Χωρίς κρατική επιχορήγηση νοσοκομείο και λιμενικό ταμείο.