Ενημέρωση για την πορεία του Ολοκληρωμένου Περιφερειακού Σχεδιασμού των Στερεών Αποβλήτων Π.Ι.Ν

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων στην Κέρκυρα

 

 

Ενημέρωση για την πορεία του Ολοκληρωμένου Περιφερειακού Σχεδιασμού των Στερεών  Αποβλήτων Π.Ι.Ν.»

 

Εισήγηση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Σπυρίδωνα Σπύρου

 

 

   Ένα από τα σημαντικότερα αλλά και πιο πολύπλοκα θέματα που καλείται να αντιμετωπίσει κάθε Περιφέρεια, είναι ο σχεδιασμός μίας Ολοκληρωμένης Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, ο οποίος θα πρέπει να καταρτίζεται με βάση τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές συνθήκες της Περιφέρειας. Αναφορικά με την περιβαλλοντική διάσταση του, σχεδιασμός θα πρέπει να στηρίζεται στις εξής παραμέτρους:

         Τις προτεραιότητες της σχετικής περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας που είναι με σειρά ιεράρχησης: (i) η πρόληψη, (ii) η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, (iii) η ανακύκλωση, (iv) άλλου είδους ανάκτηση π.χ ανάκτηση ενέργειας και (v) η ασφαλής τελική διάθεση σε οργανωμένους χώρους υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων.

         Τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής (π.χ. γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, εποχιακές διακυμάνσεις αναφορικά με τις παραγόμενες ποσότητες απορριμμάτων, διαθεσιμότητα χώρων για τη διαχείριση των απορριμμάτων, κλίμακα εξυπηρετούμενων περιοχών, ποιότητα περιβαλλοντικών αποδεκτών, αναγκαιότητα συνεργασίας με όμορες Περιφέρειες κ.λπ.).

         Τις τρέχουσες εξελίξεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σχετικά με τις μεθόδους, τις τεχνικές και τις τεχνολογίες που αναπτύσσονται για την επεξεργασία των στερεών αποβλήτων.

 

   Για κάθε Περιφέρεια της χώρας, σύμφωνα με την ΚΥΑ 50910/2727/2003 «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων / Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης», καταρτίζεται ένα Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ). Το ΠΕΣΔΑ εξειδικεύει τις γενικές κατευθύνσεις που περιέχονται στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), θέτει στόχους σε περιφερειακό επίπεδο και προβλέπει τα έργα ΔΣΑ για τα επόμενη έτη. Το ΠΕΣΔΑ έχει ως αντικείμενο τα Μη Επικίνδυνα Στερεά Απόβλητα όπως:

Α. Τα Αστικά Στερεά Απόβλητα

Β. Άλλες κατηγορίες μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων:

         Ιλύες από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων.

         Γεωργικά και Κτηνοτροφικά Απόβλητα

         Απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

         Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ).

         Μεταχειρισμένα ελαστικά.

         Αδρανή απόβλητα από κατασκευές, εκσκαφές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).

 

 

   Ο ΠΕΣΔΑ καταρτίζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παραρτήματος ΙΙΙ της ΚΥΑ 50910/2727/2003 και περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια:

 

1. Εισαγωγή

Αναφορά στο αντικείμενο του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, στην μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, πηγές στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν κ.λπ.

 

2. Μη τεχνική περίληψη

Πρόκειται για περίληψη του Περιφερειακού Σχεδίου (με συνοπτικό τρόπο και χωρίς εξειδικευμένους τεχνικούς όρους) ώστε αυτό να είναι κατανοητό στο ευρύ κοινό.

 

3. Περιοχή αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται οριοθέτηση της περιοχής για την οποία καταρτίζεται το Περιφερειακό Σχέδιο, και συνοπτική αναφορά των διοικητικών δομών.

 

4. Προέλευση, ποσότητα και σύνθεση αποβλήτων

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται:

(α) Συνοπτική περιγραφή των πηγών προέλευσης των στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (κατοικίες, εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες, κοινωφελείς δραστηριότητες, έργα υποδομής, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων κλπ).

