∆ράσεις εξοικονόµησης και ανακύκλωσης υδάτων σχεδιάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος

H εξοικονόµηση νερού στα σπίτια– που θα κινείται στην ίδια λογική µε τοπρόγραµµα εξοικονόµησηςενέργειας –και ηεπαναχρησιµοποίησή τουµαζί µετην αξιοποίηση της λυµατολάσπης απότη Μονάδα Επεξεργασίας της Ψυττάλειας, αλλά και τους άλλους βιολογικούς σταθµούς, είναι από τους βασικούς στόχους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).

Οπως επεσήµανε η υπουργός Περιβάλλοντος ΤίναΜπιρµπίλη, µιλώντας στην ηµερίδα της ΕΥ∆ΑΠ για την Παγκόσµια Ηµέρα Νερού, θα πρέπει να γίνει στροφή από τα µεγάλα έργα εξοικονόµησης σε δράσεις ανακύκλωσης και επαναχρησιµοποίησης των υδάτων.

«∆εν είναι πλέον δυνατόν να θεωρούνται ως δεδοµένες οι παραδοσιακές καταναλώσεις, οι παραδοσιακές απώλειες -όπως οιδιαρροές εξαιτίας των κακοτεχνιών -, η αδιαφορίαως προς τις δυνατότητες επαναχρησιµοποίησης και ανακύκλωσης, οιπαραδοσιακές ενεργοβόρεςκαλλιέργειες»,τόνισε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τιαφορά τηνεξοικονόµηση του νερού, όπως ανέφερε η υπουργός Περιβάλλοντος, τον επόµενο µήνα αναµένεται ναγίνει ηανάθεση της µελέτης µεστόχο να διατυπωθεί η τελικήπρόταση εντός του 2011. Μέχρι στιγµής δεν υπάρχει διαµορφωµένη πρόταση για το τι είδους κίνητραθα δοθούν.

Ωστόσο, όπως επεσήµανε ο ειδικός γραµµατέας ΥδάτωνΑνδρέας Ανδρεαδάκης,το νέο πρόγραµµα θα στηριχθείσε νέες τεχνολογίες για την αξιοποίηση για παράδειγµα του νερού από τη βροχή -αφορά κατά κύριο λόγοτα νησιά – αλλά καιτην επαναχρησιµοποίησή του από τα πλυντήρια και τιςάλλες οικιακές χρήσεις. Εως τώρα δεν υπάρχει καµία Οδηγία από την Ε.Ε., ωστόσο εξετάζεται και το ενδεχόµενο σενέες κατοικίες να µπουν και διπλά δίκτυα.

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. Οπως λένε από το ΥΠΕΚΑ, στη δι αµόρφωση του προγράµµατος θα ληφθεί υπόψηκαι η εµπειρία της Κύπρου. Στην Κύπρο – που αντιµετωπίζει πρόβληµα λειψυδρίας – η εξοικονόµηση νερού, πέρα από τις µονάδες αφαλάτωσης, γίνεται και µέσω συλλογής και επαναχρησιµοποίησης τουνερού οικιακής χρήσης απότους νιπτήρες, τα ντους και τουςνεροχύτεςπου καταλήγουν κυρίωςστις τουαλέτες, αντί πόσιµου νερού που χρησιµοποιείται στα καζανάκια.

Επιπλέον, στα καζανάκια συνιστάται η τοποθέτηση µπουκαλιών µε άµµο στο εσωτερικό τους για χρήση όσο τοδυνατόν λιγότερης ποσότητας νερού.

Σε ό,τι αφοράτην Ψυττάλεια,σήµερα καταλήγουν στη θάλασσα περίπου 800.000 κυβικά µέτρα νερού την ηµέρα. Στόχος είναι, όπως ανέφερε ο Ανδρέας Ανδρεαδάκης, τα επόµενα ένα-δύο χρόνιανα αξιοποιούνται – σε πρώτη φάση – περίπου 30.000 κυβικά µέτρα νερού την ηµέρα για την άρδευση του πρασίνου κατάµήκος του παραλιακού µετώπου, αλλά καιη αξιοποίηση της λυµατολάσπης στη βιοµηχανία, στη γεωργία και στην αποκατάσταση των λατοµείων.

