Πλήττει το Μεγανήσι η ΚΥΑ 168040- Αντιδράσεις

 

Μια Κοινή Υπουργική Απόφαση (η ΚΥΑ 168040) έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, κυρίως νησιωτικές, μηδέ εξαιρουμένου του Μεγανησίου. Εν συντομία, η απόφαση προβλέπει ότι σε απόσταση 300 μέτρων από τη ζώνη NATURA 2000, η γη θα χαρακτηρίζεται «Αγροτική γη Υψηλής Παραγωγικότητας» και θα επιτρέπεται μόνο γεωργική παραγωγή ή εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μονάδων. Αυτό, κατανοεί εύκολα κανείς, αποτελεί καταστροφική εξέλιξη για ένα μικρό νησί όπως το Μεγανήσι, αφού στην πράξη θα ακυρώσει την όποια ροπή ανάπτυξης πλήττοντας τόσο ιδιοκτήτες γης, όσο και μια σειρά επαγγελμάτων που σχετίζονται με τη δόμηση και τον τουρισμό. Έρχεται μάλιστα και σε μια περίοδο βαθιάς οικονομικής ύφεσης στη χώρα. 

 Από μια επιστολή του Ανδρέα Δάγλα, πολιτικού μηχανικού, αντλούμε πιο λεπτομερή στοιχεία: 

 «ΘΕΜΑ” 300m από NATURA 2000                                       

Σχετικά με το θέμα που “έσκασε” τις τελευταίες μέρες και μετά από έρευνα στη νομοθεσία βρήκα τα παρακάτω 

 Με το Ν. 2637/1998 Υπ. Γεωργίας¨με θέμα¨ Σύσταση οργανισμών κλπ.” εκτός των Ν.Π.Ι.Δ. γιά την παρακολούθηση των κοινοτικών επιδοτήσεων συστήνεται και μιά ΑΕ η ΑΓΡΟΓΗ με σκοπό την διαφύλαξη της αγροτικής γής. Κομβική λέξη στην όλη υπόθεση είναι¨ ΓΕΩΡΓΙΚΗ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ) ΓΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 Στο αρθρ. 50 του ανωτέρω νόμου αναφέρεται μια αρκετά σύνθετη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει κάθε ιδοκτήτης αγροτεμαχίου που προτίθεται να το πουλήσει σε περίπτωση που αυτό    βρίσκεται σε αγροτική γή υψηλής παραγωγικότητας με σκοπό να ασκηθεί το δικαίωμα προτίμησης του δημοσίου μέσω της ΑΓΡΟΓΗΣ ΑΕ. 

 Στο αρθρ.56 του ίδιου νόμου αναφέρονται δύο απαγορεύσεις και δύο υποχρεώσεις που αφορούν την αγροτική γή υψηλής παραγωγικότητας

 ΟΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 

1)η άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριοτήτας εκτός της γεωργικής κ ΑΠΕ (παρ. 6α όπως αντικαταστάθηκε με το Ν. 3851/10) κ 

2)η κατάτμηση αγροτεμαχίων είτε με διανομή (ακόμη και μεταξύ συνιδιοκτητών ή συγκληρονόμων) είτε με πώληση, χωρίς άδεια της οικείας Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και μόνο για διευκόλυνση της αγροτικής εκμετάλλευσης.( παρ. 6β) 

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

1)Σε κάθε μεταβίβαση γεωργικής γής πρέπει να υπάρχει πιστοποιητικό της οικείας Δ/νσης   Αγροτικής Ανάπτυξης με το οποίο να βεβαιώνεται αν το πωλούμενο αγροτεμάχιο είναι ή όχι γεωργική γή υψηλής παραγωγικότητας ( παρ. 6γ) 

2)      Σε κάθε μεταβίβαση κυριότητας αγροτεμαχίων με πώληση πρέπει να τηρούνται οι διαδικασίες του αρθρ. 50 (δικαίωμα προτίμησης ΑΓΡΟΓΗΣ ΑΕ) (παρ. 6δ). 

