Από 01/01/2016 το F/B «Κάπταιν Αριστείδης» στην γραμμή- Δρομολόγια