Αποφάσεις Περιφερειάρχη για έργα του ΕΣΠΑ

Σειρά αποφάσεων, που αφορούν έργα και πράξεις του ΕΣΠΑ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Σπύρου

  Πρόκειται για:

Εξοπλισμός Λειτουργίας Φιλαρμονικής Εταιρείας Λευκάδας

   Αίτημα για Προέγκριση Υπογραφής Σύμβασης του 2ου ΥΠΟΕΡΓΟΥ με τίτλο: ΣΤΟΛΕΣ – ΚΡΑΝΗ, ποσού 64.976,47 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%, του έργου: «Εξοπλισμός Λειτουργίας Φιλαρμονικής Εταιρείας Λευκάδας».

    Διατύπωση σύμφωνης γνώμης με Α.Π 2175/2173/07-12-2011

Μελέτες ολοκληρωμένου σχεδίου αστικής ανάπτυξης Κέρκυρας, Λευκάδας, Αργοστολίου, Ζακύνθου

    Αίτημα και Διαβίβαση τεσσάρων σχεδίων σύμβασης ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για τα τέσσερα Υποέργα:

1. ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ,

2. ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ,

3. ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  και

4. ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ»,

του έργου «ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», συνολικού ποσού 200.736,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α  23%, στο πλαίσιο του Υποπρογράμματος Α του προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΔΑ ΠΙΝ, στο πλαίσιο της διαδικασίας εξέτασης των σταδίων εξέλιξης δημοσίων συμβάσεων για διατύπωση γνώμης

   Διατύπωση σύμφωνης γνώμης με Α.Π 2252/25-11-2011

Επέκταση δικτύου αποχέτευσης πρώην Δήμου Παρελίων

   Χορήγηση προέγκρισης δημοπράτησης 8ου Υποέργου ‘ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΕΛΙΩΝ» προυπολογισμού 125.000,00 Ευρώ, του έργου «ΕΡΓΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΉΜΑ ΤΗΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΥΠ. ΑΡ. 2 ΑΠΌ ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΛΕΚΑ’ με κωδικο Ο.Π.Σ 296785

 Διατύπωση σύμφωνης γνώμης με Α.Π 2244+2245/05-12-2011

Κατασκευή ασφαλτόστρωσης της οδού Κέρκυρας – Πέλεκα

   Χορήγηση προέγκρισης δημοπράτησης 9ου Υποέργου ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΠΕΛΕΚΑ» προυπολογισμού 470.000,00 Ευρώ, του έργου «ΕΡΓΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΉΜΑ ΤΗΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΥΠ. ΑΡ. 2 ΑΠΌ ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΛΕΚΑ’ με κωδικο Ο.Π.Σ 296785

 Διατύπωση σύμφωνης γνώμης με Α.Π 2244+2245/05-12-2011

Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Ιονίων Νήσων

   Αίτημα για Προέγκριση διαγωνισμών (δημοπρατήσεων) των έξι υποέργων του έργου της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, συνολικού προυπολογισμού 2.221.155,11 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%, με κωδικο ΜΙS 352815

  Διατύπωση σύμφωνης γνώμης με Α.Π 2267/13-12-2011

Ευχαριστούμε για την προβολή του θέματος