Τροποποίηση της ΚΥΑ 168040: πήραν πίσω τα 300 μ.

Με τροπολογία στην επίμαχη ΚΥΑ 168040, που είχε ανάψει φωτιές και στο Μεγανήσι, οι Υπουργοί Τ. Μπιρμπίλη και Κ. Σκανδαλίδης αφαίρεσαν από το κρίσιμο άρθρο  το σημείο 7 του πίνακα 2 και την παράγραφο  ε του άρθρου 3 καθώς και την περίπτωση 4 του πίνακα 3, εν ολίγοις δεν ισχύει πλέον η ζώνη απαγόρευσης δόμησης στα 300 μέτρα από την ακτογραμμή. Η τροποποίηση σε ΦΕΚ:

ΦΕΚ 102/ Β/ 1-2-11

Αριθμ. 072528 (6)

Τροποποίηση της με αριθμ. 168040/03−09−2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός κριτηρίων με τα οποία διαβαθμίζεται η αγροτική γη σε ποιότητες και κατατάσσεται σε κατηγορίες παραγωγικότητας» (ΦΕΚ1528/Β/2010)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ –ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:   Του ΠΔ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α’). Του άρθρου 56 του Ν.2637/1998 περί «Σύστασης Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων…και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 200Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του Ν.2945/2001 (ΦΕΚ 223Α’) «Εθνικό Σύστημα Προστασίας της Αγροτικής Δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παράγραφο 23 του Ν.3399/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων − Προσαρμογή στη νέα ΚΑΠ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 255 Α’) και το άρθρο 9 παράγραφος 7 του Ν.3851/2010 «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 85 Α’).

2. Το Π.Δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 187 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την αριθμ.ΥΙ/2004 (ΦΕΚ 513 Β’) Απόφαση του Πρωθυπουργού «για μετονομασία του Υπουργείου Γεωργίας σε Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»

3. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή Αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α’) και την αριθμ. 2876/07.10.2009 (ΦΕΚ 2234 Β ’) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων»

4. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 214).

5. Το Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 154).

6. Την υπ αριθμ. 261043/27−04−2010 Απόφαση της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί «Σύστασης και συγκρότησης Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο τη διερεύνηση − επεξεργασία κριτηρίων τυπολογίας της αγροτικής γης και τον καθορισμό των γεωγραφικών ορίων»

7. Την παρ. ε του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 168040/03.09.2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός κριτηρίων με τα οποία διαβαθμίζεται η αγροτική γη σε ποιότητες και κατατάσσεται σε κατηγορίες παραγωγικότητας» (ΦΕΚ 1528/Β/2010).

8. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την κοινή υπουργική απόφαση 168040/03.09.2010 (ΦΕΚ 1528/Β/2010) ως εξής: Διαγράφονται το σημείο 7 του πίνακα 2 και η παράγραφος ε του άρθρου 3 και η περίπτωση 4 του πίνακα 3

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. πρωτ. 168040/03−09−2010 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1528/Β΄/2010).

 

(Πηγή: www.naftemporiki.gr