Παραμένει η διαδημοτική συνεργασία Λευκάδας-Ακτίου Βόνιτσας για τα σκουπίδια.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Λευκάδα, 5 Μαΐου 2020 

Γίνεται νόμος η διαδημοτική συνεργασία Λευκάδας – Ακτίου Βόνιτσας

και όλες οι προτάσεις του Θανάση Καββαδά για τα απορρίμματα

 

Δεκτές έκανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος κ.Κωστής Χατζηδάκης όλες τις νομοθετικές ρυθμίσεις που πρότεινε ο Βουλευτής Λευκάδας κ.Αθανάσιος Καββαδάς στο νομοσχέδιο και ιδιαίτερα στα άρθρα που αφορούν στη διαχείριση των απορριμμάτων και στις ιδιαιτερότητες της Λευκάδας.

Με διάταξη, κατοχυρώνεται θεσμικά η προγραμματική σύμβαση του Αυγούστου 2017 μεταξύ των Δήμων Λευκάδας, Μεγανησίου και Ακτίου Βόνιτσας για τη διαδημοτική συνεργασία συνδιαχείρισης στερεών αποβλήτων στο εργοστάσιο που θα κατασκευαστεί στη Λευκάδα και την υγειονομική ταφή του υπολείμματος στο ΧΥΤΥ Παλαίρου.

Ρυθμίζονται επίσης όλα τα ζητήματα βιώσιμης διαχείρισης των απορριμμάτων της Λευκάδας, μέχρι την κατασκευή του εργοστασίου.

Τέλος, αυξάνονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του νέου διαβαθμιδικού περιφερειακού ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων σε επτά (7) από πέντε (5). Με δεδομένο ότι τα τέσσερα (4) από αυτά τα μέλη προέρχονται από τους δήμους, η εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας στο ΔΣ είναι σχεδόν εγγυημένη – επισημαίνεται ωστόσο ότι τα μέλη εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Δήμων.

Σχετικά με το θέμα ο κ.Καββαδάς δήλωσε:

«Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την άμεση και θετική ανταπόκριση του Υπουργού Περιβάλλοντος κ.Κωστή Χατζηδάκη σε όλα τα θέματα που του έθεσα από την πρώτη στιγμή, τόσο γραπτά, όσο και προφορικά, στη συνάντησή μας στις 30/4/2020, και για αυτό τον ευχαριστώ.

Όλες αυτές τις τελευταίες ημέρες η συνεργασία μας ήταν άψογη και αποδεικνύει ότι η Κυβέρνηση μπορεί να είναι αποφασιστική και αποτελεσματική στους σχεδιασμούς της, μπορεί όμως να δείχνει και ευελιξία και ευαισθησία όπου χρειάζεται.

Μόλις δημοσιευθεί σε ΦΕΚ το νομοσχέδιο και αποκτήσει ισχύ νόμου, ένα μεγάλο και δύσκολο κεφάλαιο, το κεφάλαιο των σκουπιδιών, θα έχει κλείσει για την Λευκάδα. Η συνεργασία με τον Δήμο Ακτίου Βόνιτσας θα συνεχιστεί σύμφωνα με την ψηφισμένη διάταξη, η ΜΟΠΑΚ θα κατασκευαστεί, και στο μεταξύ η Λευκάδα θα έχει ενταχθεί και θα ανήκει σε έναν μεγάλο, αποτελεσματικότερο ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων, που θα της επιτρέψει να συμμετέχει σε πολύ πιο φιλόδοξους, μελλοντικούς σχδιασμούς, όχι μόνο για την διαχείριση των αποβλήτων, αλλά και για την ανακύκλωση και, γιατί όχι, την οικονομική αξιοποίησή τους.»

 

Επισυνάπτονται οι νομοτεχνικές βελτιώσεις που κατατέθηκαν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος στο νομοσχέδιο. Τα σημεία ενδιαφέροντος για την Λευκάδα είναι τα 12 και 14.

……………………………………………………………………………………….

