Ορισμός καθηκόντων υπαλλήλων Δήμου

            Με απόφαση Δημάρχου τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν τα αντικείμενα όλων των υπαλλήλων του Δήμου. Αυτό κρίθηκε αναγκαίο και μέχρι την κατάρτιση και  έγκριση του νέου Οργανισμού Εσωτερικής  Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου, προκειμένου να ανταποκριθεί ο Δήμος στο νέο θεσμικό πλαίσιο, που εισάγεται με το πρόγραμμα Καλλικράτης. Αναλυτικότερα: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Μεγανήσι 10-01-2011

Αρ. πρωτ. 54   

Αρ. Απόφασης :  05

 

                                        ΑΠΟΦΑΣΗ 

 Ο Δήμαρχος Μεγανησίου έχοντας υπόψη,

 1.Τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ του Δήμου.

2.Την ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου έως της  σύνταξης του νέου Ο.Ε.Υ σύμφωνα με τον ν.3852/2010.
3.Το υπάρχον προσωπικό του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Α. Ορίζει την Μάντζαρη Βησσαρία δημοτική υπάλληλο με βαθμό Α ως προϊσταμένη όλων των υπηρεσιών του Δήμου.

Β. Καθορίζει τα παρακάτω αντικείμενα στους δημοτικούς υπαλλήλους ως εξής:

1.     ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΒΗΣΣΑΡΙΑ.

Α.Το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και ειδικότερα.

Για το τμήμα Διοικητικών υπηρεσιών

1.Δημοτική κατάσταση.
2.Γραμματειακή στήριξη της Οικονομικής Επιτροπής.
3.Την φροντίδα για την συγκέντρωση των διατάξεων της νομοθεσίας και την κανονική εφαρμογή των γενικών ρυθμίσεων της Πολιτείας στα θέματα προσωπικού, οποιασδήποτε σχέσης εργασίας του Δήμου.
 4.Την διαχείριση των διαδικασιών που αφορούν την πρόσληψη,απόλυση,προαγωγή,παραίτηση,τοποθέτηση,μετακίνηση,απόσπαση,μετάταξη κλπ, του προσωπικού του Δήμου με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
5.Την παρακολούθηση της εφαρμογής και των μεταβολών της οργανωτικής δομής και στελέχωσης των υπηρεσιών του Δήμου. Παρακολούθηση της κατανομής των θέσεων εργασίας στις επιμέρους υπηρεσίες του Δήμου.
6.Την τήρηση διαδικασιών συγκέντρωσης καταγραφής των πληροφοριών που έχουν σχέση με τον καθορισμό των κάθε φύσης αμοιβών και παροχών προς το προσωπικό οποιασδήποτε εργασιακής σχέσης του Δήμου. Επίσης την τήρηση των αδειών προσωπικού.
7.Συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία για την διάθεση πιστώσεων στα εκτελούμενα έργα.

Για το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών.

 Προΐσταται της Ταμιακής Υπηρεσίας-υπεύθυνη του συστήματος διαχείρισης λογιστικής και ειδικότερα.

1. Σύνταξη και παρακολούθηση του προϋπολογισμού-απολογισμού, ιεράρχηση δαπανών με προγραμματισμό των πληρωμών των χρηματικών ενταλμάτων με προτεραιότητα τις ανάγκες της υπηρεσίας, έλεγχο κάθε εντάλματος που υποβάλλεται για υπογραφή προς τον κο Δήμαρχο και προς τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Υπεύθυνη έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων και βιβλίων τήρησης λογαριασμών διαχείρισης μαζί με την κα Γαζή Ιωάννα.
2. Αναπληρώτρια ειδική ταμίας και υπόλογος μαζί με την κα Αργύρη Σοφία.
3. Στατιστική ανταποκρίτρια όσον αφορά τα οικονομικά του Δήμου μαζί με την κα Αργύρη Σοφία.
4. Υπεύθυνη για τις προμήθειες του Δήμου.

Β. Αυτοτελές γραφείο ΚΕΠ και ειδικότερα.

