Ανακοίνωση-Ενημέρωση ανεξάρτητων συμβούλων για την ψήφιση του προϋπολογισμού.