Δημοπρασία για το αναψυκτήριο στη Ρόκα

ΕΡΓΟ: «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΟΚΑ» ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ»

Ο Δήμαρχος του Δήμου Μεγανησίου Νομού Λευκάδας διακηρύττει ότι εκθέτει σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με προφορική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/1981 και ισχύει την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην θέση «Ρόκα» οικισμού Σπαρτοχωρίου Δήμου Μεγανησίου.

1. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την19η Απριλίου 2011, ώρα 12η μεσημβρινή στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Μεγανησίου, ενώπιον της επιτροπής η οποία έχει συσταθεί με την 30/2011 απόφαση Δημ. Συμβουλίου

2. Περιγραφή του ακινήτου:

Στην περιοχή «Ρόκα» οικισμού Σπαρτοχωρίου, Κτίριο αναπαλαιωμένο, εμβαδού 79,5 τετ. μέτρων, για λειτουργία δημοτικού αναψυκτηρίου.
Προαύλιο χώρο 518,52 τετ. μέτρων.
Χώρος έναντι αναψυκτηρίου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων εμβαδού 200 τετ. μέτρα.

3. Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των πέντε χιλιάδων ευρώ (5 000 €) για κάθε έτος.

4. Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στην δημοπρασία, πρέπει να δηλώσει ότι έχει λάβει γνώση των όρων της δημοπρασίας και να καταβάλλει ως εγγύηση στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας πόσο ίσο προς 10% της οριζόμενης στη διακήρυξη τιμής προσφοράς αλλιώς η συμμετοχή δεν θα γίνει δεκτή.

5. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του διαγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

6. Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παραπάνω.

7. Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι
500,00 € και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας. Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.www.meganisi.gov.gr

 

8. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν πλειοδότης. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

9. Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τα γραφεία το Δήμου, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Μεγανήσι Τ.Κ. 31083 ,Τηλέφωνο 2645 361 300, FAX: 2645 361 319, και στο site του Δήμου

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι 15 Απρίλη 2011.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Δείτε τη σύμβαση εδώ.

 

 

(Πηγή: www.meganisi.gov.gr)