1.Υπεύθυνη του Αυτοτελούς Γραφείου ΚΕΠ.
2.Το γραφείο Διοικητικών θεμάτων και εξυπηρέτησης του πολίτη μέσω του ΚΕΠ.
3.Το γραφείο οικονομικών θεμάτων μέσω ΚΕΠ.

2.     ΓΑΖΗ ΙΩΑΝΝΑ

Α. Τις αρμοδιότητες που αφορούν το Ιδιαίτερο γραφείο του Δημάρχου

 

Β. Το Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας και ειδικότερα.

1.Το  γραφείο Προγραμματισμού και Μηχανοργάνωσης .
2.Οργάνωση, μηχανοργάνωση ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, πληροφορική/Ψηφιακός Δήμος.
3.Υποστήριξη/ενημέρωση ιστοσελίδας του Δήμου.
4.Δελτία Τύπου.

 

Γ. Το Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης και ειδικότερα.

1.Το γραφείο Αγροτικής Παραγωγής.
2.Το γραφείο αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων.(Το τμήμα χορήγησης αδειών καταστημάτων/διαχείριση θεμάτων κοινόχρηστων χώρων παραμένει στον κο Μάντζαρη Πάνο έως την σύνταξη του νέου ΟΕΥ).
3.Το γραφείο απασχόλησης και τουρισμού
4.Την ευθύνη μισθοδοσίας προσωπικού και απόδοσης πάσης φύσεως κρατήσεων.
5.Την ευθύνη έκδοσης Χρηματικών ενταλμάτων και τήρησης βιβλίων λογαριασμών διαχείρισης μαζί με την κα Μάντζαρη Βησσαρία.
6.Την ευθύνη ενημέρωσης βάσης δεδομένων όσον αφορά τα Οικονομικά στοιχεία μαζί με την κα Αργύρη Σοφία.

Την Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της ΚΟΙΔΕΜ.

3.     ΑΡΓΥΡΗ ΣΟΦΙΑ

Α. Το Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής  Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού και ειδικότερα.

1.Λειτουργίες διαχείρισης θεμάτων Παιδείας-Αθλητισμού-Δημοτική επιτροπή παιδείας-Σχολική επιτροπή-αθλητικοί χώροι και φορείς.
2.Την διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Πολιτιστικού Κέντρου Ταφίων.

Επίσης

Τις αρμοδιότητες λειτουργίας των οικονομικών υπηρεσιών και ειδικότερα.

1.Ειδική Ταμίας και υπόλογος μαζί με την κα Μάντζαρη Βησσαρία
2.Διαχείριση εσόδων-έκδοση βεβαιωτικών καταλόγων της υπηρεσίας προσόδων και περιουσίας του Δήμου.
3.Στατιστική Ανταποκρίτρια όσον αφορά τα οικονομικά στοιχεία μαζί με την κα Μάντζαρη Βησσαρία.
4.Υπεύθυνη υπάλληλο της βάσης δεδομένων οικονομικών στοιχείων μαζί με την κα Γαζή Ιωάννα.
5.Συμπλήρωση ΑΠΔ και διαχείριση προσωπικού μητρώου υπαλλήλων.
6.Υλοποίηση προγράμματος ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ.

4.     ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ

Α. Το Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής βοήθειας και ειδικότερα.

1.Υποδοχή για την εξυπηρέτηση του Πολίτη.
2.Τήρηση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου.
3.Αρχειοθέτηση φακέλων και φύλαξη αρχείου.
4.Γραμματειακή στήριξη του δημοτικού συμβουλίου, επιτροπών δημοτικού συμβουλίου και τοπικών συμβουλίων.

