Παράταση στο πρόγραμμα καταπολέμησης της ανεργίας στα Ιόνια

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προτάσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα καταπολέμησης της ανεργίας στα Ιόνια Νησιά

   Μετά από παρέμβαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Σπυρίδωνα Σπύρου, στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, παρατείνεται, μέχρι τις 4 Ιουλίου, η προθεσμία υποβολής προτάσεων που αφορούν στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού» – «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ».

Ποιοι είναι οι δυνητικοί δικαιούχοι

   Δυνητικοί Δικαιούχοι μπορεί να είναι  Φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα ιδίως:

Σωματεία, Ιδρύματα, Εταιρίες Αστικού Δικαίου, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς τους Επαγγελματικές Ενώσεις, οι οποίοι πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

– Διαθέτουν νομική προσωπικότητα, η οποία αποδεικνύεται από νόμιμα δημοσιευμένο καταστατικό/νομιμοποιητικά έγγραφα.

– Στο καταστατικό τους, πρέπει να προβλέπεται η υλοποίηση δραστηριοτήτων κοινωφελούς / κοινωνικού χαρακτήρα.

Ενδεικτικά, αναφέρονται οι παρακάτω τομείς:

Περιβάλλον / Πολιτισμός

Κοινωνική ένταξη

Κοινωνικές υπηρεσίες / Υγειονομικές Υπηρεσίες

Αντιμετώπιση της φτώχειας

Καταπολέμηση των διακρίσεων κάθε μορφής, κλπ

Στήριξη της εργασίας

Λειτουργούν αποδεδειγμένα πριν από την υποβολή της υποψηφιότητας τους στη σχετική Πρόσκληση.

Δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα

Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι.

Διαθέτουν πραγματική έδρα και οργανωμένο χώρο εργασίας, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, που πληροί βασικές υλικοτεχνικές προδιαγραφές σύγχρονου περιβάλλοντος εργασίας.

Σε περίπτωση απασχόλησης ατόμου με αναπηρία, ή/και υποβολής πρότασης που αφορά σε άτομα με αναπηρία, πρέπει να ικανοποιούνται πλήρως οι σχετικοί  κανόνες προσβασιμότητας.

Να λάβουν διαχειριστική επάρκεια τύπου Γ σύμφωνα με την υπ’  Αριθμ.  22867/ΕΥΘΥ 984/28-5-2010 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 792/Β/8-6-2010), για πράξεις χωρίς τεχνικό αντικείμενο που υλοποιούνται με ίδια μέσα οι οποίες δύναται να περιλαμβάνουν επί μέρους δημόσιες συμβάσεις μέχρι ποσοστού 30%  του συνολικού προϋπολογισμού. Όσοι διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια τύπου Β θα πρέπει στο εγχειρίδιο διαδικασιών να περιγράφεται διαδικασία για υλοποίηση πράξεων με ίδια μέσα και  διαδικασία περιγραφής  επιλογής ωφελουμένων .

Δε συμμετέχουν με ποσοστό μεγαλύτερο του 49% στην εταιρική σύνθεσή τους, ΟΤΑ, φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται:

Π.Ε. Κεφαλλονιάς: Αλεξάνδρα Λάντου – τηλ. 26713-60505
Ευαγγελία Θομώλη 267130-60509

Π.Ε. Λευκάδας: κ. Κουτσοκώστα – τηλ. 264530- 60700

Π.Ε. Ζακύνθου: Καψούρου Όλγα – τηλ. 26950-22518

Π.Ε. Κέρκυρας: Πολυξένη Γεωργίου – τηλ. 26613-62181