Σε ποιους θα επιστραφεί το χαράτσι της ΔΕΗ

Ποιοι φορολογούμενοι δικαιούνται και πώς θα λάβουν την επιστροφή του Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων δομημένων Επιφανειών.

Το συνολικό ποσό των 200 εκατομμυρίων ευρώ θα επιστραφεί στους καταναλωτές που κατέβαλαν το ειδικό τέλος ακινήτων, παρότι έπρεπε να τύχουν απαλλαγής.

Το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει τη δυνατότητα συμψηφισμού του ειδικού τέλους (ΕΕΤΗΔΕ) στις περιπτώσεις που υπάρχουν χρέη προς το Δημόσιο.

Με αυτόν τον τρόπο, εκτιμάται πως θα αποφευχθούν πρόσθετες αποκλίσεις που θα επιφέρει στα έσοδα η επιστροφή του συνόλου του ποσού.

Το «χαράτσι» καταβάλλεται μαζί με το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος και στη συνέχεια ο κύριος ή ο επικαρπωτής του ακινήτου υποβάλλει αίτηση επιστροφής του τέλους στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματός του ΔΟΥ.

Η Δ.Ο.Υ. άμεσα μετά την παραλαβή της αίτησης, βάσει των μηχανογραφημένων καταστάσεων που έχουν αποσταλεί σε αυτήν από τη Γ.Γ.Π.Σ, αποφαίνεται για το αν η αίτηση γίνεται δεκτή ή απορρίπτεται.

Σε περίπτωση που η αίτηση γίνει δεκτή, με απόφαση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., συντάσσεται Α.Φ.ΕΚ. και, εάν από την εκκαθάριση αυτού προκύψει επιστροφή στο δικαιούχο, επιστρέφεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί χορήγησης ενημερότητας.

Σε περίπτωση που η Δ.Ο.Υ. δεν κάνει δεκτή την αίτηση, τότε πρέπει να ενημερώσει τον υπόχρεο για την απόρριψη αυτή.

Πηγή: News247