Σχετικά με τις βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας

 του Γ. Αυγερινού

 

ΑΘΗΝΑ 25/6/2012

ΑΠΟΨΗ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ:

“ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΥΤΕΣ  ΝΑ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ”.

Διαβάζοντας τις ανακοινώσεις, σχετικά με το θέμα που έχει προκύψει ,ως προς  την χορήγηση ή μη ,βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας σε φυσικά πρόσωπα, προκειμένου να τύχουν ελάφρυνση στο φόρο εισοδήματος, έχω να παραθέσω τα παρακάτω, στην προσπάθεια να συμβάλω στο διάλογο και να προσεγγίσω το θέμα καθαρά από «φοροτεχνική άποψη» και όχι από «πολιτική»  :

 

    Στην πρώτη σελίδα του εντύπου Ε1 (Πιν.2,περ.13),υπάρχει το ερώτημα:

Κατοικείτε μόνιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους ;

 

Στο βιβλιάριο οδηγιών του Υπουργείου Οικονομικών, αναφέρονται τα παρακάτω:

 

Κωδικοί 007-008. Σημειώστε «Χ» πάνω στη λέξη «ΝΑΙ» και στα δύο τετραγωνίδια εάν ο ίδιος και η σύζυγός σας κατοικείτε μόνιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να συνυποβάλλετε βεβαίωση του Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας ότι είστε γραμμένοι στα οικεία δημοτολόγια και ότι κατοικείτε μόνιμα στην περιφέρεια του Δήμου ή της Κοινότητας η οποία βρίσκεται σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή. Στην περίπτωση που ο ένας από τους συζύγους διαμένει λόγω εργασίας σε άλλον τόπο, δικαιούται την απαλλαγή μόνο ο άλλος σύζυγος εφόσον ο ίδιος και η οικογένειά του τέκνα κτλ., κατοικούν μόνιμα στο νησί, οπότε σημειώνετε «Χ» στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο.

 

Η ερμηνεία αυτή, βασίζεται  (κατά την άποψή μου)  στην ΠΟΛ.1202/2-11-1999

(Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.1123/1997 για τον καθορισμό δικαιολογητικών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 118 του Ν.2238/1994.

Κίνητρα ανάπτυξης μικρών νησιών).

 

Αν ανατρέξει κανείς σ’ αυτήν, θα διαπιστώσει ότι ,  ο νομοθέτης θέτει και άλλα κριτήρια , για την απαλλαγή από την φορολογία εισοδήματος, πιο ειδικά και δεν του αρκεί ΜΟΝΟΝ  Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ!

η οποία εκδίδεται με λογαριασμό ΔΕΚΟ και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Δ.Ο.Υ. ζητώντας επί πλέον αυτών, τα παρακάτω:

 

1. Να είναι γραμμένος στα Δημοτολόγια(Εκτός των Δ.Υ που υπηρετούν εκεί))

 

2.Η αναγραφή-στην βεβαίωση μονίμου κατοικίας- ότι ο φορολογούμενος ήταν μόνιμος κάτοικος του νησιού  για ολόκληρο το έτος απόκτησης του εισοδήματος από το οποίο ζητείται η απαλλαγή και μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της βεβαίωσης!

 

Ακόμη , με την 1089017/2233/Α0012/ΠΟΛ.1114/ 9.11.2004 απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών:

‘’….Εάν ο φορολογούμενος δηλώνει ότι κατοικεί μόνιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους και εφόσον είναι αλλοδαπός εργαζόμενος πολίτης χώρας κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε είναι μισθωτός είτε μη μισθωτός, βεβαίωση του Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας ότι ο δικαιούχος κατοικεί μόνιμα στην Περιφέρεια του Δήμου ή της Κοινότητας, η οποία βρίσκεται σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, χωρίς να απαιτείται η εγγραφή του στα οικεία δημοτολόγια’’ .

 

Επίσης θεωρώ , ότι οι απόψεις που δημοσιεύτηκαν, περί χορήγησης βεβαίωσης μονίμου κατοικίας η πρώτη που αναφέρεται στο ΔΙΑΔΠ/Ε/6984/

3-4-2006 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 480/Β/18-4-2006) και η δεύτερη στο άρθρο 279 ΔΚΚ, έχουν βάση και συμφωνώ ότι πρέπει να εκδίδονται , αλλά  για άλλες χρήσεις και όχι για φορολογική χρήση (μείωση των φορολογικών συντελεστών) ,

γιατί  σε καμία περίπτωση ο οικονομικός έφορος δεν μπορεί με την συγκεκριμένη ανωτέρω βεβαίωση ,περί μονίμου κατοικίας, χωρίς να συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις  που  αναφέρονται στην ΠΟΛ.1202/1999  να εντάξει το εισόδημα του φυσικού προσώπου ,στην ειδική κλίμακα φορολογίας εισοδήματος, που ισχύει για τους κατοίκους των νησιών, κάτω των  3.100 κατοίκων.