5.Την Γραμματειακή στήριξη Αντιδημάρχου ή άλλων αιρετών οργάνων.
6.Την δημοτική περιουσία-κληροδοτήματα.
7.Την  γραμματειακή στήριξη του δημοτικού νεκροταφείου.
8.Την διαχείριση αγροτικών θεμάτων (ΟΓΑ-ΕΛΓΑ-Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ)
9.Την υποστήριξη προγράμματος ύδρευσης με καταγραφή μετρήσεων υδρομετρητών και έκδοσης λογαριασμών.
10.Την διαχείριση των θεμάτων που αφορούν τους κοινόχρηστους χώρους και την έκδοση αδειών καταστημάτων (σε συνεργασία με την κα Γαζή Ιωάννα λόγω του ότι  το θέμα αυτό ανήκει στο τμήμα τοπικής και οικονομικής ανάπτυξης).

5.     ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Προΐσταται της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Α. Το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος και ειδικότερα.

1.Το Γραφείο Τεχνικών έργων με τον προγραμματισμό των έργων-την σύνταξη μελετών- και επιβλέψεις των έργων

2.Την διαχείριση και παρακολούθηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ, ΘΗΣΕΑ κλπ.
3.Το γραφείο Η/Μ έργων και Συγκοινωνιών.
4.Το Γραφείο Ύδρευσης και αποχέτευσης.
5.Το Γραφείο Περιβάλλοντος και καθαριότητας.

6.     ΜΠΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Τις αρμοδιότητες που αφορούν.

1. Μελέτες – επιβλέψεις τεχνικών έργων.

2. Τήρηση διαδικασιών προμηθειών.

3. Να συνεργάζεται με τον Αντιδήμαρχο για τα κάτωθι:

  • Συγκρότηση-οργάνωση-συντονισμό και γενικά διοίκηση των συνεργείων γραφείου.
  • Επίβλεψη από διοικητική και τεχνική άποψη των εργασιών, ετοιμασία του προγράμματος δράσης και καθορισμός προτεραιοτήτων για τα συνεργεία (ανταποδοτικών υπηρεσιών -κοινόχρηστων χώρων, καθαριότητας,  έργων αυτεπιστασίας, συντηρήσεων, επειγουσών επεμβάσεων).
  • Παραλαβή των αιτημάτων καθημερινότητας.
  • Σήμανση οδών.

 

7.     ΔΑΓΛΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

Τις αρμοδιότητες σχετικά με το συνεργείο Ύδρευσης-Αποχέτευσης.

Εκτέλεση των εργασιών με αυτεπιστασία ή επίβλεψη εργασιών που ανατίθενται σε τρίτους.

Φροντίδα καλής λειτουργίας και συντήρησης συστήματος ύδρευσης-αποχέτευσης.

Φροντίδα και φύλαξη των υλικών εργαλείων, μηχανημάτων και αυτοκινήτων της υπηρεσίας.

Καταμέτρηση της κατανάλωσης νερού και ενημέρωση με τα σχετικά στοιχεία της Οικ. Υπηρεσίας.

Την επίβλεψη της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού.

Υπεύθυνος της επίβλεψης του αυτοκινήτου της Υπηρεσίας Ύδρευσης.

8.     ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

          Τις αρμοδιότητες σχετικά με το συνεργείο Ηλεκτροφωτισμού.

Εκτέλεση εργασιών με αυτεπιστασία ή επίβλεψη εργασιών που ανατίθενται σε τρίτους που περιλαμβάνουν:

Την επέκταση, συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των κοινόχρηστων υπαίθριων χώρων του Δήμου.

Φροντίδα και φύλαξη των υλικών, εργαλείων, μηχανημάτων και αυτοκινήτων της υπηρεσίας.

Eπικουρική στήριξη της Υπηρεσίας Ύδρευσης.

Υπεύθυνος του ανυψωτικού μηχανήματος .

9.     ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

 

Υπεύθυνος Γραφείου κίνησης οχημάτων.

Διαχείριση οικονομικών της Υπηρεσίας Ιδίων εκμεταλλεύσεων, ως μέλος της Τριμελούς επιτροπής που συγκροτείται με απόφαση Δημάρχου.

Υποστήριξη στα συνεργεία καθαριότητας – πρασίνου αποχέτευσης και στην υπηρεσία ιδίων εκμεταλλεύσεων, καθώς και σε κάθε δράση κοινωνική ή οικονομική του Δήμου και των ΝΠΔΔ.

