Το Μεγανήσι όπως το περιγράφει ο Ιακ. Ραγκαβής (1854)