Νέο ΔΣ στον Αγροτικό Συνεταιρισμό.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Νο 15/ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

Στη Λευκάδα σήμερα 22-2-2023 , ημέρα Τετάρτη και ώρα  17:00 μ.μ συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από πρόσκληση του Προέδρου για συγκρότηση συμβουλίου και τη λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Καθορισμός ημερομηνίας έκτακτης Γενικής Συνέλευσης  και θέμα αυτής.

Διαπιστώθηκε απαρτία με την παρουσία των παρακάτω μελών: 1) Λάζαρης Αριστοτέλης του Θεοφάνη, Πρόεδρος 2) Βρεττός Πάνος του Σπυρίδωνα, Αντιπρόεδρος 3) Πολίτης Απόστολος του Μαρίνου, Γραμματέας  4) Αθανίτης Ευγένιος-Ανδρέας του Απόστολου, Ταμίας  5) Κονιδάρης Αναστάσιος του Γεωργίου, μέλος   .      

                                   Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ

Επί του    θέματος

     Μετά από πρόταση του Προέδρου το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει τη σύγκλιση έκτακτης Γ.Σ. στις 4-3-2023, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ στο πρώην κοινοτικό κατάστημα με θέμα : 

Τροποποίηση καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συν/σμοί και άλλες διατάξεις.»

    Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Γ.Σ. θα συνέλθει την 11-3-2023 την ίδια ημέρα, ώρα και τόπο και με το ίδιο θέμα χωρίς νέα πρόσκληση.

…………………………………………………………………………

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν.

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

  1. ΒΡΕΤΤΟΣ ΠΑΝΟΣ
  2. ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
  3. ΑΘΑΝΙΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
  4. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