«Η σπατάλη του νερού στην ελληνική επικράτεια είναι τεράστια και απαιτείται πολιτική ορθής χρήσης και εξοικονόµησης των αποθεµάτων» τόνισε, µεταξύ άλλων, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Θεόδωρος Πάγκαλος, ο οποίοςπαρέστη στην ηµερίδα της ΕΥ∆ΑΠ στο Ζάππειο. «Η αύξηση της τιµής του νερού έχει αποδειχθεί ότι έχει πολύ µικρή επιρροή σε αυτήντην κατεύθυνση».

Το υδατικό αποτύπωµα της Ελλάδας

ΟΠΩΣ ΑΝΕΦΕΡΕ η υπουργός ΠεριβάλλοντοςΤίνα Μπιρµπίλη, «το υδατικόαποτύπωµα της χώρας είναι σήµερα τα2.390 κυβικά µέτρα ανά κάτοικο ανά έτος. Είναι διπλάσιο του µέσου όρου παγκοσµίως και το δεύτερο µεγαλύτερο διεθνώς, λίγο µικρότερο από αυτό των ΗΠΑ». Σύµφωνα µε τηνίδια, «ακόµη κιαν ληφθούνυπόψη οι κλιµατολογικές συνθήκες, το παράδειγµα άλλων χωρών της περιοχής – όπως το Ισραήλ, µε τα 1.600

κυβικά µέτρα ανά κάτοικο ανά έτος – υποδηλώνειµεγάλα περιθώρια µείωσης µέσω συνετών πρακτικών που θα ελαχιστοποιήσουν τις απώλειες και τις σπατάλες».

Η υπουργόςΠεριβάλλοντοςεπισήµανε ότι «έπειτα από ασυγχώρητες καθυστερήσεις εκπονούνται τα απαραίτητα Σχέδια ∆ιαχείρισης των Λεκανών Απορροής, µε προοπτική να ολοκληρωθούν σεέναν χρόνο. Η ολοκληρωµένη προσέγγιση τουπροβλήµατοςαποτελεί βασικό συστατικό των εκπονούµενων σχεδίων.Μια προσέγγιση που θασηµατοδοτεί τη στροφή προς µια διερεύνηση της προσφοράς νερού υπό το πρίσµατης κλιµατικής αλλαγής.

Τη στροφή απότη µονοδιάστατη διαχείριση της προσφοράς σε µια περισσότερο ολοκληρωµένη προσέγγιση που δίνει έµφαση στη διαχείριση της ζήτησης».

ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ. Οπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΥ∆ΑΠ Θεµιστοκλής Λέκκας, «η εταιρεία έχει αποφασίσει να αντικαταστήσει έναφίλτρο άµµουµε φίλτρο ενεργού άνθρακα στο Πολυδένδρι της Αττικής για τη µελέτη της διεργασίας της διηθήσεως µε σκοπό τηµείωση των δόσεων χλωρίου.

Ο ενεργός άνθρακας µπορεί να αποµακρύνειραδιενεργάυλικά, όπως είναι για παράδειγµα το ραδόνιο και το στρόντιο. Επίσης έχει αναθέσει στο Πανεπιστήµιο Αθηνών τη διερεύνηση της ποιότητας της εκροής της Ψυττάλειας σχετικά µε τις 33 ουσίες προτεραιότητας, 60 ειδικούς ρύπους και 175 αναδυόµενους ρύπους». Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας Νίκος Μπάρδης τόνισε µεταξύ άλλων ότι «το πρόβληµα του νερού δεν είναι πρόβληµα υποδοµών και έργων αλλά είναι σαφώς πρόβληµα διαχειριστικό. Για παράδειγµα, σεένα άνυδρο νησί δενείναι αρκετό νακατασκευαστεί µια µονάδα αφαλάτωσης για να λυθεί το πρόβληµα της ύδρευσης. Ο στόχος θα πρέπει να είναι η εξασφάλιση τηςυδροδότησης του καταναλωτή στη βρύση του µε νερό επαρκούς ποσότητας και άριστης ποιότητας.

Και μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία:

– 2,8 δισεκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν καθημερινά προβλήματα ποιότητας και διαθεσιμότητας πόσιμου ύδατος.

-145 λίτρα είναι η μέση ημερήσια κατανάλωση νερού ανά άτομο στην Ελλάδα. Θα μπορούσε να ήταν μόνο 50 λίτρα με την υιοθέτηση κατάλληλων πρακτικών και την αλλαγή τεχνολογιών.

-Το 80% της ετήσιας κατανάλωσης νερού στην Ελλάδα διοχετεύεται στη γεωργία (η οποία, δυστυχώς, πλέον συνεισφέρει μόνο στο 3,4% του ΑΕΠ).

(Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ)