Αρμοδιότητες Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας κου Βερύκιου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κέρκυρα 3 Μαρτίου 2011

Θέμα: «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».

Με απόφαση του περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Σπ. Σπύρου, ορίστηκαν οι αρμοδιότητες των αιρετών αντιπεριφερειαρχών και εκείνων που ορίστηκαν από τον περιφερειάρχη.

 

Οι αρμοδιότητες

1. Στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Σκούρτη Χρήστο – Ηρακλή του Πέτρου, την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αφορούν τις κάτωθι υπηρεσίες:

1.1. Της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με έδρα την Κέρκυρα:

α. Διεύθυνση Διοίκησης (άρθρο 10) κατά τις διατάξεις που αφορούν τις αρμοδιότητες της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.
β. Διεύθυνση Οικονομικού (άρθρο 11) κατά τις διατάξεις που αφορούν τις αρμοδιότητες της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.
γ. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας (άρθρο 14) κατά τις διατάξεις που αφορούν τον τομέα Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.
δ. Διεύθυνση Κτηνιατρικής (άρθρο 15, παρ. 5 περ. α) κατά τις διατάξεις που αφορούν τον τομέα Κτηνοτροφίας για την Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας.
ε. Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων (άρθρο 18, παράγραφος 4, περ. α και β) κατά τις διατάξεις που αφορούν τις αρμοδιότητες της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.
στ. Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Εμπορίου (άρθρο 19, παράγραφος 2 περ, δ και παράγραφος 3, περ. δ) κατά τις διατάξεις που αφορούν σε θέματα ίδρυσης, λειτουργίας και λύσης των ανωνύμων εταιρειών για την Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας.
ζ. Διεύθυνση Τουρισμού (άρθρο 20).
η. Τμήμα Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας (άρθρο 25, παράγραφος 3 περ. α) για την Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας.
θ. Τμήμα Αθλητισμού και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας (άρθρο 26, παρ. 2 περ. δ και παρ. 3 περ. δ).

1.2. Της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας:

α. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (άρθρο 6).
β. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών (άρθρο 23)
γ. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 29, παρ. 2, περ. α).

2. Στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Κουρή Ευστάθιο – Σωτήριο του Σπυρίδωνος, την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αφορούν τις κάτωθι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας:

α. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (άρθρο 6).
β. Διεύθυνση Διοικητικού − Οικονομικού (άρθρο 12)
γ. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (άρθρο 16).
δ. Διεύθυνση Ανάπτυξης (άρθρο 21)
ε. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών (άρθρο 23)
στ. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (άρθρο 27)
ζ. Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (άρθρο 5, παρ. 2, περ. δ και παρ. 3, περ. δ).
η. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 29, παρ. 2, περ. β).

3. Στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Μυλωνά Διονύσιο του Νικολάου την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αφορούν τις κάτωθι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου:

α. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (άρθρο 6)
β. Διεύθυνση Διοικητικού − Οικονομικού (άρθρο 12)
γ. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (άρθρο 16)
δ. Διεύθυνση Ανάπτυξης (άρθρο 21)
ε. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών (άρθρο 23)
στ. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (άρθρο 27)
ζ. Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (άρθρο 5, παρ. 2, περ. ε και παρ. 3, περ. δ)
η. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 29, παρ. 2,περ. δ)

4. Στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Βερύκιο Θεόδωρο του Δημητρίου την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αφορούν τις κάτωθι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας:

α. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (άρθρο 6)
β. Διεύθυνση Διοικητικού − Οικονομικού (άρθρο 12)
γ. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (άρθρο 16)
δ. Διεύθυνση Ανάπτυξης (άρθρο 21)
ε. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών (άρθρο 23)
στ. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (άρθρο 27)
ζ. Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (άρθρο 5, παρ. 2, περ. ζ και παρ. 3, περ. δ)
η. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 29, παρ. 2,περ. δ)

Β. Αναθέτουμε στους Αντιπεριφερειάρχες, που ορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 5474/2105/15-2-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Δ. 147/2010), την άσκηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων:

1. Στον Αντιπεριφερειάρχη Μαλλιά Ηλία του Νικολάου την άσκηση των αρμοδιοτήτων τομέων για θέματα Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που αφορούν τις κάτωθι υπηρεσίες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων:

α. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας (άρθρο 14) πλην των διατάξεων που αφορούν τον τομέα Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.
β. Διεύθυνση Κτηνιατρικής (άρθρο 15) πλην των διατάξεων της παραγράφου (5) περίπτωση (α) που αφορούν τον τομέα Κτηνοτροφίας για την Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας.