 

Μάλιστα στο ΦΕΚ 480/Β/18-4-2006 σελ.6086 αναφέρεται:

“…Τα δικαιολογητικά 2 και 3 που αναγράφονται στην σελίδα 2 του αντίστοιχου εντύπου της αίτησης –υπεύθυνης δήλωσης για την ανωτέρω διαδικασία καταργούνται και αντικαθίστανται με το ορθό «Απόδειξη λογαριασμού ΔΕΚΟ ή αντίγραφο εκκαθαριστικού της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ).

Στην περίπτωση που η ιδιότητα του μονίμου κατοίκου δεν αποδεικνύεται αιτιολογημένα από τα ανωτέρω δικαιολογητικά (σ.σ !!)  μπορεί να αποδειχθεί αυτή από τον ενδιαφερόμενο ,με κάθε πρόσφορο μέσο, όχι όμως μόνο με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου…..»

Δηλαδή ο ίδιος ο νομοθέτης αμφισβητεί ότι τα δύο αυτά δικαιολογητικά,

Λογ/μος ΔΕΚΟ και εκκαθαριστικό Δ.Ο.Υ είναι ικανά και αναγκαία, για να δώσουν σε κάποιον ,την μονιμότητα, στην κατοικία !!!  

 

 Παραθέτω  επίσης αυτολεξεί το άρθρο 279 ΔΚΚ  στο οποίο και εκεί ο νομοθέτης από  την αρχή του, δέχεται την μειωμένη αποδεικτική δύναμη  της βεβαίωσης μονίμου κατοικίας που εκδίδεται με τα ανωτέρω δύο δικαιολογητικά ,

καθώς και την  ΠΟΛ. 1202/2-11-1999 και σας ζητώ να προσέξετε το έντονα και υπογραμμισμένα σημεία:

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 279 ΔΚΚ

 

Ιδιότητα μονίμου κατοίκου

Πότε χορηγείται η βεβαίωση μονίμου κατοίκου από τον Δήμαρχο. Ποια είναι η αποδεικτική ισχύ μιας τέτοιας βεβαίωσης. Η βεβαίωση αυτή δεν έχει αυξημένη αποδεικτική δύναμη και εκτιμάται ελευθέρως από το Δικαστήριο.

 

«Επειδή, στο άρθρο 4 παρ. 5 του Ν. 2647/1998 (Α’ 237), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 3 του Ν. 3242/2004 (Α’ 102), ορίζονται τα εξής : «Η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου, όπου αυτή απαιτείται, βεβαιώνεται από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας. Η οικεία βεβαίωση χορηγείται εφόσον προκύπτει πραγματική εγκατάσταση στο δήμο ή στην κοινότητα, που αποδεικνύεται με την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο απόδειξης λογαριασμού ΔΕΚΟ ή αντιγράφου εκκαθαριστικού της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.). Εάν, αιτιολογημένως, η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου δεν μπορεί να αποδειχθεί από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, αυτή αποδεικνύεται από τον ενδιαφερόμενο με κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο. Η υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοναδικό μέσο. Σε κάθε περίπτωση ο δήμαρχος μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση της βεβαίωσης με παράθεση ειδικής αιτιολογίας». Όπως συνάγεται από τις ως άνω διατάξεις, τις οποίες ο νομοθέτης ήδη επανέλαβε στο άρθρο 279 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας, κατά περίπτωση, βεβαιώνουν για την ύπαρξη μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερομένου εντός της εδαφικής περιφέρειας του οικείου δήμου ή της κοινότητας επί τη βάσει εγγράφων από τα οποία απλώς τεκμαίρεται η ύπαρξη μόνιμης κατοικίας (λογαριασμών ΔΕΚΟ, εκκαθαριστικών σημειωμάτων ΔΟΥ) και όχι κατόπιν ενεργειών, στις οποίες οι ίδιοι προβαίνουν για την διακρίβωση του πραγματικού γεγονότος της εγκατάστασης του ενδιαφερομένου σε οίκημα που έχει καταστεί το κέντρο των βιοτικών δραστηριοτήτων του. Συνεπώς, η κατά τις ως άνω διατάξεις χορηγούμενη βεβαίωση μόνιμης κατοικίας είναι έγγραφο του οποίου η αποδεικτική δύναμη δύναται να αμφισβητηθεί και το οποίο εκτιμάται ελευθέρως από το δικαστήριο της ουσίας μαζί με τα λοιπά συνεκτιμώμενα αποδεικτικά μέσα σύμφωνα με τα άρθρα 147, 148 και 266 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Ν. 2717/1999, Α’ 97) χωρίς να έχει την αυξημένη αποδεικτική ισχύ που ορίζεται στο άρθρο 178 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα.»

