Πρόγραμμα για την καταπολέμηση της ανεργίας στα Ιόνια Νησιά

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Πρόγραμμα για την καταπολέμηση της ανεργίας στα Ιόνια Νησιά

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν και ποιοι αποκλείονται

Στις 26 Απριλίου του τρέχοντος έτους, υπογράφτηκε πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με σκοπό την αντιμετώπιση των δυσμενών κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων που ενέκυψαν ένεκα της οικονομικής κρίσεως και προκειμένου να εξασφαλισθούν θέσεις εργασίας τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Πρόσκληση συμμετοχής στο πρόγραμμα

Με την υπ.αριθμ 31/24-5-2011 σχετική πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καλούνται όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι να υποβάλουν προτάσεις που αφορούν στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού», άξονας προτεραιότητας 7: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ».
Η κοινωφελής εργασία απευθύνεται στις εξής κατηγορίες συμπολιτών μας:
– Άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ με προτεραιότητα σε:
μακροχρόνια ανέργους, βραχυχρόνια ανέργους που δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, έμποροι και λοιποί επαγγελματίες που διέκοψαν τη δραστηριότητά τους πριν δύο έτη, υποαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιστήμονες (δικηγόροι, μηχανικοί, ιατροί, κ.ο.κ) βάσει εισοδηματικών κριτηρίων, άνεργους έως 30 ετών που αναζητούν εργασία.

Κοινωνική εργασία

Τα Προγράμματα αφορούν κατά κύριο λόγο δράσεις κοινωνικής εργασίας, το φυσικό έργο ή οι υπηρεσίες των οποίων, διαμορφώνονται στη λογική της ολοκληρωμένης παρέμβασης (δηλ. με έναρξη, λήξη, συγκεκριμένο αποτέλεσμα, συγκεκριμένους πόρους, παρακολούθηση, αξιολόγηση).
Περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

– έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων ή/και αθλητικών υποδομών,
έργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων και προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας, ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς, αποκατάσταση και βελτίωση αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος, αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων, περιβαλλοντική εκπαίδευση, διαχείριση και προστασία υδάτινων πόρων και δασών, δημιουργική απασχόληση παιδιών, προσωπικές κοινωνικές υπηρεσίες όπως κατ’ οίκον φροντίδα ηλικιωμένων, ΑμεΑ, παιδική φροντίδα, κοινωνικές δράσεις, όπως κοινωνικά παντοπωλεία, διάθεση χρησιμοποιημένου ρουχισμού, οδική ασφάλεια μαθητών, σίτιση σε ολοήμερα σχολεία φτωχών/υποβαθμισμένων περιοχών,
έκτακτες ανάγκες πολιτικής προστασίας.

Πώς γίνεται η επιλογή

Η επιλογή των ωφελουμένων ανέργων για την υλοποίηση δράσεων Κοινωνικής Εργασίας, γίνεται βάσει αντικειμενικού συστήματος μοριοδότησης το οποίο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα κριτήρια του Ν. 3250/2004 (δηλ. με βάση κριτήρια που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και οικογενειακή κατάσταση των ωφελουμένων). Παράλληλα, για τη διασφάλιση του τρόπου επιλογής καθίσταται υποχρεωτική η ανάρτηση των ωφελούμενων στο διαδίκτυο και στον Τύπο. Προβλέπεται η καταβολή επιδόματος κοινωνικής εργασίας με αποδοχές που μπορούν να φθάσουν και τα 625€ / μηνιαίως, ενώ ταυτόχρονα θα παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη. Η μέγιστη διάρκεια απασχόλησης είναι 5 μήνες.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δυνητικοί Δικαιούχοι μπορεί να είναι Φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα ιδίως:
Σωματεία, Ιδρύματα, Εταιρίες Αστικού Δικαίου, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς τους Επαγγελματικές Ενώσεις, οι οποίοι πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
– Διαθέτουν νομική προσωπικότητα, η οποία αποδεικνύεται από νόμιμα δημοσιευμένο καταστατικό/νομιμοποιητικά έγγραφα.
– Στο καταστατικό τους, πρέπει να προβλέπεται η υλοποίηση δραστηριοτήτων κοινωφελούς / κοινωνικού χαρακτήρα.
Ενδεικτικά, αναφέρονται οι παρακάτω τομείς:
Περιβάλλον / Πολιτισμός
Κοινωνική ένταξη
Κοινωνικές υπηρεσίες / Υγειονομικές Υπηρεσίες
Αντιμετώπιση της φτώχειας
Καταπολέμηση των διακρίσεων κάθε μορφής, κλπ
Στήριξη της εργασίας
Λειτουργούν αποδεδειγμένα πριν από την υποβολή της υποψηφιότητας τους στη σχετική Πρόσκληση.
Δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα
Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι.
Διαθέτουν πραγματική έδρα και οργανωμένο χώρο εργασίας, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, που πληροί βασικές υλικοτεχνικές προδιαγραφές σύγχρονου περιβάλλοντος εργασίας.
Σε περίπτωση απασχόλησης ατόμου με αναπηρία, ή/και υποβολής πρότασης που αφορά σε άτομα με αναπηρία, πρέπει να ικανοποιούνται πλήρως οι σχετικοί κανόνες προσβασιμότητας.
Να λάβουν διαχειριστική επάρκεια τύπου Γ σύμφωνα με την υπ’ Αριθμ. 22867/ΕΥΘΥ 984/28-5-2010 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 792/Β/8-6-2010), για πράξεις χωρίς τεχνικό αντικείμενο που υλοποιούνται με ίδια μέσα οι οποίες δύναται να περιλαμβάνουν επί μέρους δημόσιες συμβάσεις μέχρι ποσοστού 30% του συνολικού προϋπολογισμού. Όσοι διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια τύπου Β θα πρέπει στο εγχειρίδιο διαδικασιών να περιγράφεται διαδικασία για υλοποίηση πράξεων με ίδια μέσα και διαδικασία περιγραφής επιλογής ωφελουμένων .
Δε συμμετέχουν με ποσοστό μεγαλύτερο του 49% στην εταιρική σύνθεσή τους, ΟΤΑ, φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα.

Ποιοι αποκλείονται από το πρόγραμμα

Αποκλείονται ως δικαιούχοι της πράξης:
Πολιτικά κόμματα και παρατάξεις
Κυβερνητικοί οργανισμοί και Νομικά Πρόσωπα (ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου) εποπτευόμενα από το κράτος
Εμπορικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής
ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα
Αθλητικά σωματεία και σύλλογοι
Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης
Πληροφορίες για το πρόγραμμα (το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συμπλήρωση ΤΔΠ/Υ, πίνακας επιλεξιμότητας δαπανών, δεικτών φυσικού αντικειμένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων, και άλλα έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) υπάρχουν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
http ://www. epanad.gov. gr ,
http://www.prosonolotachos.gr ,
http:// www.ypakp.gr /neaprogrammata.

Προσοχή: προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου ΤΔΠ απορρίπτονται.
Επίσης είναι απαραίτητη η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας των δικαιούχων με τους συμπράττοντες φορείς και να συνυποβληθεί με την αίτηση των δικαιούχων.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΙΝΑΙ Η 24/6/2011

Πληροφορίες για το πρόγραμμα δίνονται στις Περιφερειακές Ενότητες Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλονιάς, Ιθάκης και Ζακύνθου.