαν από αυτόν είναι αυτοδικαίως άκυρες και το σχετικό ένδικο βοήθημα ή μέσο απορρίπτεται. 6. […]», στο άρθρο 30 ότι: «1. Δικαστικοί πληρεξούσιοι των λοιπών, πλην του Δημοσίου και των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, διαδίκων ορίζονται δικηγόροι, σύμφωνα με το Δικηγορικό Κώδικα. […] 2. Η, κατά την προηγούμενη παράγραφο, δικαστική πληρεξουσιότητα παρέχεται: α) με προφορική δήλωση του διαδίκου ή του νόμιμου αντιπροσώπου ή του εκπροσώπου του, στο ακροατήριο, η οποία και καταχωρείται στα πρακτικά, ή β) με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο, οπότε όμως απαιτείται η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του διαδίκου ή του νόμιμου αντιπροσώπου ή του εκπροσώπου του, από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή. […]. 3. Η δικαστική πληρεξουσιότητα προς τους κατά την πρώτη περίοδο της παρ.1 δικαστικούς πληρεξουσίους θεωρείται ότι έχει παρασχεθεί με μόνη τη συνυπογραφή, από το διάδικο ή το νόμιμο αντιπρόσωπο ή τον εκπρόσωπό του, κατά περίπτωση, του δικογράφου του ένδικου βοηθήματος ή μέσου. Στην περίπτωση αυτή η συνυπογραφή του δικηγόρου θεωρείται ως βεβαίωση της γνησιότητας της υπογραφής των πιο πάνω προσώπων. […]. 4. […]» και στο άρθρο 35 ότι: «Το δικαστήριο ελέγχει και αυτεπαγγέλτως τη συνδρομή των διαδικαστικών προϋποθέσεων».

3.Επειδή, εξάλλου, στο άρθρο 258 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ορίζεται ότι : «Κατά την εκδίκαση της ένστασης το δικαστήριο μπορεί να κρίνει παρεμπιπτόντως ζητήματα που αφορούν τη νομιμότητα…και των προπαρασκευαστικών της εκλογής πράξεων (εγγραφή, μετεγγραφή ή διαγραφή εκλογέα στους ή από τους εκλογικούς καταλόγους, διόρθωση στοιχείων του που περιλαμβάνονται σε αυτούς κ.τ.τ.) εφόσον, σε κάθε περίπτωση, η νομιμότητα αυτή δεν έχει κριθεί με δύναμη δεδικασμένου». Σύμφωνα δε με την διάταξη αυτή, ερμηνευόμενη σε συνδυασμό με την διάταξη του άρθρου 249 παρ. 1 περ. α’ του αυτού Κώδικα, που ορίζει ότι : «Λόγους ένστασης μπορούν να θεμελιώσουν : α) οι παραβάσεις του νόμου κατά τη διεξαγωγή της εκλογής . . .» και την διάταξη του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 251 του ίδιου Κώδικα, που ορίζει ότι το δικόγραφο της ενστάσεως « . . . πρέπει να περιέχει σαφείς και συγκεκριμένους λόγους . . .», κατά την εκδίκαση της ενστάσεως που αμφισβητεί το κύρος των εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), το δικαστήριο, κατόπιν προβολής σχετικού λόγου, ελέγχει παρεμπιπτόντως και πράξεις μεταδημοτεύσεως, δυνάμει των οποίων ενεγράφησαν στους εκλογικούς καταλόγους και εψήφισαν στον συγκεκριμένο Ο.Τ.Α. εκλογείς, χωρίς να δεσμεύεται από το τεκμήριο νομιμότητας των πράξεων αυτών (πρβλ. Α.Ε.Δ. 26/1994, Σ.τ.Ε. Ολομ. 1273/1993 Ολομ.), εφόσον ο ενιστάμενος αναφέρεται ονομαστικά σε μεταδημοτεύσαντες εκλογείς και προβάλλει, με σαφείς ισχυρισμούς, ότι οι πράξεις της μεταδημοτεύσεώς τους είναι νομικώς πλημμελείς. Για να ασκηθεί, όμως, ο ως άνω παρεμπίπτων έλεγχος νομιμότητας, πρέπει ο ενιστάμενος να αναφέρεται, με συγκεκριμένους ισχυρισμούς, στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τον καθένα από τους φερόμενους ως παρανόμως μεταδημοτεύσαντες, με μνεία του εκλογικού τμήματος, όπου ο καθένας εψήφισε, του αριθμού του οικείου εκλογικού καταλόγου, του αριθμού εγγραφής στο οικείο πρωτόκολλο ψηφοφορίας κ.ο.κ. (ΣτΕ122/2008, 3527/2003, 89/2004).