Νομοτεχνικές Βελτιώσεις
στην Ολομέλεια
στο σχέδιο νόμου
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
με τίτλο
«Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις»
1. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δδ) της εσωτερικής περ. β της παρ. 1 του άρθρου 2 του σχεδίου νόμου, οι λέξεις «κατά την κρίση της περιβαλλοντικής αρχής» διαγράφονται.
2. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ) της εσωτερικής παραγράφου 3 της παρ. 3 του άρθρου 2 του σχεδίου νόμου, οι λέξεις «κατά την κρίση της περιβαλλοντικής αρχής» διαγράφονται.
3. Στο τέλος της εσωτερικής παραγράφου 6 του άρθρου 8 του σχεδίου νόμου προστίθενται εδάφια ως εξής: «Από τη ρύθμιση των προηγούμενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου εξαιρούνται οι ΑΕΠΟ και ΠΠΔ που αφορούν σε κατασκευές κεραιών, οι αιτήσεις ή/και δηλώσεις των οποίων διεκπεραιώνονται μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων (ΣΗΛΥΑ), μέχρι τη διασύνδεση του τελευταίου με το ΗΠΜ.»
4. Στο δεύτερο εδάφιο της εσωτερικής παραγράφου της παρ. 2 του άρθρου 9 του σχεδίου νόμου, μετά τις λέξεις «περιβαλλοντική αδειοδότηση» προστίθενται οι λέξεις «νέων ή για την οποιαδήποτε τροποποίηση».
5. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περ. β) της παρ. 5 του άρθρου 11 του σχεδίου νόμου προστίθεται η φράση «, εφόσον οι περιοχές αυτές έχουν οριοθετηθεί κατά τρόπο ειδικό και συγκεκριμένο.»
6. Στο τέλος του άρθρου 37 του σχεδίου νόμου προστίθενται εδάφια ως εξής: «Στις προγραμματικές συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο του παρόντος είναι δυνατόν να μετέχουν ως συμβαλλόμενα μέρη και ιδρύματα ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχουν διακριθεί για το έργο τους στον τομέα της προστασίας της φύσης και τα οποία διαθέτουν την κατάλληλη τεχνική και επιστημονική υποδομή, καθώς και αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση ανάλογων έργων που σχετίζονται με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Ομοίως, δύνανται να μετέχουν και Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ).».
2
7. Στο δεύτερο εδάφιο της εσωτερικής παραγράφου 7 της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του σχεδίου νόμου μετά τη λέξη «άδειες» προστίθενται οι λέξεις «ή αποφάσεις» και μετά τις λέξεις «αγροτικών ακινήτων» προστίθενται οι λέξεις «που έχουν αποδοθεί για γεωργική ή κτηνοτροφική χρήση, αμπελουργικά και ελαιουργικά κτηματολόγια».
8. Στο τέλος της παρ. 10 του άρθρου 48 του σχεδίου νόμου, μετά τη φράση «από τους έχοντες έννομο συμφέρον», προστίθεται η φράση: «, πλην όσων έχουν υποβάλει αντιρρήσεις, των οποίων η εξέταση εκκρεμεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.»
9. Στην παρ. 11 του άρθρου 48 του σχεδίου νόμου, μετά τις λέξεις «τα πρόσφορα στοιχεία» προστίθενται οι λέξεις «και οι διοικητικές πράξεις της περ. ζ` της παρ. 6 και της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979».
10. Στο τέλος της παρ. 1 του εσωτερικού άρθρου 226 Α της παρ. 3 του άρθρου 93, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η έδρα των Ειδικών Περιφερειακών Διαβαθμιδικών ΦΟΔΣΑ του παρόντος άρθρου.».
11. Το πρώτο εδάφιο της εσωτερικής παραγράφου 10 της παρ. 2 του άρθρου 93 του σχεδίου νόμου διαγράφεται.
12. Στο άρθρο 93 του σχεδίου νόμου προστίθεται παρ. 4 ως εξής: «Τα αστικά στερεά απόβλητα των Δήμων της Περιφερειακής ενότητας Λευκάδας, διατίθενται στο ΧΥΤΑ Παλέρου. Η διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων των Δήμων της ΠΕ. Λευκάδας και του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, γίνεται σύμφωνα με την από 16/8/2017 μεταξύ τους προγραμματική σύμβαση.»
13. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του εσωτερικού άρθρου 226Α του άρθρου 93 του σχεδίου νόμου, προστίθενται οι εξής λέξεις «και από την ΕΔΑΚΙ ΑΕ για τους Δήμους της νήσου Κεφαλλονιάς».
