Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων 2 ΥΕ Καθαριστών/-στριων

Ανακοινώνεται η υπ’ αριθμ. πρωτ.  2901/27-07-2022 Ανακοίνωση , το
παράρτημα και η αίτηση, που αφορά την πρόσληψη προσωπικού με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού
σχολικών μονάδων 2 ΥΕ Καθαριστών/στριων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με
αριθμό 2901/27-07-2022 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στην
ακόλουθη διεύθυνση: contact@1419.syzefxis.gov.gr είτε στο Γραφείο
Πρωτοκόλλου του Δήμου. Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών
ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους. Διόρθωση ή συμπλήρωση των
αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών,
επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.
Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να
εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν
θα γίνονται δεκτές.
Παράκληση, οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά να μην αποστέλλονται ως
φωτογραφίες, διότι, εκτυπώνονται
«μαύρα» και δεν είναι δυνατή η επεξεργασία και ο έλεγχός τους.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και
αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με
την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά το
νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη) τότε η λήξη της προθεσμίας
μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η υποβολή των αιτήσεων δηλαδή θα
γίνει από την Πέμπτη 28-7-2022 έως και την Τετάρτη 10-8-2022.

Περισσότερα στοιχεία και τα έντυπα, ΕΔΩ