Διακήρυξη δημοπράτησης Περιφερειακού Ιατρείου

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

380.000 Ευρώ

( με  Φ.Π.Α. 23 %)

ΕΣΠΑ

2013

ceb9ceb1cf84cf81ceb5ceafcebf2

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ , για λογαριασμό του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ, με προϋπολογισμό 380.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 221.328,18€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 87.185,32(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας ( Κατωπόδη & Τζεβελέκη, Διοικητήριο 31100  Λευκάδα ), μέχρι τις    07-11-2013   Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2645360537, FAX επικοινωνίας , αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία  ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  12/11/2013 και ώρα 10:00  και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι  12 – 11  – 2013    του άρθρου 7 του π.δ 609/1985.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠή, κατά περίπτωση, και στα νομαρχιακά μητρώα, εφόσον ανήκουν στην τάξη Α2,1η και 2η κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ –  Α1,Α2 και 1η κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο (σύμφωνα με το σχετικό άρθρο της Διακήρυξης).

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 6.170,27 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον ενενήντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα ημέρες. Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται στο φορέα κατασκευής του έργου (ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ)

6. Το έργο συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και Πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ταμείο ΕΤΠΑ). Προκαταβολή θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδος.

                              

 

Λευκάδα        11- 10    2013      

   

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

  ΚΩΣΤΑΣ   Α.  ΑΡΑΒΑΝΗΣ