Ημερίδα TEE με θέμα «Η ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων ως μοχλός κοινωνικής ανάπτυξης»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

σας προσκαλεί στην Ημερίδα με θέμα:

«Η ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων ως μοχλός κοινωνικής ανάπτυξης»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2012,

στo Ξενοδοχείο ELECTRA PALACE (Ν. Νικοδήμου 18-20), Αθήνα

Ώρα έναρξης 9:30

Η είσοδος είναι ελεύθερη

Ανοιχτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για παρουσίαση εισήγησης

στην Ημερίδα του ΤΕΕ με θέμα «Η ολοκληρωμένη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων ως μοχλός κοινωνικής ανάπτυξης».

 

Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων (ΔΣΑ) αποτελεί ένα κρίσιμης σημασίας πολυδιάστατο θέμα που σχετίζεται με το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία, την ανάπτυξη, την αισθητική και τον πολιτισμό. Η ΔΣΑ στη χώρα μας αποτελεί ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα που ταλανίζει την ελληνική κοινωνία για δεκαετίες. Η αντιμετώπισή του απαιτεί επιστημονικό σχεδιασμό και ανοιχτές διαδικασίες διαβούλευσης, καθώς αφορά ολόκληση την κοινωνία. Η οικονομική κρίση και η ύφεση που τη συνοδεύει καθιστούν επιτακτική την ανάγκη επίσπευσης των ενεργειών που θα οδηγήσουν στην δημιουργία επενδυτικής κινητικότητας στον τομέα της ΔΣΑ, με πρωτοβουλίες που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη και στη δημιουργία απασχόλησης αλλά και στην εξωστρέφεια του τεχνικού κόσμου, ταυτόχρονα με την οριστική επίλυση του χρονίζοντος προβλήματος.

Στο παραπάνω πλαίσιο, το ΤΕΕ ως θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας με μακροχρόνια ενασχόληση με το θέμα, αναλαμβάνει μια ανοικτή πρωτοβουλία ενημέρωσης του τεχνικού κόσμου, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της πολιτείας και των πολιτών, διοργανώνοντας ημερίδα με θέμα: «Η ολοκληρωμένη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων ως μοχλός κοινωνικής ανάπτυξης», την 1η Φεβρουαρίου  2012 στο ξενοδοχείο ELECTRA PALACE (N. Νικοδήμου 18-20) στην Αθήνα.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι οι φορείς της εφαρμοσμένης γνώσης και εμπειρίας στο θέμα (φορείς έρευνας, μελέτης, παραγωγής περιβαλλοντικών έργων και εξοπλισμού, διαχείρισης αποβλήτων) να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους σε όλο τα φάσμα της ΔΣΑ, από την πρόληψη έως και τη διάθεση, με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους (τεχνικά – οικονομικά – κοινωνικά και περιβαλλοντικά) ώστε να αναπτυχθεί ουσιαστικός διάλογος για τη συνεισφορά τους στο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας, με κάθε ενδιαφερόμενο φορέα (πολίτες, τοπικη αυτοδιοίκηση, πολιτεία).

 

Οι ενδεικτικές θεματικές ενότητες της ημερίδας είναι:

Α. Γενικά θέματα

 1. Η υπάρχουσα κατάσταση σε σχέση με την ΔΣΑ στην Ελλάδα και οι θεσμικές προκλήσεις από την υιοθέτηση νέου νομικού πλαισίου για συμμόρφωση με τη νέα Οδηγία (98/2008) για τα απόβλητα, με έμφαση στην πρόληψη, ελαχιστοποίηση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση.
 2. Διασύνδεση των επιλογών ολοκληρωμένης ΔΣΑ με την αναπτυξιακή και κοινωνική δυναμική και τη δημιουργία απασχόλησης στον τεχνικό και επιστημονικό κλάδο.
 3. Αλληλεξαρτήσεις στα κόστη και τα οφέλη και κατανομή τους στους δυνητικούς εταίρους:  επιχειρήσεις – πολίτες – αυτοδιοίκηση.
 4. Το τεχνικό δυναμικό της χώρας στον τομέα του περιβάλλοντος και οι δυνατότητες/ευκαιρίες για εξωστρέφεια και καινοτομία.

Β. Πρόληψη, Ελαχιστοποίηση, Επαναχρησιμοποίηση  ΑΣΑ

 1. Εφαρμογές πρόληψης και μείωσης απορριμμάτων σε ελληνικές και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, σε προϊόντα των αγορών b2b και των λιανικών πωλήσεων.
 2. Συνδυασμός περιορισμού στερεών αποβλήτων και έξυπνου σχεδιασμού προϊόντων ή/και παραγωγικών διεργασιών. Εξοικονόμηση πόρων, μείωση κόστους, βελτίωση ελκυστικότητας προϊόντων, αποτελεσματικότερη χρήση πρώτων υλών και ενέργειας σε συνδυασμό με την πρόληψη ή μείωση παραγωγής στερεών αποβλήτων.
 3. Πράσινες δημόσιες προμήθειες και συμβάσεις, εφαρμογές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα. Υποχρεώσεις στους παραγωγούς βασικών κλάδων.
 4. Επαναχρησιμοποίηση προϊόντων ή υλικών: αναδρομή στο παρελθόν, διδάγματα για το μέλλον, τάσεις που δημιουργεί η οικονομική κρίση, κίνητρα και αντικίνητρα.

Γ.  Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης  ΑΣΑ μετά την παραγωγή τους: Ανακύκλωση, Ανάκτηση, Διάθεση  

 1. Η ανακύκλωση και τα αναπτυξιακά της οφέλη στην οικονομία και την απασχόληση.
 2. Επιτυχείς εφαρμογές ανακύκλωσης υλικών από τα αστικά στερεά απόβλητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 3. Η συμβολή της ανακύκλωσης στην μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.
 4. Εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων. Υπάρχοντα συστήματα και  προοπτικές ανάπτυξης (ΕΟΕΔΣΑΠ).
 5. Επιτυχείς εφαρμογές ανάκτησης πρώτων υλών και ενέργειας στον Ευρωπαϊκό χώρο.
 6. Αναλύσεις των παραμέτρων και προϋποθέσεων επιτυχίας, κίνδυνοι και αντιμετώπισή τους, κόστη και οφέλη στον οικονομικό, κοινωνικό και ευρύτερο αναπτυξιακό ορίζοντα.
 7. Κομβικά ζητήματα ενεργειακής ανάκτησης από τα ΑΣΑ: ολοκληρωμένες και δοκιμασμένες στην πράξη τεχνολογίες, εκπομπές αέριων ρύπων και περιορισμός τους, ασφαλής διάθεση τελικών προϊόντων, κόστη επένδυσης και λειτουργίας, συνδυασμοί με την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θέσεις εργασίας, δημιουργία καινοτομίας, θεμελίωση προϋποθέσεων εξωστρέφειας.

Δ. Χρηματοδοτικό πλαίσιο και θεσμοί/μηχανισμοί υλοποίησης  έργων ΔΣΑ

 1.    Οι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (επιδοτήσεις, κεφαλαιακή συμμετοχή, δανειακά κεφάλαια, εγγυητικό ταμείο, έργα παραχώρησης), στην επιτυχή υλοποίηση δράσεων/προγραμμάτων και έργων ΔΣΑ.
 2. Η συμμετοχή του ΕΣΠΑ και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στην κατασκευή έργων υποδομής για τη ΔΣΑ.
 3. Ο ρόλος του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στην υλοποίηση έργων ΔΣΑ,      ΣΔΙΤ ( Συμπράξεις  Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα), παραδείγματα.
 4. Δυνατότητες χρηματοδότησης έργων και δράσεων ολοκληρωμένης διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου «Κοινή Ευρωπαϊκή Υποστήριξη για Βιώσιμες Επενδύσεις σε Αστικές Περιοχές (JESSICA)».
 5. Περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και έλεγχοι των Έργων ΔΣΑ.

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Μετά την ολοκλήρωση των εισηγήσεων θα διεξαχθεί ανοικτή συζήτηση (στρογγυλό τραπέζι) και διάλογος με φορείς της αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας  και της πολιτείας.

Ειδικότερα θα συζητηθούν οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ελλάδα όπως: Το σχέδιο δράσης ΥΠΕΚΑ/ΥΠΕΣΑΗΔ για το κλείσιμο/αποκατάσταση των ΧΑΔΑ, το σχέδιο δράσης ΥΠΕΚΑ/ΥΠΕΣΑΗΔ/Περιφέρειας για την Αττική, το νομοθετικό πλαίσιο υλοποίησης (θαλάσσια μεταφορά ΑΣΑ, νέα Οδηγία-Πλαίσιο, ΕΣΔΑ) κ.λπ.

Τέλος, στο πλαίσιο της ευρύτερης προβολής της Ημερίδας καλούμε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο φορέας ενημέρωσης (έντυπα-ηλεκτρονικά ΜΜΕ), που θα ήθελε να προβάλει την Ημερίδα μας, να επικοινωνήσει με το Τμήμα Επιστημονικού και Αναπτυξιακού έργου του ΤΕΕ, τηλ. 210 3291335, ηλεκτρονική διεύθυνση sci-work@central.tee.gr

Πηγή: TEE