Κανονισμός ύδρευσης-αποχέτευσης Δήμου Μεγανησίου

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

Άρθρο 1: [Αντικείμενο & Στόχος]

            α) Κάλυψη αναγκών ύδρευσης και αποχέτευσης

            β) Τήρηση καλής κατάστασης δικτύου

            γ) Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών

            δ) Γνωστοποίηση διατάξεων και συμμόρφωση προς αυτές.

 Άρθρο 2: [Αρμοδιότητα]

 Το σύνολο του δικτύου ύδρευσης μέχρι και τον υδρομετρητή κάθε καταναλωτή και ανεξάρτητα του τρόπου κατασκευής ή χρηματοδότησης, ανήκουν στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Δήμου. Μετά τον υδρομετρητή, η ευθύνη συντήρησης και λειτουργίας του δικτύου ανήκει στον καταναλωτή.

 Άρθρο 3: [Κανονισμοί]

 α)  Σε περίπτωση μη πλεονάσματος ύδατος, ικανοποιούνται οι οικίες κατά προτεραιότητα, σε σχέση με κατάστημα ή άλλες ανάγκες (γεωργικές κτλ.)

 β) Για τον έλεγχο κατανάλωσης ύδατος και την ομαλή λειτουργία του δικτύου, είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση υδρομετρητών, με ευθύνη της Υπηρεσίας Ύδρευσης.

γ)  Για κάθε οικία, κτήμα, κτλ, θα γίνεται ξεχωριστή παροχή.

δ) Σε περίπτωση κήπων, ή κτήματος, πλησίον οικίας, θα χρησιμοποιείται μόνο ένας υδρομετρητής, πλην ειδικών εξαιρέσεων (τεχνικό πρόβλημα, κτλ.)

 Άρθρο 4:

 Σε περίπτωση λειψυδρίας, μπορεί να καθοριστεί ανώτατο όριο κατανάλωσης ύδατος και να ληφθούν και πρόσθετα μέτρα, έως διακοπής υδροδότησης (κατόπιν ενημερώσεως των πολιτών).

 Άρθρο 5:

  Το τέλος της σύνδεσης το τιμολόγιο και οι κατηγορίες υδροληπτών ύδρευσης διαμορφώνονται κάθε φορά με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και ισχύουν έως την αλλαγή τους.

 Άρθρο 6

Η υπηρεσία ύδρευσης σφραγίζει την παροχή υδροδότησης, χωρίς άλλη ειδοποίηση, εφόσον παραμένουν ανεξόφλητοι λογαριασμοί ενός έτους.

 Άρθρο 7:

 α) Αιτήσεις για νέες συνδέσεις ύδρευσης ικανοποιούνται σε εύλογο χρονικό διάστημα και κατά προτεραιότητα.

β) Η υπηρεσία δεν υποχρεώνεται σε συνδέσεις εκτός οικισμών και ειδικότερα σε περιπτώσεις απομακρυσμένες, που δεν καλύπτονται από δίκτυο ύδρευσης.

γ) Η σύνδεση γίνεται από τους εσωτερικούς αγωγούς του δικτύου ύδρευσης, με δαπάνη του ενδιαφερόμενου και με υλικά τεχνικών προδιαγραφών  που καθορίζει η υπηρεσία .

δ) Ο υδρομετρητής τοποθετείται σε εξωτερικό της οικίας σημείο, εμφανές και ευπρόσιτο, ώστε να διευκολύνεται η μέτρηση.

ε) Μετρήσεις γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, που καθορίζονται με την απόφαση  τελών ύδρευσης του Δημοτικού Συμβουλίου.

στ) Οι υδρολήπτες οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα τον Δήμο ή την Υπηρεσία Ύδρευσης για κάθε ζημιά, βλάβη ή ανωμαλία στους υδρομετρητές, ειδάλλως η ευθύνη βαρύνει τους ίδιους.

ζ) Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να κάνει έκτακτες επιμετρήσεις, να ελέγχει την λειτουργία των υδρομετρητών και σε δικαιολογημένες περιπτώσεις ( π.χ βλάβη) να επιβάλει την αλλαγή υδρομετρητή με δαπάνη του ιδιοκτήτη.

