Ανακοίνωση από την ΠΛΟΥΣ-ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑ ΑΕ

Με την παρούσα ανακοίνωση, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους κατόχους σκαφών που βρίσκονται αγκυροβολημένα στον θαλάσσιο χώρο του Τουριστικού Καταφυγίου, και οι οποίοι δεν έχουν υπογεγραμμένη σύμβαση ελλιμενισμού με την εταιρία μας εν ισχύ, να απομακρύνουν τα σκάφη τους από τον χώρο του Καταφυγίου μέχρι την 1η Απριλίου 2011.

 

Ο εν λόγω θαλάσσιος χώρος ορίζεται σύμφωνα με την έγκριση χωροθέτησης με αρ. ΦΕΚ Β 1743/31.12.2001, τους όρους διακήρυξης Διαγωνισμού Τουριστικού Καταφυγίου Βαθέως αρ.πρωτ. 3425/ 28/12/2009 και την σύμβαση παραχώρησης με αρ.πρωτ. 113/31/05/2010 από τα σημεία:

1. ΝΕΟ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑ ΣΤΟ ΒΔ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ
2. ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΒΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ (ΤΑΒΕΡΝΑ ΠΟΡΤΟ ΒΑΘΥ – ΕΡΡΙΚΟΣ)

Το τμήμα από την πλευρά του παλαιού κρηπιδώματος που συνορεύει με το Αλιευτικό Καταφύγιο, παραχωρείται από την εταιρία μας, σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης Διαγωνισμού Τουριστικού Καταφυγίου Βαθέως αρ.πρωτ. 3425/ 28/12/2009 και την σύμβαση παραχώρησης με αρ.πρωτ. 113/31/05/2010 για ελεύθερη χρήση. Τα σκάφη που θα απομακρυνθούν από τον θαλάσσιο χώρο του Τουριστικού Καταφυγίου, μπορούν να ελλιμενιστούν στον χώρο του Αλιευτικού Καταφυγίου.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, σύμφωνα με τον ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ Κ’ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΦΕΚ 1323/16/09/2003 αρ.8 παρ.6, την σύμβαση παραχώρησης με αρ.πρωτ. 113/31/05/2010 και τις κείμενες διατάξεις η εταιρία μας είναι υποχρεωμένη να συντάξει πρακτικό, με το οποίο θα ορίζεται πενθήμερη προθεσμία από της κοινοποιήσεως για την μεταφορά – μεθόρμηση του σκάφους. Το πρακτικό θα κοινοποιηθεί με απόδειξη στον νόμιμο εκπρόσωπο του σκάφους στην δηλωθείσα διεύθυνση κατοικίας των , εφόσον τα στοιχεία έχουν δηλωθεί σε προηγούμενη μη ισχύουσα σύμβαση. Εαν τα στοιχεία δεν είναι γνωστά, το πρακτικό θα κοινοποιηθεί σε εμφανές σημείο του Σκάφους. Εαν η ταχθείσα προθεσμία παρέλθει άπρακτος, θα προχωρήσουμε σε ανέλκυση ή μεθόρμιση του σκάφους . Τα σχετικά έξοδα, βαρύνουν αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη ή τον εκπρόσωπο του σκάφους. Σε περίπτωση άρνησης αυτών να καταβάλουν τα σχετικά ποσά, αυτά καταβάλλονται από τον Φορέα Διαχείρισης και αναζητούνται από τους ανωτέρω, οι οποίοι ευθύνονται εις ολόκληρον. Επίσης, οι ιδιοκτήτες ανεξάρτητα από τις κυρώσεις αυτές, θα επιβαρύνονται με τις κυρώσεις που προβλέπονται του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου από την αρμόδια Λιμενική Αρχή.

ΠΛΟΥΣ – ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΜΑΡΙΝΑ Α. Ε .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την γραμματεία του Τουριστικού Καταφυγίου στα τηλέφωνα 2645051084, κα Telford.

Με εκτίμηση,
12/03/2011

Ιωάννης Ανδριώτης
Διευθύνων Σύμβουλος
ΠΛΟΥΣ – ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε.
ΥΠ/ΜΑ: ΟΡΜΟΣ ΒΑΘΕΩΣ, ΜΕΓΑΝΗΣΙ
ΒΑΘΥ, ΛΕΥΚΑΔΑ, 31083

Μπορείτε να δείτε και το PDF της ανακοίνωσης πατώντας εδώ.