Ο σεισμός του 1948 στη Λευκάδα (αναφορές-βίντεο)

Τώρα το 1948 έγιναν δύο μεγάλοι σεισμοί στη Λευκάδα: ο πρώτος στις 22 Απρίλη του 1948 και ο δεύτερος και πιο καταστρεπτικός λίγους μήνες αργότερα, στις 30 Ιούνη του ίδιου έτους.

Στο ιστορικό βίντεο – ντοκουμέντο καταγράφονται εκόνες μάλλον από τον δεύτερο σεισμό του 1948, αυτόν που έγινε στις 30 Ιούνη, γιατί όπως αναφέρει ο Άγγελος Γαλανόπουλος στο βιβλίο του «Σεισμική Γεωγραφία της Ελλάδος», Αθήναι 1955, αποσπάσματα του οποίου παραθέτει ο Π. Γ. Ροντογιάννης στο δικό του πόνημα «Ιστορία της Νήσου Λευκάδος», Τόμος Β’, Σελ. 669-671, Αθήνα 1982, απ’ όπου και αντιγράφουμε:

«Εις την πρωτεύουσαν παρετηρήθησαν ασήμαντοι ζημίαι επί των κτιρίων» -γράφει ο Γαλανόπουλος για το σεισμό στις 22 Απρίλη 1948-, ενώ για το σεισμό στις 30 Ιούνη αναφέρει ότι «Εις την πρωτεύουσαν κατεστράφησαν τελείως ή κατέστησαν ακατοίκητοι περί τας 280 οικίαι· 880 περίπου υπέστησαν κατά το μάλλον ή ήττον σοβαράς ζημίας και 150 ελαφράς ρωγμάς» και συνεχίζει: «Απόσπασις και ολίσθησις των τεχνητών παρακτίων προσχώσεων εις την παραλίαν της Λευκάδος ήγαγον εις την διάρρηξιν του επιστρώματος της προκυμαίας ούτως εσχηματίσθη ρήγμα μήκους περίπου 150 μ. και εύρους 12 εκ., με ύψος άλματος 17 εκ.», γεγονός που φαίνεται καθαρά και στο βίντεο.

Να αναφέρουμε ακόμη ότι, σύμφωνα με το Γαλανόπουλο κατά τον σεισμό του Ιούνη: «Μεγάλη κατάρρευσις βράχου από το όρος Σκάρος κατέκοψε παρά την Νικιάναν 18 ελαιόδενδρα».

Το βίντεο μετά το σεισμό, εδώ

Οι σεισμοί του 1948

«1948, Απριλίου 22

Σοβαρός σεισμός, μεγέθους περίπου 6 1/4 με επίκεντρον 38ο.5 Ν, 20ο. 6 Ε. προϋξένησε σημαντικάς καταστροφάς εις το νοτιοδυτικόν τμήμα της Λευκάδος. Κατέρρευσαν ή κατέστησαν ακατοίκητοι εν συνόλω 244 οικίαι· 998 υπέστησαν κατά το μάλλον ή ήττον σοβαράς ζημίας και 1024 υπέστησαν ελαφράς ρωγμάς. Η περιοχή των μεγαλειτέρων καταστροφών περιέλαβε τα χωρία Βασιλική, Άγιος Πέτρος, Καλαμίτσι και Εγκλουβή με 189 καταρρεύσεις οικιών, 2 νεκρούς και 45 τραυματίας. Εις τα χωρία Διαμιλιάνοι, Κομηλιό, Εξάνθεια και Κολλιερή (επί της Ιθάκης) εσημειώθηκαν εν όλω 47 καταρρεύσεις οικιών. Εις τα χωρία Άγιος Ηλίας, Μαραντοχώρι, Νυδρί, Βαυκερή, Αλέξανδρος και Καρυώτες εσημειώθηκαν 8 μόνον καταρρεύσεις οικιών. Μικροτέρας ζημίας υπέστησαν τα χωρία Αθάνι, Δράγανον, Σύβρος, Φτερνό, Πόρος, Πλατύστομον, Καρυά, Σφακιώτες, Άγιος Νικήτας και Κατούνα. Εις την πρωτεύουσαν παρετηρήθησαν ασήμαντοι ζημίαι επί των κτιρίων. Η περιοχή βλαβών επεξετάθη και επί των βορείων τμημάτων των νήσων Κεφαλληνίας και Ιθάκης. Εις την περιοχήν των μεγαλειτέρων καταστροφών, και ιδίως εις τα χωρία Καλαμίτσι και Εγκλουβή, εσημειώθηκαν πολλαί καταρρεύσεις βράχων και κατολισθίσεις γαιών, καθώς και πλείσται εδαφικαί ρωγμαί. Εις το Καλαμίτσι εφονεύθησαν 30 αιγοπρόβατα και 1 ημίονος. Εις την παραλίαν της Βασιλικής εσχηματίσθησαν πλείσται εδαφικαί ρωγμαί εξ Α προς Δ, μήκους 35-40 μ. και εύρους 3-5 εκ. Εις την Βασιλικήν επίσης παρετηρήθη θαλάσσιον σεισμικόν κύμα ύψους περίπου 1 μ. Αι διαταράξεις του εδαφικού ύδατος ήσαν μάλλον ασήμαντοι. Μεγίστη μακροσεισμική περιοχή 280.000 km². Αραιοί μετασεισμοί».