 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ) ΓΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ?

Το ερώτημα αυτό δεν είχε απαντηθεί γιά 12 χρόνια (εκκρεμούσε η κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Γεωργίας που προβλέπονταν στην παρ. 1 του αρθρ. 56 του Ν.2637/1998). 

 Απαντήθηκε με την Υπουργική απόφαση Αριθμ. 168040 (ΦΕΚ 1528Β, 7/9/10) στην οποία μεταξύ των άλλων κριτηρίων γιά την κατάταξη της Αγροτικής Γής σε κατηγορίες παραγωγικότητας τέθηκε σαν τελευταίο κριτήριο (7ο κατά σειρά) και η γειτνίαση με κάθε μορφής προστατευόμενες περιοχές……γ) των ορίων των περιοχών του δικτύου ΦΥΣΗ (NATURA) 2000. Aυτό συγκεκριμενοποιείται σε ζώνη 300μ. 

 Στο αρθρ.56 του ίδιου νόμου και συγκεκριμένα στις τρείς πρώτες παραγράφους του προβλέπεται η έκδοση αντίστοιχων υπουργικών αποφάσεων.Η πρώτη εκδόθηκε στις 7-9-10 ως ανωτέρω.Εκκρεμούν 1)Η ΥΑ της παρ. 2 γιά τον καθορισμό των γεωγραφικών ορίων  της αγροτικής γής υψηλής παραγωγικότητας κ 2) Οι ΥΑ της παρ. 3 γιά τον καθορισμό των νομών στους οποίους εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρ. 50. 

 Ακόμη πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν η παρ. 11 αρθρ. 13 του Ν. 3147/2003 σύμφωνα με την οποία η διάταξη της παρ.6 του αρθρ. 56 του Ν. 2637/98 όπως έχει αντικατασταθεί(η επίμαχη δηλαδή) αρχίζει να ισχύει δέκα ημερες μετά τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της απόφασης που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρ. 56.Κοντολογίς για να ισχύσουν οι ανωτέρω απαγορεύσεις και  υποχρεώσεις του επίμαχου αθρ.56 του Ν.2637/98 όπως έχουν κατά καιρούς αντικατασταθεί και ισχύουν σήμερα, πρέπει να εκδοθεί ΥΑ που να καθορίζει τα γεωγραφικά όρια  της αγροτικής γής υψηλής παραγωγικότητας. Παράλληλα πρέπει να προχωρήσει το ΣΧΟΟΑΠ με τον καθορισμό χρήσεων γής. Τέλος με τα ισχύοντα σήμερα υπάρχει η εξής αντίφαση¨Επειδή η ΝATURA στο Μεγανήσι μπαίνει και στην παράκτια ζώνη, μέσα στη NATURA επιτρέπονται αυτά που γίνονταν μέχρι σήμερα και 300μ έξω δεν επιτρέπεται τίποτε εκτός γεωργικών και ΑΠΕ»  

Την Παρασκευή 10-12-2010 σε συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο πρόκρινε το παρακάτω ψήφισμα: 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ  

Στην αρ.13/10-12-10 συνεδρίασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγανησίου, ύστερα από την έκδοση της αρ. 168040 ΚΥΑ (ΦΕΚ. 1528/7-9-10) σχετικά με τον καθορισμό κριτηρίων με τα οποία διαβαθμίζεται η αγροτική γη σε ποιότητες και κατατάσσεται σε κατηγορίες παραγωγικότητας, αφού συζήτησε και είδε τις επιπτώσεις που φέρουν οι συγκεκριμένες διατάξεις στο Νησί μας, κατέληξε στο παρακάτω ψήφισμα: 

  

-Είναι ανεδαφικές και οδηγούν ιδιαίτερα τα μικρά νησιά σε οικονομικό μαρασμό, σε κοινωνική αποσύνθεση και εγκατάλειψη, αφού η τουριστική δραστηριότητα είναι ο βασικός άξονας οικονομικής ανάπτυξης. 