ΠΟΛ. 1202/1999. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1040801/750/ΠΟΛ.1123/Α0012/8.4.1997 απόφασης του Υπουργ…

Αθήνα 02/11/1999

ΥΠΟΙΚ 1102824/1568/Α0012

ΠΟΛ 1202

 

Θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1040801/750/ΠΟΛ.1123/Α0012/8.4.1997 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, για τον καθορισμό δικαιολογητικών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 118 του Ν.2238/1994, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 8 του  Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α’) – Κίνητρα ανάπτυξης μικρών νησιών.
Έχοντας υπόψη:….

κλπ.

Αποφασίζουμε

 

1. Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. 1040801/750/ΠΟΛ.1123/Α0012/8.4.1997 απόφαση του  Υπουργού Οικονομικών για τον καθορισμό δικαιολογητικών για την εφαρμογή των  διατάξεων του άρθρου 118 του Ν.2238/1994, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 8 του  Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α’), αντικαθιστώντας την περ. α’ της παρ. 1, ως εξής:

«α) Για τα Φυσικά Πρόσωπα, βεβαίωση του Δημάρχου ή του Προέδρου του Κοινότητας  ότι ο δικαιούχος είναι γραμμένος στα οικεία  Δημοτολόγια και ότι κατοικεί μόνιμα  στην περιφέρεια του Δήμου ή της Κοινότητας η οποία βρίσκεται σε νησί με πληθυσμό  κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία  απογραφή. Κατ’ εξαίρεση, για τους δημόσιους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους ΝΠΔΔ,  δεν απαιτείται η εγγραφή τους στα οικεία Δημοτολόγια. Προκειμένου για έγγαμους  θα βεβαιώνεται ότι ο ίδιος και η σύζυγός του κατοικεί μόνιμα στο νησί.

Στην περίπτωση εγγάμων που ο ένας σύζυγος, λόγω εργασίας, διατηρεί προσωρινή  κατοικία σε άλλον τόπο, προκειμένου να έχει το δικαίωμα της απαλλαγής ο άλλος  σύζυγος που κατοικεί μόνιμα στο νησί και παράλληλα εργάζεται ή έχει επιχείρηση  στο νησί, απαιτείται, αφενός, στη βεβαίωση του Δήμου ή της Κοινότητας να  βεβαιώνεται ότι η οικογένεια (σύζυγοι και τέκνα) κατοικεί μόνιμα στο νησί, αλλά  ο ένας σύζυγος, λόγω υπηρεσιακών αναγκών, διατηρεί προσωρινή κατοικία αλλού και  ότι και οι δύο σύζυγοι είναι γραμμένοι στα οικεία Δημοτολόγια. Επίσης,  απαιτείται βεβαίωση του εργοδότη του συζύγου που εργάζεται σε άλλο τόπο, για τον  τόπο και χρόνο εργασίας του συζύγου αυτού. Εάν η βεβαίωση πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος, πρέπει να  αναγράφεται σ’ αυτή ότι ο φορολογούμενος ήταν μόνιμος κάτοικος του νησιού  ολόκληρο το έτος απόκτησης του εισοδήματος, από το οποίο ζητείται η απαλλαγή και  μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της βεβαίωσης.

Προκειμένου για δημόσιους  υπαλλήλους και για τους υπαλλήλους ΝΠΔΔ που διορίζονται στα νησιά αυτά, η  απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος παρέχεται εφόσον αυτοί κατοικούν  τουλάχιστον εννέα (9) μήνες κατά το έτος απόκτησης του εισοδήματος από το οποίο  ζητείται η απαλλαγή. Εάν η βεβαίωση πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την απαλλαγή  από τη φορολογία κεφαλαίου, αρκεί να αναγράφεται ότι ο δικαιούχος είναι μόνιμος κάτοικος του νησιού κατά το χρόνο συντάξεως του συμβολαίου της αγοράς ή της  γονικής παροχής».

2. Η απόφαση αυτή ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου  1999 και μετά.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Η άποψή μου  λοιπόν είναι  ότι ,οι βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας φυσικών προσώπων, που εκδίδονται από οποιαδήποτε Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή ,

για φορολογική χρήση, με σκοπό την ελάφρυνση από το φόρο εισοδήματος για τους κατοίκους των μικρών νησιών κάτω των 3100 κατοίκων  πρέπει να εκδίδονται  σύμφωνα με την ΠΟΛ.1202/1999 και 1114/2004 και δεν αρκεί απλά μια ΓΕΝΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ .

Σε κάθε περίπτωση όμως ,αρμόδιος για την παραλαβή των δηλώσεων και τον έλεγχο τους και γενικά για την επιβολή του φόρου , είναι ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της κατοικίας του φορολογούμενου φυσικού προσώπου .