Δημοτικό συμβούλιο την Τρίτη με κεντρικό άξονα το νερό

water_drop1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει τις 6 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Σχολείο Μεγανησίου (Κατωμέρι) σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν.3852/10, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

Απαντήσεις σε ερωτήματα- Ενημέρωση Δημάρχου

 

  1. Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ (κωδικός πρόσκλησης ΙΟΝ 55) στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2- Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος (2η πρόσκληση νέων έργων)» για την υλοποίηση της πράξης: «Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος Δήμου Μεγανησίου»
  1. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Μεγανησίου με το Δήμο Λευκάδας για υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ (κωδικός πρόσκλησης ΙΟΝ 55) στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2- Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος (2η πρόσκληση νέων έργων)» για την υλοποίηση της πράξης: «Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος Δήμου Μεγανησίου»
  1. Συζήτηση σχετικά με Σύναψη Προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Λευκάδας, που αφορά την ύδρευση του Δήμου Μεγανησίου.

(εισηγητής: ο κος Δήμαρχος)

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