Η ακυρωτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τη σύμβαση του Δήμου Λευκάδας με την ΕΥΔΑΠ

Η ακυρωτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τη σύμβαση του Δήμου Λευκάδας με την ΕΥΔΑΠ

 

ΘΕΜΑ: Ακύρωση της αρίθμ. 303/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Γ. Γ. ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΠΕΛ/ΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ, ΙΟΝΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις

α) των άρθρων 65,100,214,215,225 και 238 του Ν.3852/10″ Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης»,

β) του άρθρου 23 του Π.Δ. 139/2010 » Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου»,

2. Τις αρίθμ. 7668/εγκ 11/7-02-2007, 74895/εγκ 60/30-12-2010 και 5370/εγκ 15/02-02-2011 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.

3. Την αρίθμ. 232/9-05-2011 απόφαση μας με την οποία κρίθηκε σύννομη η 110/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την καταρχήν σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Πλαισίου με το Ελληνικό Δημόσιο και αρμόδιο φορέα την Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.

4. Το αρίθμ. 26461/30-08-2011 έγγραφο του Δήμου Λευκάδας με το οποίο μας υποβλήθηκε για έλεγχο νομιμότητας η υπ’ αριθμ. 303/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου που αφορά την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Εφαρμογής με την Ε.Υ.Δ.Α.Π. Νήσων Α.Ε. και το Ελληνικό Δημόσιο

5. Το αρίθμ. 29944/05-10-2011 έγγραφο του Δήμου Λευκάδας και τα επισυναπτόμενα σε αυτό έγγραφα.

6. Τα στοιχεία του φακέλου.

7. Το γεγονός ότι η αρίθμ. 303/24-08-11 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Λευκάδας είναι ελλιπής και αόριστη κατά το μέρος που αφορά την συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στην προγραμματική σύμβαση, καθόσον όπως προκύπτει από το περιεχόμενο της ενώ συμβάλλεται το Ελληνικό Δημόσιο με εκπροσώπηση τεσσάρων Υπουργείων, εντούτοις δεν αναφέρεται και δεν προκύπτει εάν υπάρχει έγγραφη συναίνεση των τεσσάρων αυτών φορέων για τη συμμετοχή τους στην προγραμματική σύμβαση, ούτε εάν έχουν ορίσει εκπροσώπους για την υπογραφή της,

8. Το γεγονός ότι δεν καθορίζονται σαφώς και συγκεκριμένα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών αλλά αυτά περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 3 της προγραμματικής σύμβασης με γενικό και αόριστο τρόπο.

9. Το γεγονός ότι η αρίθμ. 303/24-08-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας είναι ελλιπής επειδή δεν ορίζει και δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένες ρήτρες σε βάρος του συμβαλλόμενου που παραβαίνει του όρους της προγραμματικής σύμβασης όπως προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 2″ς του άρθρ. 100 του Ν.3852/10

10. Το γεγονός ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου λήφθηκε υπό την αίρεση της σύμφωνης απόφασης του Δ.Σ. του υφισταμένου Συνδέσμου Ύδρευσης, ο οποίος διαχειρίζεται το εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης και καλύπτει υδρευτικές ανάγκες και άλλων Δήμων.

11. Το γεγονός ότι με την αριθμ. 303/24-08-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας παραχωρούνται κατά χρήση για την εκτέλεση της προγραμματικής σύμβασης περιουσιακά στοιχεία και υποδομές του Συνδέσμου Ύδρευσης, χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου Ύδρευσης και χωρίς να συμμετέχει ο ίδιος ο Σύνδεσμος στην προγραμματική σύμβαση.

12. Επειδή η έλλειψη των παραπάνω στοιχείων στην αρίθμ. 303/24-08-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας και επομένως και στην ειδική προγραμματική σύμβαση που εγκρίθηκε με αυτή, επηρεάζουν το σύνολο των όρων και το περιεχόμενο της και την καθιστούν στο σύνολο της ελλιπή και αόριστη.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ακυρώνουμε την υπ’ αριθμ. 303/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας επειδή είναι ελλιπής και αόριστη για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό.

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή, εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση της, στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/06) Κέρκυρας, (Αλυκές Ποταμού- 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ).

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αποστολόπουλος Α.

(Πηγή: www.kolivas.de)