Εκδήλωση ενδιαφέροντος Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για Επιτροπή Διαβούλευσης

Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Καλούνται οι πολίτες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή τους στην Επιτροπή

Στη συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 178 του Ν.3852/2010 Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης «Νόμος Καλλικράτης» και την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Θεσμικές αλλαγές του Προγράμματος Καλλικράτης», θα προχωρήσει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Για το λόγο αυτό καλούνται οι πολίτες, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν και είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων, ήτοι Κέρκυρας, Λευκάδας, Ζακύνθου και Κεφαλονιάς – Ιθάκης), να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων μέχρι την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2012.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στο Γραφείο Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων (Αλυκές, Ποταμού, 49100, Κέρκυρα) με φαξ στο 2661042335 και μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης pin@pin.gov.gr

Μετά τη λήξη της διαδικασίας θα πραγματοποιηθεί κλήρωση μεταξύ των ενδιαφερομένων πολιτών, ώστε, με βάση τα αποτελέσματα της κλήρωσης, να οριστούν τα μέλη – πολίτες, που θα μετέχουν στην Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης.