Δελτία τύπου Περιφέρειας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Η Προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων Ιονίων Νήσων στο ΕΣΠΑ

   Την ένταξη της Πράξης: «Προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων Ιονίων Νήσων» στον Άξονα Προτεραιότητας «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Σπύρου.     

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ποιος θα είναι ο εξοπλισμός

   Το φυσικό αντικείμενο της πράξης συνίσταται σε προμήθεια ποικίλου εξοπλισμού για μονάδες σχετικές με την ειδική αγωγή στα Ιόνια Νησιά και συγκριμένα:

 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού πληροφορικής τόσο συμβατικού όσο και ειδικού για πρόσβαση και χρήση της πληροφορικής από παιδιά με προβλήματα αισθητηριακά και κίνησης.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανών γραφείου και οπτικοακουστικών μέσων.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων διαδραστικών πινάκων.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση ειδών επίπλωσης
 • Προμήθεια και εγκατάσταση παραïατρικού εξοπλισμού και συσκευών φυσικοθεραπείας
 • Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων γυμναστικής, αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανημάτων γυμναστικής.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίου αυτόνομης διαβίωσης.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού Εξοπλισμού για Παιδιά με Κινητικά Προβλήματα.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού  εργαστηρίων Κηπουρικής.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού  εργαστηρίων Κεραμικής (αγγειοπλαστικής) και   κηροπλαστικής.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού  εργαστηρίων Μηχανολογίας – Ηλεκτρολογίας.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού  εργαστηρίων Υφαντικής και Ραπτικής

   Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε  2.221.155,11 €.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Στο ΕΣΠΑ ο εξοπλισμός της Τροχαίας για παροχή οδικής ασφάλειας στα νησιά του Ιονίου

   Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Σπύρου, υπέγραψε την ένταξη πράξης για τον εξοπλισμό υπηρεσιών της Τροχαίας, με στόχο την παροχή οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ι.Ν.

    Η Πράξη αφορά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013», στον Άξονα Προτεραιότητας «Υποδομές & Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Ιονίων Νήσων».       

   Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Τι θα προμηθευτεί η Τροχαία

   Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά στην προμήθεια κινητού εξοπλισμού, η ποσότητα και το είδος του οποίου έχει προσδιορισθεί με βάση τις ανάγκες των αρμοδίων Υπηρεσιών, την επάρκεια του κατεχόμενου και προτεινόμενου εξοπλισμού, τη λειτουργικότητα αυτού και την σκοπιμότητα με βάση τις μακροπρόθεσμες ανάγκες και τις επικρατούσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

   Η προμήθεια του εξοπλισμού των Υπηρεσιών Τροχαίας θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην ποιοτική και ποσοτική αύξηση των παρεχομένων υπηρεσιών με σαφή και θεαματικά αποτελέσματα στην οδική ασφάλεια (μείωση τροχαίων ατυχημάτων κά), που αποτελεί και στόχο των πολιτικών της Ε.Ε., που υποστηρίζουν και χρηματοδοτούν τα διαρθρωτικά Ταμεία.

   Πιο συγκεκριμένα θα αποκτηθούν 28 οχήματα τύπου τζιπ (4×4) , 8 οχήματα διερεύνησης τροχαίων ατυχημάτων, 8 αστυνομικά οχήματα Τροχαίας, 20 δίκυκλες μοτοσικλέτες υπηρεσιακού χρωματισμού, 29 αλκοολόμετρα, 4 συσκευές ελέγχου ταχύτητας οχημάτων με φωτογραφικό σύστημα και 18 φορητές συσκευές, 44 πομποδέκτες αυτοκινήτων και 20 πομποδέκτες δικύκλων.

   Με την ολοκλήρωση όλων των υποέργων της πράξης, παραδίδεται ο εξοπλισμός στις Υπηρεσίες Τροχαίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

   Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 10 μήνες

   Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε  1.899.700,00  €.