 

(β) Κατηγοριοποίηση των στερεών αποβλήτων σύμφωνα με τις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) και καταγραφή των ποσοτήτων τους ανά πηγή προέλευσης και ανά κατηγορία ΕΚΑ, καθώς επίσης και των ενδεχόμενων ποσοτικών διακυμάνσεων κατά τη διάρκεια του έτους.

 

(γ) Περιγραφή και καταγραφή, ποιοτικών και ποσοτικών, ειδικής φύσεως στερεών αποβλήτων που ενδεχομένως δεν αναφέρονται στον ΕΚΑ.

 

(δ) Καταγραφή των βασικών ποιοτικών χαρακτηριστικών των στερεών αποβλήτων και οι ενδεχόμενες διακυμάνσεις στην ποιότητά τους κατά τη διάρκεια του έτους.

 

Επιπλέον, γίνονται εκτιμήσεις, όπου είναι δυνατόν, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία εξέλιξης του πληθυσμού και των αναπτυξιακών τάσεων της περιοχής για χρονικούς ορίζοντες δέκα (10) και είκοσι (20) ετών.

 

5.  Υφιστάμενη κατάσταση περιβάλλοντος

Στο Κεφάλαιο αυτό καταγράφονται, αναλύοντα, αξιολογούνται και σχολιάζονται με ακρίβεια και χωρίς περιττά στοιχεία, οι παράμετροι του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στην περιοχή αναφοράς.

 

Τα στοιχεία συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 

         Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά

         Γεωλογία εδαφολογικά χαρακτηριστικά

         Φυσικό περιβάλλον (π.χ. καταγραφή των περιοχών εθνικού καταλόγου NATURA 2000, RAMSAR, SPA, Εθνικών Δρυμών, κλπ. )

         Ανθρωπογενές περιβάλλον (π.χ. περιγραφή του κοινωνικο-οικονομικού περιβάλλοντος της περιοχής κ.λπ, υφιστάμενες κύριες χρήσης γης, καταγραφή των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών μνημείων κ.λπ)

         Καταγραφή των σημείων του εδάφους στα οποία υπάρχει ενεργή διάθεση στερεών αποβλήτων ώστε να εκτιμηθεί η επιβάρυνση των χαρακτηριστικών ποιότητας του εδάφους.

 

6. Εξειδίκευση των στόχων του Εθνικού Σχεδιασμού για την περιοχή αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται εξειδίκευση των στόχων του Εθνικού Σχεδιασμού για την περιοχή αναφοράς, ανάλογα με  το είδος και την ποσότητα των παραγομένων αποβλήτων. Επίσης γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στους στόχους του Περιφερειακού Σχεδίου για την επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία επεξεργασίας των αποβλήτων, ενώ παράλληλα αναφέρονται οι χρονικοί ορίζοντες επίτευξης των στόχων αυτών.

Επίσης, καταγράφονται εναλλακτικές προτάσεις κινήτρων προκειμένου να επιτευχθούν οι προαναφερόμενοι στόχοι του Περιφερειακού Σχεδίου, και προτείνονται μέτρα, δράσεις και παρεμβάσεις ώστε οι εξειδικευμένοι στόχοι για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων να δημοσιοποιηθούν στους ΟΤΑ, στο ευρύ κοινό, καθώς και στις ενδιαφερόμενες ομάδες πληθυσμού.

 

7. Προτάσεις διαχείρισης των στερεών αποβλήτων (μέθοδοι διαχείρισης)

Στο κεφάλαιο αυτό

         Καταρτίζεται η  βασική στρατηγική της Περιφέρειας βάσει των υφιστάμενων έργων, του υπό εξέλιξη σχεδιασμού και των νομοθετικών στόχων.

         Περιγράφονται και αξιολογούνται τα εφικτά από περιβαλλοντική και τεχνικοοικονομική άποψη ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων που ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες της περιοχής αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου βάσει των εξειδικευμένοων στόχων του σχεδιασμού για την περιοχή.

 

8. Αποκλεισμός περιοχών για την υποδοχή των κύριων εγκαταστάσεων διαχείρισης των στερεών αποβλήτων

Με βάση τις υφιστάμενες δεσμεύσεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 5, εντοπίζονται και καταγράφονται οι περιοχές εκείνες οι οποίες θα πρέπει να αποκλεισθούν εξ αρχής για την υποδοχή των κύριων εγκαταστάσεων διαχείρισης των στερεών αποβλήτων (ΧΥΤΥ, Μονάδες, Σταθμοί μεταφόρτωσης κ.λπ.)