14. Η περίπτωση β) της παρ. 6 του εσωτερικού άρθρου 226Α του άρθρου 93 αντικαθίσταται ως εξής: «β) Τα Διοικητικά Συμβούλια των Ειδικών Περιφερειακών Διαβαθμιδικού ΦΟΔΣΑ της παραγράφου 1, αποτελούνται από επτά (7) μέλη. Ειδικότερα, αποτελούνται από τον Περιφερειάρχη και από άλλα δύο (2) μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου και από τέσσερα (4) μέλη, που εκλέγονται από τους εκπροσώπους των Δήμων που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση. Ο Περιφερειάρχης και οι εκπρόσωποι του Περιφερειακού Συμβουλίου δεν συμμετέχουν στην ψηφοφορία ανάδειξης των λοιπών μελών του Δ.Σ. Κάθε Δήμος δικαιούται να συμμετέχει μόνο με ένα υποψήφιο στις εκλογές για την ανάδειξη του Δ.Σ. του Διαβαθμιδικού ΦΟΔΣΑ. Η εκλογή δύο εκπροσώπων από τον ίδιο Δήμο στο Δ.Σ. είναι επιτρεπτή μόνο στην περίπτωση που οι υποψήφιοι σύμβουλοι δεν επαρκούν για την κάλυψη των θέσεων του Δ.Σ.»
3
15. Στην περίπτωση α. της παρ. 1 του εσωτερικού άρθρου 2 της παρ. 1 του άρθρου 99 του σχεδίου νόμου, αντικαθίστανται οι λέξεις «Θαλάσσια Χωροταξικά Πλαίσια» με τις λέξεις «Θαλάσσια Χωροταξικά Σχέδια» και μετά τις λέξεις «ν. 4546/2018 (Α’ 101)», προστίθενται οι λέξεις «τα οποία μετονομάζονται σε Θαλάσσια Χωροταξικά Πλαίσια»
16. Στην παρ. 4 του εσωτερικού άρθρου 2 της παρ. 1 του άρθρου 99 του σχεδίου νόμου, αντικαθίστανται οι λέξεις «από ένα πλαίσιο ή σχέδιο» με τις λέξεις «από ένα υπερκείμενο πλαίσιο ή σχέδιο σε ένα υποκείμενο πλαίσιο ή σχέδιο».
17. Στο εσωτερικό άρθρο 2 της παρ. 1 του άρθρου 99 του σχεδίου νόμου προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5.α. Όπου στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας αναφέρεται «Τοπικό Χωρικό Σχέδιο» νοείται εφεξής Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο του παρόντος άρθρου. β. Όπου στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας αναφέρεται «Ειδικό Χωρικό Σχέδιο» νοείται εφεξής Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο του παρόντος άρθρου.»
18. Στο πρώτο εδάφιο της εσωτερικής παραγράφου 27 της παρ. 2 του άρθρου 99 του σχεδίου νόμου, μετά τις λέξεις «ν. 4447/2016,» προστίθενται οι λέξεις «καθώς και στα ΣΟΑ, ΕΣΧΑΣΕ και ΕΣΧΑΔΑ».
19. H περίπτωση β. της παραγράφου 8 και η παράγραφος 9 του άρθρου 99 διαγράφονται.
20. Μετά το πρώτο εδάφιο της εσωτερικής παρ. 15 της παρ. 6 του άρθρου 102 του σχεδίου νόμου, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ως προς τον χαρακτήρα τους θεωρούνται αγροτικές εκτάσεις και δεν επανεξετάζονται, όποια μορφή και αν έχουν αποκτήσει σήμερα.».
21. Στο τελευταίο εδάφιο της εσωτερικής παρ. 15 της παρ. 6 του άρθρου 102 του σχεδίου νόμου, διαγράφονται οι λέξεις «ως προς τα εξωτερικά τους όρια».
22. Στην παρ. 5 του άρθρου 112 του σχεδίου νόμου, η φράση «του άρθρου 36 και της παραγράφου 1 του άρθρου 118» διαγράφεται και ο αριθμός «5» αντικαθίσταται από τον αριθμό «235».
23. Στο σημείο 1 του Παραρτήματος Ι του σχεδίου νόμου μετά τις λέξεις «ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ» προστίθεται η λέξη «ΔΕΛΤΑ».
24. Στο σημείο 2 του Παραρτήματος Ι του σχεδίου νόμου μετά τη λέξη «ΠΑΡΚΩΝ» προστίθεται η λέξη «ΔΕΛΤΑ» και μετά τη λέξη «ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ» προστίθεται η λέξη «-ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ».
25. Στο σημείο 3 του Παραρτήματος Ι μετά τη λέξη «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» προστίθενται οι λέξεις «ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ-ΒΟΛΒΗΣ, ΚΕΡΚΙΝΗΣ, ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΙ».
4
26. Στο σημείο 9 του Παραρτήματος Ι του σχεδίου νόμου μετά τη λέξη «ΠΑΡΚΟΥ» προστίθενται οι λέξεις «ΑΛΛΟΝΗΣΟΥ-ΒΟΡΕΙΩΝ».
27. Στο σημείο 11 του Παραρτήματος Ι του σχεδίου νόμου μετά τη λέξη «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» προστίθεται η λέξη «ΕΘΝΙΚΩΝ».
28. Στο σημείο 13 του Παραρτήματος Ι του σχεδίου νόμου μετά τη λέξη «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» προστίθεται η λέξη «ΕΘΝΙΚΩΝ».
29. Στο σημείο 23 του Παραρτήματος Ι του σχεδίου νόμου μετά τη λέξη «ΠΑΡΚΟΥ» προστίθενται οι λέξεις «ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ-».
30. Το Παράρτημα «ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» αντικαθίσταται με το Χάρτη που επισυνάπτεται.
Αθήνα, 5 Μαΐου 2020
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