 Άρθρο 8:

 α) Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε παρέμβαση σε υδρομετρητές. Τυχούσες παραβάσεις θα τιμωρούνται με πρόστιμο 1000 €.

β) Παραβίαση μολυβοσφραγίδας, θεωρείται παραβίαση υδρομετρητή και τιμωρείται με πρόστιμο 1000 €.

γ) Απαγορεύεται η παρέμβαση σε οποιοδήποτε σημείο του δικτύου, χωρίς την έγγραφη άδεια της υπηρεσίας ύδρευσης. Η παράβαση αυτή τιμωρείται με πρόστιμο 500 €.

δ) Η οποιαδήποτε μορφή παράνομης υδροληψίας – που δεν καταμετρείται – τιμωρείται με πρόστιμο 1000 € με την επιφύλαξη του δικαιώματος του Δήμου να προσφύγει στα διοικητικά ή τα ποινικά δικαστήρια.

ε) Απαγορεύεται η παρέμβαση στους ειδικούς  υδρομετρητές των λιμανιών. Η οποιαδήποτε παρέμβαση τιμωρείται με πρόστιμο 500 €.

Άρθρο 9:

 Ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περίπτωση μειωμένης πίεσης ή ποσότητας ύδατος, που οφείλεται σε βλάβη ή ζημιά (σπάσιμο, κτλ) του δικτύου. Υποχρέωσή του είναι η ταχεία αποκατάσταση της βλάβης στο βαθμό του εφικτού.

Άρθρο 10: 

α) Απαγορεύεται το γέμισμα στερνών, δεξαμενών άνω των 2 m3 κτλ., κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, για λόγους εξοικονόμησης ύδατος. Ο Δήμος στη περίπτωση αυτή δύναται να δημοσιοποιήσει, με όποιο τρόπο επιλέξει, το όνομα του παραβάτη.

β) Παράπλευρες παροχές (χωρίς υδρομετρητή), μπορούν να γίνουν σε ειδικές περιπτώσεις, που αποφασίζει το Δημοτικό συμβούλιο.

Άρθρο 11:

α) Η κένωση των βόθρων θα γίνεται μόνο κατόπιν συνεννοήσεως με την Υπηρεσία Ύδρευσης – Αποχέτευσης και θα σειρά προτεραιότητας.

β) Η διατίμηση της κένωσης καθορίζεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

γ)  Ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίζει τη δίοδο της απορροφητικής σωλήνας και γενικά να διευκολύνει την ομάδα αποχέτευσης. Σε αντίθετη περίπτωση, η συλλογή των λυμάτων δεν θα πραγματοποιείται.

δ) Το αντίτιμο καταβάλλεται μετά το πέρας της εργασίας και η εξόφληση προηγούμενων οφειλών θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε νέα κένωση.

δ) Σε περίπτωση αδυναμίας (τεχνικής, έλλειψης προσωπικού, κτλ.) του Δήμου να εξασφαλίσει τη συλλογή λυμάτων, δεν φέρει αυτός καμία ευθύνη, για όσο διάστημα ισχύει ο λόγος κωλύματος.

Άρθρο 12:        

Με απόφαση Δημάρχου συγκροτείται επιτροπή τήρησης του κανονισμού ύδρευσης, η οποία αποτελείται από τον Αντιδήμαρχο, έναν μόνιμο υπάλληλο της υπηρεσίας ύδρευσης και έναν δημοτικό σύμβουλο, που ορίζεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Η επιτροπή συγκαλείτε από τον Αντιδήμαρχο και  μπορεί να συνεδριάσει με παρόντα τα δύο μέλη.

 Άρθρο 13

Με απόφαση Δημάρχου, μετά από εισήγηση της επιτροπής του άρθρου 11 ή αστυνομικής αναφοράς, επιβάλλονται τα προβλεπόμενα από τον παρόντα κανονισμό πρόστιμα και κυρώσεις.