Προς διαβούλευση το σχέδιο νόμου για δόμηση και κατασκευές

Σε μία προσπάθεια αλλαγής του τρόπου εκδόσεων αδειών δόμησης και της λειτουργίας των πολεοδομιών, το υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, παρουσίασε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, το σχέδιο νόμου «Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης και Ελέγχου Κατασκευών». Σύμφωνα με το υπουργείο, το σχέδιο νόμου επιχειρεί να επανακαθορίσει, με σαφήνεια και διαφάνεια, τους όρους με τους οποίους εγκρίνεται, αδειοδοτείται, εκτελείται και ελέγχεται το οικοδομικό έργο, ώστε να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα διαφθοράς.

Μέσα στο http://opengov.grαναφέρονται οι επιδιώξεις του σχέδιου νόμου και συγεκριμένα:

• ο πλήρης διαχωρισμός αρμοδιοτήτων και λειτουργίας, των αρχών αδειοδότησης από τις αρχές ελέγχου που είναι οι «Ελεγκτές Δόμησης»

• η διαφάνεια με τη θεσμοθέτηση της ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών και μελετών, της δημοσίευσης των αδειών δόμησης και του Ηλεκτρονικού Μητρώου Έργου

• η απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης της έγκρισης δόμησης από τις Υπηρεσίες Δόμησης και της άδειας δόμησης

• η υλοποίηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με τη λειτουργία των ηλεκτρονικών υποβολών, αρχείων και μητρώων

• ο πλήρης έλεγχος της εφαρμογής των αδειών δόμησης κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους με τη θεσμοθέτηση του Ελεγκτή Δόμησης

• η θέσπιση γνωμοδοτικών οργάνων για την προστασία και την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής.

Το σχέδιο νόμου συγκροτείται από τρία κεφάλαια.

♦ Στο Κεφάλαιο Α’ ορίζεται η διαδικασία χορήγησης της έγκρισης δόμησης και της έκδοσης της άδειας δόμησης, ο χρόνος ισχύος της και οι διαδικασίες ελέγχου των μελετών από την ΥΔΟΜ και της ορθής εκτέλεσής τους από τους Ελεγκτές Δόμησης.

♦ Στο Κεφάλαιο Β’ περιλαμβάνονται οι διατάξεις για τους Ελεγκτές Δόμησης και την άσκηση του έργου τους καθώς και οι διατάξεις που καθορίζουν την άσκηση του κρατικού ελέγχου και εποπτείας στην άσκηση των καθηκόντων τους από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης και Ενέργειας (ΕΥΕΔΕΝ).

♦ Στο Κεφάλαιο Γ’ προβλέπεται η συγκρότηση των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής και του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής και οι διαδικασίες γνωμοδότησης επί των αρχιτεκτονικών μελετών.

Η δημόσια διαβούλευση του σχεδίου νόμου θα ολοκληρωθεί στις 8 Αυγούστου 2011.

(Πηγή: www.enet.gr)