Αυξημένες αρμοδιότητες για τις «Καλλικρατικές» Περιφέρειες

Αυξημένες αρμοδιότητες αναφορικά με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό απέκτησαν από την 1η Ιουλίου 2011 οι νέες «Καλλικρατικές» Περιφέρειες.

Σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών για τις διατάξεις του Ν.3852/2010 στις αρμοδιότητες που ασκούνται από 1-7-2011 από τις Περιφέρειες, περιλαμβάνονται, ο περιφερειακός αναπτυξιακός σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, η υλοποίηση των σχετικών με αυτόν δράσεων και η παρακολούθηση της αναπτυξιακής πορείας της Περιφέρειας.

Ακόμη, οι Περιφερειάρχες είναι πλέον υπεύθυνοι για την εξειδίκευση των στόχων και των κατευθύνσεων της αναπτυξιακής πολιτικής, για τη σύνταξη προτάσεων για τη διαμόρφωση της περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής, αλλά και για κατάρτιση του αναπτυξιακού προγράμματος της Περιφέρειας.

Στο πλαίσιο αυτό στις Περιφέρειες περνά η διαχείριση, ο έλεγχος και η εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων, για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 όπως αυτή οριοθετείται από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, ενώ στην αρμοδιότητά τους εμπίπτει και η συνεργασία με φορείς για τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων υλοποίησης έργων που χρηματοδοτούνται από τις κοινοτικές πρωτοβουλίες και προγράμματα διαπεριφερειακής συνεργασίας.

Οι Περιφέρειες καλούνται εφεξής να διατυπώνουν προς τους κεντρικούς φορείς του δημόσιου τομέα προτάσεις για έργα και μέτρα πολιτικής, εθνικής σημασίας, που αφορούν στην Περιφέρεια, αλλά εντάσσονται στο μεσοχρόνιο εθνικό αναπτυξιακό πρόγραμμα και να εκπονούν μελέτες που αφορούν στη χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας.

Επίσης, αναλαμβάνουν την τελική διαμόρφωση, τη μέριμνα για την έγκριση και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των ετήσιων Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων περιφερειακού επιπέδου, καθώς και τη συγκέντρωση, επεξεργασία και τεκμηρίωση γεωγραφικών, δημογραφικών, οικονομικών, κοινωνικών και άλλων στοιχείων που αφορούν στην Περιφέρεια.

Μεταξύ άλλων υποχρεούνται στη Σύσταση Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής, η οποία θα γνωμοδοτεί για τις αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων ή προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων, αλλά και στη λειτουργία βάσης δεδομένων για την ενίσχυση, παρακολούθηση και εξέλιξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της περιφέρειας, κατά κλάδο και τομείς της οικονομίας.

Τέλος, αναλαμβάνουν τη διατύπωση προτάσεων πολιτικής και μέτρων για την ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων προς το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, καθώς και την πληροφόρηση και υποβοήθηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε κλαδικό ή άλλο επίπεδο, με σκοπό την ανάπτυξη της επιχειρηματικής ικανότητας και ανταγωνιστικότητας τους.

(Πηγή: www.madata.gr)