Επισιτιστικόν Δελτίον

Τα επισιτιστικά δελτία εκδόθηκαν μάλλον το 1953, ίσως και ενωρίτερα στη Λευκάδα, μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στα Επτάνησα, για την σίτιση των σεισμοπαθών. Τα δελτία ήταν εξασέλιδα και η κάθε σελίδα έφερε τα κουπόνια για κάθε μέρα του αντίστοιχου μήνα, για την παραλαβή άρτου και «διαφόρων ειδών». Τα κουπόνια άρτου είχαν διαφορετικές αποχρώσεις ανά δεκαήμερο. Σε κάθε κουπόνι αναγράφονταν διαγώνια η λέξη «ΛΕΥΚΑΣ». Είχαν εκδοθεί από τη Διεύθυνση Διανομών του Υπουργείου Εμπορίου.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΙΑΝΟΜΩΝ
ΛΚ 2α 002129
Λ Ε Υ Κ Α Σ

ΑΤΟΜΙΚΟΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1953

ΕΠΩΝΥΜΟΝ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
ΟΝΟΜΑ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΗΣ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
Σφραγίδα (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ)

 

ΟΔΗΓΙΑΙ

Το παρόν βιβλιάριον φυλάσσεται ευθύνη του κατόχου του. Αντικατάστασις κατά την διάρκειαν της τετραμήνου ισχύος του, λόγω απώλειας ή άλλης αιτίας δεν ενεργείται. Έκαστον κουπόνι άρτου αντιστοιχεί εις μίαν μερίδα άρτου και ισχύει μόνον κατά το 10ήμερον εις ο τούτο ανάγεται. Απαγορεύεται η χορήγησις άρτου βάσει κουπονίων αντιστοιχούντων εις ημερομηνίας μεταγενεστέρας εκείνης δι’ ην χορηγείται ο άρτος και ήτις αναγράφεται επί του κουπονίου. Συνιστάται η καθημερινή παραλαβή του άρτου παρ’ οιουδήποτε αρτοποιού της αρεσκείας του δικαιούχου. Απαγορεύεται η αγορά και πώλησις κουπονίων ως και η καθ’ οιονδήποτε τρόπον κατοχή τούτων δια παράνομον χρήσιν.

 

Από το προσωπικό αρχείο Μπάμπη Βλάχου

 

Πηγή: Λευκαδίτικα Νέα