Σύσταση επιτροπής αντιμετώπισης κορονοϊού στον Δήμο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μεγανησίου αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Τις γενικές οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
3. Τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη συγκρότηση Επιτροπής για την προετοιμασία του Δήμου και των Υπηρεσιών του
σε περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων Κορωνοϊού, ως ακολούθως:

1. Παύλος Δάγλας, Δήμαρχος Μεγανησίου
2. Λάμπρος – Νικόλαος Δάγλας, Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών
3. Διονύσιος Κατωπόδης, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
4. Γεώργιος Σουφούρης, Αστυνομικός Α.Σ. Μεγανησίου
5. Παρθένα Θεοδωρίδου, Αγροτική Ιατρός Π.Ι. Μεγανησίου
6. Χρύσα Σγουρού, Αγροτική Ιατρός Π.Ι. Μεγανησίου

Η επιτροπή θα συνεδριάζει έκτακτα και θα έχει την ευθύνη για την προετοιμασία του
Δήμου και των Υπηρεσιών του σε περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων Κορωνοϊού
σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων Υπουργείων, Γενικών Γραμματέων και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπονήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
Παράλληλα, ορίζονται οι αναπληρωτές Προϊστάμενοι του Δήμου και οι Πρόεδροι
των Νομικών Προσώπων του Δήμου ως πρόσωπα αναφοράς και υλοποίησης των
αποφάσεων της Επιτροπής.

Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί στα οριζόμενα μέλη, για ενημέρωσή τους.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΓΛΑΣ