Ανακοίνωση Δήμου Μεγανησίου

 Ημερίδα για τα υγρά απόβλητα του Μεγανησίου

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ 

11/1/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ


Ο Δήμαρχος Μεγανησίου,
Έχοντας υπ’ όψη:
1. την περίπτ. θ΄ και  ι΄ της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010  όπως προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α’)
2. το άρθρο 75 του Ν.3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010
3. Την ανάγκη επεξεργασίας θεμάτων του δήμου και ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
4. Τη δημόσια διαβούλευση για τον στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου, όπως και τις  προτάσεις των φορέων και των τοπικών συμβουλίων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α1.     Συγκροτεί οργανωτική επιτροπή (περίπτ. θ΄ της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 ) για την διοργάνωση ημερίδας με θέμα την διαχείριση των υγρών αποβλήτων στο Μεγανήσι αποτελούμενη από:
1. Κονιδάρη Παναγιώτη, Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
2. Αυγερινό Κωνσταντίνο Δημοτικό Σύμβουλο
3. Ζαβιτσάνο Δημήτριο Υπάλληλος – μηχανικός  του Δήμου
4. Καββαδά Κωνσταντίνο, Πρόεδρο τοπικής κοινότητας Κατωμερίου
5. Μάντζαρη Παναγιώτη, Εκπρόσωπο τοπικής κοινότητας Βαθέος
6. Πολίτη Γεράσιμο, Πρόεδρο τοπικής κοινότητας Σπαρτοχωρίου
7. Δάγλα Μαυρέττα, Δημότης
8. Κονιδάρης Β. Νικόλαος, Δημότης
9. Γεωργιάδης Θεόδωρος, Δημότης

Α2.     Η ημερίδα θα διοργανωθεί στο Μεγανήσι, με προτεινόμενη ημερομηνία το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2011 και τα θέματα που θα θιγούν και θα απασχολήσουν την ημερίδα είναι τα ακόλουθα κατά εννοιολογική σειρά και προτεραιότητα:
1. Προστασία του περιβάλλοντος και απόβλητα.
2. Διαχείριση αποβλήτων – Θεσμικό πλαίσιο.
3. Δίκτυα συλλογής αποβλήτων. Συστήματα, τεχνολογίες.
4. Βιολογικός καθαρισμός αποβλήτων. Χωροθέτηση –τεχνολογία – εξοπλισμός- λειτουργία- συντήρηση.
5. Θεσμοθετημένες διαδικασίες. Προδιαγραφές, μελέτες, εγκρίσεις, δημοπράτηση, χρονοδιαγράμματα.
6. Η διερεύνηση της ορθότητας ή μη της υπάρχουσας πρότασης που τρέχει (σχεδιασμός, χωροθέτηση, επιλογή τεχνολογίας) με στόχο την επιβεβαίωσή της ή την κατάθεση εναλλακτικής συγκεκριμένης πρότασης.
7. Παρουσίαση τυχόν άλλων προτάσεων. Σχολιασμός και σύγκριση όλων.
8. Προϋπολογισμοί και συγκριτική κοστολόγηση. Πηγές χρηματοδότησης και διαδικασία εξασφάλισης αυτής.

Α3.     Η επιτροπή:
1.    Καθορίζει την ημερήσια διάταξη και έχει την ευθύνη της συζήτησης.
2.    Απευθύνεται και προσκαλεί τους εισηγητές – ομιλητές.
3.    Αποφασίζει για κάθε θέμα, που αφορά την αρτιότερη οργάνωση της ημερίδας, όπως την επίσκεψη σε αντίστοιχες μονάδες.
4.    Κωδικοποιεί (εντός 10 ημερών) τα συμπεράσματα της συζήτησης τα οποία και διαβιβάζει στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Β.     Αναθέτει, χωρίς αμοιβή (περίπτ. ι΄ της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010), στα κάτωθι μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου την εποπτεία και το συντονισμό της συγκεκριμένης  δράσης του Δήμου, όπως αναλύονται παρακάτω:
–    Στον Κονιδάρη Παναγιώτη αναθέτει να προεδρεύει και να συντονίζει την επιτροπή,
–    Στον Αυγερινό Κωνσταντίνο  αναθέτει να επικουρεί και να αναπληρώνει τον πρόεδρο.

Ο Δήμαρχος Μεγανησίου

Ευστάθιος Ζαβιτσάνος

Πηγή: Δήμος Μεγανησίου