«1948, Ιουνίου 30

Λίαν κατστρεπτικός σεισμός, μεγέθους 6 1/4 εις το βορειοδυτικόν τμήμα της Λευκάδος, με επίκεντρον 38ο.9 Ν, 20. 4 Ε. Εις την πρωτεύουσαν κατεστράφησαν τελείως ή κατέστησαν ακατοίκητοι περί τας 280 οικίαι· 880 περίπου υπέστησαν κατά το μάλλον ή ήττον σοβαράς ζημίας και 150 ελαφράς ρωγμάς. Εν συνόλω, υπό αμφοτέρων των σεισμών, κατεστράφησαν τελείως ή κατέστησαν ακατοίκητοι 1453 οικίαι· 2867 εβλάβησαν κατά το μάλλον ή ήττον σοβαρώς και 818 ελαφρώς. Επομένως, υπό του τελευταίου σεισμού κατεστράφησαν 1209 οικίαι και 1869 υπέστησαν σημαντικάς κατά το μάλλον ή ήττον ζημίας. Τα αποτελέσματα όμως αυτά δεν αντιστοιχούν εις το πραγματικόν έργον του δευτέρου σεισμού, καθόσον ταύτα ηυνοήθησαν πολύ από τα αποτελέσματα του πρώτου σεισμού. Κατά τον δεύτερον σεισμόν αι μεγαλύτεραι καταστροφαί παρετηρήθησαν εις τα χωρία Τσουκαλάδες, Άγιος Νικήτας, Δρυμώνας, Καλαμίτσι και Εξάνθεια. Εσημειώθησαν 7 νεκροί και 100 τραυματίαι. Ως συνήθως παρέμειναν σχεδόν τελείως ανέπαφα το χωρίον Φρύνι και η Μονή της Φανερωμένης. Κατά το μάλλον ή ήττον σοβαραί βλάβαι επί των κτιρίων εσημειώθησαν εις όλους τους άλλους οικισμούς της νήσου και επί της απέναντης χέρσου, μέχρι Βονίτσης και Πρεβέζης. Εις την τελευταίαν όμως πόλιν είχεν ελαττωθή η αντοχή των κτιρίων από 138 βομβαρδισμούς· εντεύθεν τα αποτελέσματα του σεισμού ήσαν ενταύθα μεγαλείτερα από όσα απήτει η τοπική έντασις τούτου. Τούτο καταφαίνεται πλήρως από την σεισμικήν εικόνα που ενεφάνισεν ο εγγύτατα Πρεβέζης συνοικισμός του Παντοκράτορος. Αι ζημίαι εις τον τελευταίον τούτον μόλις υπερέβαινον τον 6 βαθμόν της κλίμακος Mercalli. Αντιθέτως εις την Πρέβεζαν, υπό τας αυτάς γεωτεκτονικάς συνθήκας, τα 12% του συνόλου των οικιών υπέστησαν κατά το μάλλον ή ήττον σοβαράς ζημίας. Απόσπασις και ολίσθησις των τεχνητών παρακτίων προσχώσεων εις την παραλίαν της Λευκάδος ήγαγον εις την διάρρηξιν του επιστρώματος της προκυμαίας ούτως εσχηματίσθη ρήγμα μήκους περίπου 150 μ. και εύρους 12 εκ., με ύψος άλματος 17 εκ. Κατολισθήσεις γαιών εσημειώθησαν εις πολλάς θέσεις, ιδίως εις την δυτικήν κλιτύν του όρους Πευκούλια, εις το αυτό μέτρον και επί της ιδίας εκτάσεως, όπως εις τον σεισμόν της 27 Νοεμβρίου 1914, 3 χιλμ. μακράν του χωρίου Άγιος Νικήτας παρετηρήθη επί της αμμώδους ακτής εδαφική βάθυνσις, βάθους άνω του 1 μ. και διαμέτρου περίπου 3 μ. Μεγάλαι καταρρεύσεις βράχων, όπως εις όλους τους σοβαρούς σεισμούς της Λευκάδος, κατέστησαν αδιάβατον εις πολλάς θέσεις τον περιφερικόν δρόμον της νήσου. Μεγάλη κατάρρευσις βράχου από το όρος Σκάρος κατέκοψε παρά την Νικιάναν 18 ελαιόδενδρα. Μεγίστη μακροσεισμική περιοχή 170.000 km². Αραιοί, μικροί μετασεισμοί. (Άγγ. Γ α λ α ν ό π. ό.π. σε 17 εξής).

Για τους σεισμούς στη Λευκάδα έχουμε αναφερθεί και παλιότερα στην ανάρτησή μας «Αι δεκατρείς μνημονευόμεναι καταστροφαί της Λευκάδος από του 1612 μέχρι του 1869», όπου είχαμε αναδημοσιεύσει τότε από την «Εφημερίδα των Φιλομαθών», αρ. 726, έτος ΙΗ’, σελ. 1985 (Αθήνα 24 Ιανουαρίου 1870), σχετικό άρθρο του Λευκάδιου λογίου Ιωάννη Ν. Σταματέλου (1822 – 1881).

(Πηγή: www.kolivas.de)