Αλλάζουν οι διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης

Διαδικασίες-εξπρές για την περιβαλλοντική αδειοδότηση προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, το οποίο θα κατατεθεί για έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο την ερχόμενη εβδομάδα και αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από το Σεπτέμβριο.

Το υπουργείο σημειώνει ότι κάθε χρόνο ο αριθμός των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ξεπερνά τις 21.500, όταν στη Γαλλία ο μέσος όρος είναι 3.867 ετησίως. Το νομοσχέδιο φιλοδοξεί να ρίξει τον αριθμό των μελετών κάτω από τις 2.000.

Στόχος είναι και η αδειοδότηση των έργων κατηγορίας Α1 από το ΥΠΕΚΑ μέσα σε 6 μήνες (που μπορεί να φθάσει τον 1 χρόνο σε περιπτώσεις ιδιαίτερα σύνθετων έργων), ενώ για τα τα έργα κατηγορίας Α2 που αδειοδοτούνται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση σε 4 μήνες.

Το νομοσχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, η απαλλαγή από τη διαδικασία των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων και δραστηριοτήτων που έχουν τοπικές μόνο επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ως τέτοιες αναφέρονται οι μικρές ξενοδοχειακές μονάδες, οι βιοτεχνίες και βιομηχανίες χαμηλής όχλησης (επαγγελματικά εργαστήρια εντός πόλης, μικρά εργοστάσια σε βιομηχανικές περιοχές, κλπ.). Σε αντικατάσταση της διαδικασίας της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι δραστηριότητες αυτές θα λαμβάνουν πρότυπους περιβαλλοντικούς όρους, οι οποίοι χορηγούνται αυτόματα.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι θα περιορίσει τον αριθμό των φακέλων κατά 13.300 ετησίως.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης και την κατάργηση της υφιστάμενης υποκατηγορίας Β3, δηλαδή της προμελέτης για την κατάταξη των έργων (4.200 φάκελοι ετησίως) και την κατάργηση της προμελέτης, η οποία πλέον καθίσταται προαιρετική, (περίπου 2.800 φάκελοι ετησίως).

Επίσης, τη μείωση των έργων και δραστηριοτήτων για τα οποία απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότησης (π.χ. αλυκές, φωτοβολταϊκά πάρκα, κατασκευή επίπλων, εκτυπωτικές δραστηριότητες, παραγωγή κρασιού, παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών, σταθμούς διοδίων, χώροι στάθμευσης), ώστε να περιοριστεί σε αυτές που προβλέπει η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία.

Τα έργα θα κατατάσονταο σε κατηγορίες βαρύτητας επιπτώσεων στο περιβάλλον (A1, A2 και B), σύμφωνα με τα κριτήρια της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας.

Θα καταργηθεί η συνυπογραφή υπουργών, διαδικασία που συνήθως διαρκεί 2-3 μήνες και οι αλληλεπικαλυπτόμενες αδειοδοτήσεις (π.χ. η άδεια διάθεσης λυμάτων και οι άδειες διαχείρισης αποβλήτων), οι οποίες θα ενσωματωθούν στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

Στη διαδικασία αξιολόγησης των μελετών θα μπουν και οι ιδιώτες, μέσω πιστοποιημένων αξιολογητών, οι οποίοι θα δρουν επικουρικά των υπηρεσιών. Θα επιλέγονται με σύστημα ηλεκτρονικής κλήρωσης και το κόστος των υπηρεσιών τους θα καλύπτεται από ειδικό παράβολο που θα πληρώνει ο φορέας του έργου.

Οι δραστηριότητες σε περιοχές Natura θα απαιτούν τη διενέργεια ειδικής οικολογικής μελέτης και αυτοψία κατά την αδειοδότηση.

Η μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή.

Τέλος, συγκροτείται Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, το οποίο θα γνωμοδοτεί  για έργα που αδειοδοτούνται από το υπουργείο, στην περίπτωση που λείπουν ουσιώδεις γνωμοδοτήσεις ή είναι αντικρουόμενες.

Το υπουργείο δεσμεύεται ότι όλα τα έργα και δραστηριότητες θα υπόκεινται σε τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις με αυτοψία.

Οι τακτικοί περιοδικοί έλεγχοι ανατίθενται σε ιδιώτες ελεγκτές οι οποίοι διενεργούν τις τακτικές περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις. Η επιλογή του εκάστοτε περιβαλλοντικού επιθεωρητή γίνεται με ηλεκτρονική κλήρωση. Ο φορέας του έργου υποχρεούται να καλύπτει το κόστος της περιβαλλοντικής επιθεώρησης.