Επίσκεψη ιατρικής ομάδας από τον Όμιλο Δράσης και Πολιτισμού