Υποστήριξη ηλεκτρονικού προγράμματος οχημάτων – Πρόγραμμα  οδηγών.

Επιμέλεια, παρακολούθηση βιβλίων συντήρησης και επίβλεψη λεωφορείων.

Επίβλεψη συντονισμού και οργάνωσης αμαξοστασίου.

Ανάλυση του προγράμματος δράσης για τον καθορισμό των αναγκών του κάθε συνεργείου σε τεχνικό εξοπλισμό, εργαλεία, ανθρώπινο δυναμικό κατά ειδικότητες, ποσότητες υλικών κατ είδος κλπ.

Μεριμνά για την έγκαιρη προμήθεια των υλικών των εργασιών που εκτελεί κάθε συνεργείο.

Χειρισμός και φροντίδα για τη συντήρηση και αξιοποίηση των μηχανημάτων, τεχνικών μέσων και εργαλείων που χρησιμοποιεί το συνεργείο.

10.                         ΔΑΓΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

 

Υποστήριξη στα συνεργεία καθαριότητας – πρασίνου αποχέτευσης και στην υπηρεσία ιδίων εκμεταλλεύσεων, καθώς και σε κάθε δράση κοινωνική ή οικονομική του Δήμου και των ΝΠΔΔ.

Επιμέλεια, επίβλεψη, παρακολούθηση και στήριξη των οχημάτων καθαριότητας, απορριμματοφόρου, σκούπας , φορτηγού και λεωφορείων.

11.                         ΑΡΓΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Υποστήριξη στα συνεργεία καθαριότητας – πρασίνου αποχέτευσης και στην υπηρεσία ιδίων εκμεταλλεύσεων, καθώς και σε κάθε δράση κοινωνική ή οικονομική του Δήμου και των ΝΠΔΔ.

Επίβλεψη, παρακολούθηση και στήριξη των οχημάτων καθαριότητας, βοθρολυμμάτων, pick up, λεωφορείων, προσωπικού και το αυτοκίνητο της Αναπτυξιακής Εταιρίας.

Φροντίδα και φύλαξη των υλικών, εργαλείων, μηχανημάτων και αυτοκινήτων της υπηρεσίας καθαριότητας.

12.                         ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Τις αρμοδιότητες γενικών καθηκόντων  στην υπηρεσία καθαριότητας.

Την επιμέλεια των χώρων αποθήκευσης των υλικών και εργαλείων του Δήμου και των νομικών του προσώπων.  

Διατήρηση και ενίσχυση του πρασίνου.

Την επιμέλεια και καθαρισμό των οχημάτων του Δήμου.

Την κάθε μορφή εργασίας στο αμαξοστάσιο του Δήμου.

 

13.                         ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 Εκτέλεση εργασιών καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων      μέσα στην περιφέρεια του Δήμου (δρόμοι, πλατείες κλπ) και υποστήριξη των συνεργείων του Δήμου σε κάθε εργασία.

Εκτέλεση εργασιών αποκομιδής, μεταφοράς και απόρριψης απορριμμάτων (προερχόμενα από οικίες, καταστήματα, επιχειρήσεις, κοινόχρηστους χώρους κλπ). 

14.                         ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Εκτέλεση εργασιών καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων μέσα στην περιφέρεια του Δήμου (δρόμοι, πλατείες κλπ) και υποστήριξη των συνεργείων του Δήμου σε κάθε εργασία.

Εκτέλεση εργασιών αποκομιδής, μεταφοράς και απόρριψης απορριμμάτων (προερχόμενα από οικίες, καταστήματα, επιχειρήσεις, κοινόχρηστους χώρους κλπ). 

   Στο  προσωπικό με συμβάσεις μίσθωσης έργου για κάθε υπάλληλο αναλογούν οι αρμοδιότητες που απορρέουν από την υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του ιδίου και του Δήμου.

 Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στο υπαλληλικό προσωπικό του Δήμου και να αναρτηθεί στο site του Δήμου.-

  Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                  Ζαβιτσάνος Ευστάθιος

 

(Πηγή: www.meganisi.gov.gr)