-Δεν έχουν επιστημονική τεκμηρίωση αφού στη ζώνη NATURA 2000 εκτός των γεωργικών δίνεται η δυνατότητα και άλλων δραστηριοτήτων. Η εφαπτόμενη ζώνη όπως ορίζεται με τις νέες διατάξεις, ενώ θα μπορούσε να είναι μια περιβαλλοντικά μεταβατική ζώνη, απαγορεύει την οποιαδήποτε άλλη δράση. 

-Η ρύθμιση είναι οριζόντια και μεμονωμένη και δεν λαμβάνει υπόψη της το συνολικό σχεδιασμό ανάπτυξης μιας μεμονωμένης γεωγραφικής ενότητας, όπως είναι ένα νησί, και την υπάρχουσα κατάσταση. Η νέα ζώνη των 300m που θεσμοθετείται, μαζί με τη ζώνη NATURA, καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό ενός μικρού νησιού, όπως το Μεγανήσι και δεν αφήνουν περιθώριο χρήσεων γης για άλλες δράσεις. 

-Το Μεγανήσι βρίσκεται σε διαδικασία ΣΧΟΟΑΠ την οποία ουσιαστικά ακυρώνουν οι παραπάνω διατάξεις, αφού υποχρεωτικά επιβάλλουν να προσαρμοστούμε σε αυτές. Μας οδηγούν έτσι σε ένα μοντέλο ιδιαίτερα αυστηρής περιβαλλοντικής προστασίας, όταν το ήδη θεσμοθετημένο μοντέλο σε ολόκληρη την Π.Ι.Ν είναι της αειφόρου ανάπτυξης, με βάση το οποίο έχει σχεδιαστεί το ΕΣΠΑ. 

  

Καταθέτουμε την απόλυτη αντίθεσή  μας αλλά και την πρόθεσή μας να ανατρέψουμε τις παραπάνω ρυθμίσεις. Καλούμε την κυβέρνηση για την άμεση απόσυρση της συγκεκριμένης ΚΥΑ, τουλάχιστον στο μέρος που αφορά τα μικρά νησιά. 

Το παραπάνω ψήφισμα να διαβιβαστεί: 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων 

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής 

Βουλευτή Λευκάδας 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

Δίκτυο Μικρών Νησιών 

 

   

   

Και η δήλωση του Δημάρχου Μεγανησίου κου Στάθη Ζαβιτσάνου: 

   

  

            «Είναι σαφές ότι μας βρίσκει απόλυτα αντίθετους αφού  το θέμα δεν αντέχει σε ιδιαίτερη επιχειρηματολογία, ειδικότερα σε ότι αφορά τα μικρά νησιά, που κυρίως ενδιαφέρει εμάς. Εδώ και δεκαπέντε περίπου μέρες που το θέμα βγήκε στην επικαιρότητα, έχουμε κινηθεί προς όλες τις κατευθύνσεις με στόχο να ανακληθεί η συγκεκριμένη ΚΥΑ. Έχουν γίνει οι πρώτες επαφές με τα συναρμόδια Υπουργεία και έχει διαπιστωθεί ένα θετικό κλίμα για την απόσυρση. Μένει σε εκκρεμότητα η συνάντηση με τον Υπουργό Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κο Σκανδαλίδη (προγραμματισμένη για την προσεχή Τετάρτη), όπου και πιστεύω ότι θα κλείσει ευνοϊκά για μας το θέμα. Το συντονισμό της προσπάθειας τον έχει ο βουλευτής Λευκάδας κος Μαργέλης.» 

   

   

Ας ελπίσουμε όλοι τα πράγματα να πάνε κατ’ ευχήν και οι συναρμόδιοι υπουργοί να συμμαζέψουν, έστω και την ύστερη ώρα, την καταστροφική αυτή για το νησί μας -και όχι μόνο- απόφαση. Ειδάλλως, έχουμε αγώνες μπροστά μας…