4.Επειδή, το δικόγραφο της κρινόμενης ένστασης υπογράφει η δικηγόρος Μαρία ΜΠΡΙΚΟΥ, η οποία και φέρεται ως πληρεξούσιος δικηγόρος των ενισταμένων, χωρίς να συνυπογράφεται από αυτούς. Κατά τη συζήτηση, όμως, της κρινόμενης ένστασης κατά την δικάσιμο της 26-8-2019 οι ενιστάμενοι παραστάθηκαν με δήλωση, κατ’ άρθρο 133 παρ. 2 του Κ.Δ.Δ., του φερόμενου ως πληρεξουσίου δικηγόρου Παναγιώτη Χριστόπουλου, χωρίς να εμφανιστούν για να διορίσουν, με προφορική δήλωσή τους καταχωριζόμενη στα πρακτικά, την υπογράφουσα το δικόγραφο δικηγόρο ή τον παρασταθέντα με δήλωση προαναφερόμενο δικηγόρο, ενώ, εξάλλου, δεν προσκομίστηκε στο Δικαστήριο κάποιο νομιμοποιητικό έγγραφο του άρθρου 30 παρ. 2 του Κ.Δ.Δ. για κανέναν από τους ανωτέρω δικηγόρους. Μετά ταύτα, η κρινόμενη ένσταση πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, λόγω μη νομιμοποίησης τόσο της δικηγόρου που την υπογράφει, όσο και του παρασταθέντος προαναφερόμενου δικηγόρου. Εξάλλου, η κρινόμενη ένσταση, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη και λόγω αοριστίας αυτής, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα στην 3η σκέψη της παρούσας, δεδομένου ότι οι ενιστάμενοι δεν αναφέρονται κρινόμενη ένσταση ονομαστικά στα πρόσωπα των 133 μεταδημοτευσάντων Ελλήνων εκλογέων, των 32 εγγεγραμμένων εκλογέων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δημοτολόγιο του Δήμου Μεγανησίου, καθώς και των 16 νέων Έλληνων εκλογέων, ούτε στις κατ’ ιδίαν φερόμενες πλημμέλειες των σχετικών πράξεων μεταδημοτεύσεως και εγγραφής, ούτε, συνακόλουθα, οι ενιστάμενοι αναφέρονται, με συγκεκριμένους ισχυρισμούς, στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τον καθένα από τους φερόμενους ως παρανόμως μεταδημοτεύσαντες και εγγραφέντες στο Δημοτολόγιο του Δήμου Μεγανησίου, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από τον καθ’ ου.

5.Επειδή, κατ’ ακολουθίαν, η κρινόμενη ένσταση πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη Περαιτέρω, πρέπει να διαταχθεί η κατάπτωση του καταβληθέντος παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, κατ’ άρθρο 277 παρ.9 εδάφιο πρώτο του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, ενώ, κατ’ εκτίμηση των περιστάσεων, πρέπει να απαλλαγούν οι ενιστάμενοι από τα δικαστικά έξοδα του καθ’ ου, κατ’ άρθρο 275 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα.

Δ Ι Α Τ Α Υ Τ Α

Απορρίπτει την ένσταση.

Διατάσσει την κατάπτωση του καταβληθέντος παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Απαλλάσσει τους ενισταμένους από τα δικαστικά έξοδα του καθ’ ου.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στο Μεσολόγγι στις 26-8-2019 και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου στις 22-10-2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