Κατατέθηκαν οι προτάσεις των μικρών νησιών στον Πρωθυπουργό