2. Στην Αντιπεριφερειάρχη Σαρδελή Σμαραγδούλα του Θεόδωρου, την άσκηση των αρμοδιοτήτων για θέματα Αναπτυξιακού Προγραμματισμού του Τμήματος Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής αποκλειστικά όσον αφορά στην εξειδίκευση των στόχων και των κατευθύνσεων της αναπτυξιακής πολιτικής των μικρών νησιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και συγκοινωνιακής σύνδεσης των νησιών αυτών (άρθρο 4 παρ. α περ. αα).

3. Στον Αντιπεριφερειάρχη Μαλακάση Ιωάννη του Σπυρίδωνος, την άσκηση αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που αφορούν τον τομέα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής και συγκεκριμένα τις αρμοδιότητες που προσδιορίζονται στα εδάφια (αβ), (αγ), (αδ) και (αε) της παραγράφου (3), περ. (α) του άρθρου 4 του Π.Δ. 147/2010, καθώς και τις αρμοδιότητες που αφορούν τον τομέα Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων και συγκεκριμένα τις αρμοδιότητες που προσδιορίζονται στο εδάφιο (βα) της παραγράφου (3), περ. (β) του άρθρου 4 του Π.Δ. 147/2010.

Επίσης, αναθέτει την άσκηση αρμοδιοτήτων για θέματα του τομέα Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων όπως προσδιορίζονται στις περιπτώσεις (α) και (β) της παραγράφου 3 του άρθρου 5.

Γ. Από τις παραπάνω αρμοδιότητες που ανατίθενται εξαιρούνται και παραμένουν στον Περιφερειάρχη:

i Εντολές προκαταρκτικών εξετάσεων είτε οίκοθεν, είτε κατόπιν αιτήσεως, παραπόνων ή καταγγελίας.
ii. Διαταγές για διενέργεια ένορκων διοικητικών εξετάσεων, ανακρίσεων και διαχειριστικών ελέγχων,
iii. Αποφάσεις διορισμού, πρόσληψης, μονιμοποίησης, προαγωγής, αναγνώρισης προϋπηρεσίας, μετακίνησης, τοποθέτησης Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος, μετάταξης, λύσης υπαλληλικής σχέσης και συνταξιοδότησης προσωπικού,
ιv. Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού,
ν. Απόφαση συγκρότησης Υπηρεσιακού Συμβουλίου,
νι. Τα θέματα πειθαρχικού ελέγχου των υπαλλήλων καθώς και σύνταξης υπομνημάτων σε ένδικα μέσα αυτών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των λοιπών Δικαστικών ή Διοικητικών Αρχών,
vii. Άσκηση καθηκόντων εφαρμογής των αναπτυξιακών παρεμβάσεων Ε.Σ.Π.Α. (άρθρο 4, παρ. 3,περίπτωση α, εδ. αζ)
viii. Έγκριση μεσοχρόνιων αναπτυξιακών προγραμμάτων (άρθρο 4, παρ. 3, περίπτωση α, εδ. αθ)
ix. Διατύπωση προτάσεων για έργα και μέτρα πολιτικής εθνικής σημασίας (άρθρο 4, παρ. 3, περίπτωση α, εδ. αια).
x. Τίτλοι ειδικότητας Κοινωνικού Λειτουργού (πάπυροι μόνο).
xi. Τίτλοι Ιατρικής και Οδοντιατρικής ειδικότητας (πάπυροι μόνο).
xii. Τίτλοι Νοσηλευτικής ειδικότητας (πάπυροι μόνο).

Αποφάσεις, πράξεις και λοιπά έγγραφα, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται με την παρούσα απόφαση στους Αντιπεριφερειάρχες θα εκδίδονται με τήρηση της εισηγητικής διαδικασίας.