Θεία λειτουργία στην Αττική για τους αποδήμους Λευκαδίους