Μόνιμος υπάλληλος για το ΚΕΠ δήμου Μεγανησίου

Πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ ενός μόνιμου υπαλλήλου στο ΚΕΠ του Δήμου Μεγανησίου

Το ΑΣΕΠ απέστειλε στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση μια νέα Προκήρυξη μόνιμων προσλήψεων. Συγκεκριμένα, την 7Κ/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 144 θέσεων τακτικού προσωπικού στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) των Δήμων.

Από τις 144 θέσεις:

– οι 59 είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)

– οι 32 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)

– οι 53 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)

Σύμφωνα με την προκήρυξη στο ΚΕΠ του Δήμου Μεγανησίου προβλέπεται 1 θέση του κλάδου ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (Δ.Υ.Π.).

 Η ακριβής προθεσμία και διαδικασία αποστολής των αιτήσεων, θα γνωστοποιηθεί με τη δημοσίευση του πλήρους κειμένου της Προκήρυξης σε Φ.Ε.Κ.

Πηγή: airetos.gr via «Λευκαδιτικα Νέα»