Δημοτικό συμβούλιο κεκλεισμένων των θυρών, την Κυριακή

Κεκλεισμένων των θυρών, λόγω κορονοϊού προφανώς, το δ.σ. Θα συζητηθούν τρία θέματα, δείτε τα στην πρόσκληση:

Μεγανήσι: 15/07/2020
Αρ. πρ.: 2173
ΠΡΟΣ: κον Δήμαρχο Μεγανησίουκ.
κ Δημοτικούς Συμβούλουςκ.
κ Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων
κοινοποίηση:Π/ΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει τις 19 Ιουλίου2020 ημέρα Κυριακή καιώρα10:00,σύμφωνα με τις διατάξεις τουάρθρου67 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19, στο Δημοτικό Σχολείο Μεγανησιου (Κατωμερι) «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ», σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ. Α ́/11-03-2020) καθώς και την εγκ. ΥΠ. ΕΣ. 163/33282/29.05.2020, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
Απαντήσεις σε ερωτήματα-Ενημέρωση Δημάρχου
1.Λήψη απόφασης για καταγγελία και λύση της από 1799/6-5-2010 σύμβασης μίσθωσης παραχώρησης χρήσης και εκμετάλλευσης του Τουριστικού Καταφυγίου Βαθέος μεταξύ του Δήμου Μεγανησίου (Εκμισθωτής-Παραχωρών) και της <<Πλους Οδυσσέας Μαρίνας Α.Ε.>> (Μισθώτρια-Παραχωρησιούχος).(εισηγητής:ο κος Πρόεδρος του Δ.Σ. Κατωπόδης Γεράσιμος)
2.Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έτους 2020.(εισηγητής:ο Αντιδήμαρχος κος Κατωπόδης Διονύσιος)
3.Ενοικιάσεις κοινοχρήστων χώρωνέτους 2020.(εισηγητής:ο Αντιδήμαρχος κος Δάγλας Λάμπρος -Νικόλαος)O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Για την ακρίβεια ΟΕιδικόςΓραμματέας του Δ.Σ.Μάντζαρης Πάνος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Π/Α Σημείωση:Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία -έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δ.Σ.