Προσλήψεις στο Δημόσιο και τους ΟΤΑ: Οι αλλαγές

  Αλλάζει άρδην το καθεστώς προσλήψεων στον «στενό» αλλά και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως προβλέπει η εγκύκλιος που εξέδωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Γιάννης Ραγκούσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να μην κάνει ούτε ένα βήμα πίσω στην αναλογία ένα προς πέντε, δηλαδή μία πρόσληψη για πέντε αποχωρήσεις, κάτι που άλλωστε επιτάσσει και η ίδια η τρόικα μέσω του μνημονίου.

Βάσει της νέας εγκυκλίου, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ζητήσει ήδη από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες να υποβάλουν εγγράφως το αργότερο μέχρι τις 14 Ιανουαρίου – ώστε να εγκριθούν και οι προβλεπόμενες πιστώσεις – τον προγραμματισμό των αναγκών τους σε μόνιμο προσωπικό, σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου καθώς και συμβάσεων μίσθωσης έργου.

Ταυτόχρονα, οι υπηρεσίες θα πρέπει να βεβαιώνουν τον ακριβή αριθμό των αποχωρήσεων σε προσωπικό το 2010, ενώ θα συμπεριλαμβάνονται στοιχεία για εκκρεμότητες διορισμών /προσλήψεων τακτικού προσωπικού, ανά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα, από πίνακες του Α.Σ.Ε.Π. που περιλαμβάνουν οριστικά αποτελέσματα διορισμών έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010.

Τι θα ισχύσει για τις συμβάσεις έργου

Παράλληλα, το Υπουργείο Εσωτερικών υπογραμμίζει ότι οι συμβάσεις μίσθωσης έργου θα καλύπτονται από πλήρη διαφάνεια ως προς την κατάρτισή τους.

Έτσι, η επιλογή των αναδόχων θα γίνεται βάσει των κριτηρίων του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, υπό την πλήρη εποπτεία του Α.Σ.Ε.Π., ο οποίος θα πιστοποιεί ότι οι συμβάσεις αυτές δεν υποκρύπτουν σχέση εξαρτημένης εργασίας και δεν καλύπτονται με αυτές πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Οι αλλαγές επηρεάζουν και τους Ο.Τ.Α.

Η νέα εγκύκλιος περιλαμβάνει διατάξεις που αναφέρονται και στους Ο.Τ.Α. Έτσι, και οι προσλήψεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση θα γίνονται βάσει της αναλογίας ένα προς πέντε.

Σε ό,τι αφορά στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) θα πρέπει να επισημαίνεται κάθε φορά εάν ο φορέας είναι κρατικός ή υπάγεται σε καθεστώς τακτικής επιχορήγησης. Παράλληλα, η έγκριση για την εκάστοτε πρόσληψη προσωπικού θα χορηγείται από τη Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και όχι από την Τετραμελή Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006.

(Πηγή: www.madata.gr)