Προχωράει η «ηλεκτρονική διακυβέρνηση»

Με ένα… κλικ από τον υπολογιστή τους θα µπορούν οι πολίτες να παραλαµβάνουν πιστοποιητικά, να ολοκληρώνουν συναλλαγές µε δηµόσιες υπηρεσίες, ακόµη καινα πληρώνουν οφειλές.

Το πράσινο φως για ηλεκτρονικές συναλλαγές µε το Δηµόσιο θα δοθεί µε την ψήφιση του νοµοσχεδίου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, το οποίο κατέθεσε χθες στη Βουλή ο υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γιάννης Ραγκούσης. Τις επόµενες ηµέρες θα ανακοινωθεί το συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα για την εφαρµογή των νέων διαδικασιών. Προκειµένου να µπορέσουν να κάνουν χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών οι πολίτες ή τα ΝΠΙΔ πρέπει να ταυτοποιηθούν, δηλαδή να εγγραφούν στην Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη του Δηµοσίου ή σε άλλες πύλες που διαθέτουν οι επιµέρους φορείς.

Κατά την αρχική εγγραφή, ο πολίτης πρέπει να προσκοµίσει ήαποστείλει υπογεγραµµένα στην αρµόδια αρχή εγγραφής που θα οριστεί τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ταυτότητά του.Τα στοιχεία αυτά για τους έλληνες πολίτεςκαι τους πολίτες χωρών της Ε.Ε. αποδεικνύονται από την ταυτότητα ήτο διαβατήριο, ενώ για αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε., από το διαβατήριο ή έγγραφο βάσει του οποίου επετράπη η είσοδός τους στη χώρα, ή έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρµόδιες ελληνικές αρχές.

Με την εγγραφή θα χορηγούνται σε κάθε πολίτη συγκεκριµένα «αναγνωριστικά» και «διαπιστευτήρια» από κάθε φορέα, τα οποία θα χρησιµοποιεί προκειµένου να µπορεί να συναλλάσσεται ηλεκτρονικά µε αυτόν. Συγκεκριµένα, θα µπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονικά αιτήσεις, δηλώσεις, βεβαιώσεις, νοµιµοποιητικά έγγραφα, δικαιολογητικά, καθώς και προσφορές για συµµετοχή σε δηµόσιους διαγωνισµούς. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα έχουν την ίδια νοµική και αποδεικτική ισχύ µε εκείνα που φέρουν ιδιόχειρη υπογραφή και σφραγίδα, ενώ αντίγραφα ηλεκτρονικών εγγρά φων που τηρούνται σε κάποιο φορέα δεν χρειάζονται πλέον επικύρωση.

«Θα δώσει τη δυνατότητα στον πολίτη να παίρνει ηλεκτρονικάαπό το σπίτι του,από τον υπολογιστή του µία σειρά από υπηρεσίες για τις οποίες σήµερα, στηνκαλύτερη περίπτωση, πρέπει να φύγει από το σπίτι του και να πάει στα ΚΕΠ», δήλωσε ο υπουργός. Επίσης, ανέφερε πως αρχικά το σύστηµα θα λειτουργήσει για την έκδοση πιστοποιητικών όπως γέννησης, οικογενειακής κατάστασης, ποινικού µητρώου και σταδιακά θα επεκταθεί.

Παράλληλα, οι πολίτες θα µπορούν να κάνουν και ηλεκτρονικές πληρωµές ή να εισπράττουν οφειλές από φορείς του Δηµοσίου. Ετσι, θα γίνεται η καταβολή ειδικών φόρων, παραβόλων, τελών, ενσήµων, χαρτοσήµων, προστίµων και άλλων οικονοµικών οφειλών πολιτών ή ΝΠΙΔ, µε χρέωση τραπεζικών τους λογαριασµών ή καρτών πληρωµής που έχουν εκδοθεί στο όνοµά τους. Η ηλεκτρονική πληρωµή θα γίνεται είτε άµεσα από τους ίδιους τους πολίτες είτε µέσω των ΚΕΠ και των ΕΛΤΑ.

(Πηγή: www.tanea.gr)