Δελτίο τύπου δήμου Μεγανησίου

Ο Δήμος Μεγανησίου προς διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των
υπηρεσιών του αλλά και ενισχύοντας τις υπηρεσίες του προς τους φορείς
και τους πολίτες ενισχύει προληπτικά τον έλεγχο και την διαφάνεια όλων
των υπηρεσιακών διαδικασιών , προβαίνοντας  σε σύμβαση με το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΑΣ.

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΑΣ είναι ανεξάρτητος φορέας με 30ετή επιστημονική
και επιχειρησιακή εμπειρία των στελεχών του στους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.
Είναι πιστοποιημένος από την Πολιτεία και έχει ως αποστολή την  στήριξη
των υπηρεσιών   και την αποτελεσματικότητα των βασικών αρχών άσκησης
διοίκησης.

Ο   Δήμος Μεγανησίου λειτουργεί με πλήρη διαφάνεια και ανήκει στους
πρώτους Δήμους που συμμορφώνονται με την οδηγία του Ελεγκτικού Συνέδριου
για την σύσταση υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου με την συνδρομή εξωτερικών
συνεργατών και την οικειοθελής αποστολή ετησίων εκθέσεων στο ελεγκτικό
Συνέδριο.

Το συνολικό σύστημα διαχειριστικών  ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων των
ελέγχων της οργανωτικής δομής, των μεθοδολογιών, των διαδικασιών και του
εσωτερικού ελέγχου (internal audit), που έχει εφαρμόσει η Διοίκηση στις
λειτουργίες της στο Δήμο Μεγανησίου,  έχει ως στόχο την απόλυτη
διαφάνεια-διαύγεια ,νομιμότητα της  διαχείρισης. Το σύστημα εσωτερικού
ελέγχου εξασφαλίζει τη συμμόρφωση στις πολιτικές της Διοίκησης,
διασφαλίζει τα περιουσιακά στοιχεία και πόρους του Δήμου Μεγανησίου,
μέσω πιστοποίησης της πληρότητας και ακρίβειας των λογιστικών εγγραφών
και καταστάσεων, και παρέχει επίκαιρες και αξιόπιστες δημοσιονομικές και
διαχειριστικές πληροφορίες .

Σκοπός της ανωτέρω διαδικασίας  είναι η βελτιστοποίηση των διαδικασιών
λειτουργίας του Δήμου μας , κάτι που αναμένεται να επιφέρει μεταξύ άλλων
και σημαντική εξοικονόμηση πόρων.

Ο Δήμαρχος
Παύλος Δάγλας