Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου:Συνεδρίαση 10η/17-07-2011