 

9. Γεωγραφικές ενότητες διαχείρισης των στερεών αποβλήτων (διαχειριστικές ενότητες)

Στο κεφάλαιο αυτό, με βάση τα στοιχεία των προηγούμενων κεφαλαίων προτείνονται στην περιοχή αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου διακριτές γεωγραφικές ενότητες για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων, ονομαζόμενες διαχειριστικές ενότητες.

 

10. Φορείς διαχείρισης ανά διαχειριστική ενότητα

Για την περιοχή αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου προτείνονται Φορείς για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων σε κλίμακα διαχειριστικής ενότητας ή και μεγαλύτερης. Στην περίπτωση που υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις παρουσιάζονται τα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα της κάθε εναλλακτικής πρότασης και γίνεται συγκριτική αξιολόγησή τους.

 

11. Προτάσεις έργων, δράσεων και παρεμβάσεων για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων ανά διαχειριστική ενότητα. Εκτίμηση κόστους

Με βάση τα αναφερόμενα στα προηγούμενα κεφάλαια και ιδιαίτερα στα Κεφ. 7 και 9, παρουσιάζονται προτάσεις έργων, δράσεων και παρεμβάσεων για όλες τις εργασίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων ανά διαχειριστική ενότητα. Οι προτάσεις αφορούν σε ποιοτική περιγραφή των έργων, δράσεων και παρεμβάσεων, καθώς και σε στοιχεία πλήθους και βασικών μεγεθών των κύριων εγκαταστάσεων διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.

Γίνεται επίσης μια πρώτη εκτίμηση του πλήθους των δευτερευουσών εγκαταστάσεων (π.χ. σταθμοί μεταφόρτωσης), καθώς και του κόστους υλοποίησης, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία,

 

12. Συμπεράσματα

Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται με συνεκτικό και ολοκληρωμένο τρόπο τα συμπεράσματα του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων με την μορφή σχεδίου απόφασης προκειμένου αυτή να χρησιμοποιηθεί σαν βάση συζήτησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά και με τους συναρμόδιους φορείς που γνωμοδοτούν σχετικά.

 

   Αναφορικά με την υπό μελέτη επικαιροποίηση του ΠΕΣΔΑ Ι.Ν., μέχρι στιγμής η ομάδα μελέτης έχει υποβάλει βάσει της σύμβασης τα πρώτα 6 κεφάλαια, ήτοι εν συντομία:

 

         τη συνολική καταγραφή των ποσοτήτων των αποβλήτων που παράγονται στην Περιφέρεια, με βάση αξιόπιστα δεδομένα,

         την εκτίμηση μελλοντικών ποσοτήτων

         την υφιστάμενη κατάσταση στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων

         το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο που αφορά τους τύπους αποβλήτων

         την υφιστάμενη κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της Περιφέρειας.

 

Μέχρι τις 31.07.2011 θα υποβληθούν στην αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής (προς έλεγχο και διατύπωση πιθανών παρατηρήσεων και διορθώσεων) τα υπόλοιπα κεφάλαια το ΠΕΣΔΑ, τα οποία εν συντομία θα περιλαμβάνουν:

 

         τις προτεινόμενες διαχειριστικές ενότητες

         τις περιοχές που αποκλείονται για την αποδοχή των κύριων εγκαταστάσεων διαχείρισης των στερεών αποβλήτων με κριτήρια χωροταξικά, περιβαλλοντικά, πολεοδομικά, κοινωνικά ή άλλα, που σχετίζονται με θέματα εθνικής άμυνας ή ασφάλειας της χώρας

         τις διαχειριστικές λύσεις που προτείνεται να εφαρμοσθούν, ανά διαχειριστική ενότητα.

         τις προτάσεις έργων δράσεων και παρεμβάσεων για τη βιώσιμη διαχείριση των στερεών αποβλήτων ανά διαχειριστική ενότητα

         την κατ’ αρχήν εκτίμηση του κόστους των κύριων έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

 

   Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων έγινε ενημέρωση για την μέχρι σήμερα υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ.