Meganisi Times

Κανονιστική απόφαση χρήσης κοινοχρήστων χώρων Δήμου Μεγανησίου

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΧΡΗΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

 ΓΕΝΙΚΑ

Οι κοινόχρηστοι χώροι, έχουν κατά προτεραιότητα χαρακτήρα κοινωνικό, αφού είναι χώροι συνάντησης, κοινωνικής και πολιτιστικής έκφρασης. Παράλληλα πρέπει να αναδεικνύουν τον αρχιτεκτονικό και πολιτιστικό χαρακτήρα των οικισμών.

          Ο Δήμος σε κάθε περίπτωση έχει την ευθύνη προστασίας και ενίσχυσης αυτών των χαρακτηριστικών.

          Τα παραπάνω χαρακτηριστικά δεν αναιρούνται, αντίθετα μπορούν να ενισχυθούν, αν μέσα από μια χωροθέτηση δραστηριοτήτων, μέρος του κοινόχρηστου χώρου, διατίθεται για οικονομική δραστηριότητα. Γι’ αυτό και η παρούσα κανονιστική απόφαση, αφορά στους κανόνες και στους όρους διάθεσης και εκμετάλλευσης από το Δήμο των κοινοχρήστων χώρων.

 ΑΡΘΡΟ 1ο

 Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθορίζονται οι προς ενοικίαση κοινόχρηστοι χώροι, καθώς και οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες  σε κάθε χώρο. Με την ίδια απόφαση, και ανάλογα με την θέση, προσδιορίζονται ανάλογες  ζώνες.

 ΑΡΘΡΟ 2ο

          α. Σε κάθε ζώνη, με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου, ορίζεται το τέλος ενοικίασης ανά τετραγωνικό μέτρο, εάν αφορά ζώνες για χρήση τραπεζοκαθισμάτων.

          β. Για άλλες εμπορικές, τουριστικές ή οικοδομικές δραστηριότητες

καθορίζεται εφάπαξ ποσό, καθώς και ο διαθέσιμος χώρος.

          γ. Οι περιπτώσεις της παραγράφου β αφορούν χώρους για:

1. Ενοικίαση θαλάσσιων μέσων αναψυχής.

2. Στάθμευσης καντινών.

3. Προσωρινή εναπόθεση οικοδομικών υλικών.

 ΑΡΘΡΟ 3ο

  Για την ενοικίαση χώρου, ο κάθε ενδιαφερόμενος καταθέτει ανάλογη αίτηση στην υπηρεσία του Δήμου. Η αίτηση εξετάζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, με εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, μόνο στη περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει οποιαδήποτε μορφή οφειλής  στον Δήμο, εκτός της περίπτωσης που έχει γίνει διακανονισμός, και ο οφειλέτης έχει ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Η μη οφειλή στο Δήμο, αποδεικνύεται οίκοθεν από την οικονομική υπηρεσία. Το τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου, πληρώνεται μέχρι και την 30η Οκτωβρίου κάθε έτους.

          Για την περίπτωση 3 του άρθρου 2 παράγραφος γ, η άδεια εκδίδεται από τον Δήμαρχο, ύστερα από εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας, αφού εξετασθούν όλα τα πιθανά προβλήματα. Η χρονική διάρκεια δεν μπορεί να ξεπερνά τον ένα μήνα. Σε διαφορετική περίπτωση το θέμα παραπέμπετε στο Δημοτικό Συμβούλιο.

 ΑΡΘΡΟ 4ο

  Το Δημοτικό Συμβούλιο, με απόφασή του μπορεί να περιορίζει τον αιτούμενο χώρο, και σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να επιβάλει ειδικά μέτρα χρήσης, όπως για παράδειγμα στις περιπτώσεις δρόμων, που η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων  δημιουργεί πρόβλημα οδικής ασφάλειας, το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει τις ώρες ανάπτυξης και απόσυρσης των τραπεζοκαθισμάτων.

 ΑΡΘΡΟ 5ο

          Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης κοινόχρηστου χώρου, έχει την ευθύνη της επιμέλειας και της καθαριότητας του χώρου. Όλοι οι καταστηματάρχες είναι υποχρεωμένοι να τοποθετήσουν στους καθορισμένους από την υπηρεσία του Δήμου χώρους εγγύς των καταστημάτων τους  κάδους απορριμμάτων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας καθαριότητας. Η κανονιστική απόφαση καθαριότητας,  έχει παράλληλη ισχύ με τον παρόντα κανονισμό. Η μη τήρηση του κανονισμού καθαριότητας, είναι λόγος ανάκλησης της άδειας χρήσης του κοινόχρηστου χώρου.

 ΑΡΘΡΟ 6ο

   Απαγορεύεται σε ενοικιαζόμενο χώρο, η οποιαδήποτε μόνιμη κατασκευή. Η παράβαση αυτή είναι λόγος  ανάκλησης της άδειας χρήσης του κοινόχρηστου χώρου. Οι υπάρχουσες μόνιμες κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους, υποχρεώνονται να αναπροσαρμοστούν ή αποσυρθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα, που θα ορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από την ψήφιση και έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης που θα αφορά την συνολική διαμόρφωση και αισθητική ανάπλαση των κοινοχρήστων χώρων.

 ΑΡΘΡΟ 7ο

          Έχει την δυνατότητα ο χρήστης κοινόχρηστου χώρου, να οριοθετεί το χώρο του, με ξύλινη παραδοσιακή κατασκευή ύψους μέχρι ογδόντα εκατοστών, ή με χρήση λουλουδιών σε γλάστρες, μετά από την σύμφωνη γνώμη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η τοποθέτηση γλαστρών ή άλλων αντικειμένων επί του οριοθετημένου οδοστρώματος. Υπάρχει μάλιστα δυνατότητα το Δημοτικό Συμβούλιο, σε ειδικές περιπτώσεις όπως στο άρθρο 4, να επιβάλει ανάλογες οριοθετήσεις. Η αισθητική και οι τεχνικές προδιαγραφές των ομπρελών, καθορίζονται από τη τεχνική υπηρεσία του Δήμου.

 ΑΡΘΡΟ 7βο

 Απαγορεύεται η χρήση των ενοικιαζόμενων χώρων ώς χώρων αποθήκευσης, κατά την περίοδο που τα καταστήματα παραμένουν κλειστά (χειμερινοί μήνες).

Οι ενοικιαστές οφείλουν να διατηρούν τους ενοικιαζόμενους χώρους καθαρούς και κενούς διαφόρων υλικών, εκτός και αν επιθυμούν να έχουν αναπτυγμένα τα τραπεζοκαθίσματά τους και κατά την διάρκεια των χειμερινών μηνών.

Η παράβαση αυτή, επιφέρει πρόστιμο ίσο με το συνολικό τέλος του ενοικιαζόμενου χώρου.

 ΑΡΘΡΟ 8ο

          α. Η Υπηρεσία του Δήμου οριοθετεί τον ενοικιαζόμενο χώρο, με την έκδοση της άδειας χρήσης. Πέρα των ορίων αυτών, απαγορεύεται ρητά η κατάληψη χώρου για οποιοδήποτε λόγο. Η παράνομη κατάληψη, μέχρι το 20% του ενοικιαζόμενου χώρου, επιφέρει πρόστιμο ίσο με το συνολικό τέλος του ενοικιαζόμενου χώρου. Κατάληψη άνω του 20% του αρχικού ενοικιαζόμενου χώρου, επιφέρει πρόστιμο διπλάσιο του συνολικού τέλους. Η για δεύτερη φορά παράβαση, διπλασιάζει τα επιβαλλόμενα πρόστιμα. Με την τρίτη κατά σειρά παράβαση επιβάλλεται το διπλάσιο ως άνω πρόστιμο, ενώ είναι λόγος ανάκλησης της αδείας χρήσης του κοινόχρηστου χώρου.

          β. Η αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα, ή άλλη χρήση όπως αναφέρεται στο άρθρο 2, επιφέρει πρόστιμο το διπλάσιο τέλος για τον αναλογούντα χώρο, που κατέλαβε, και παράλληλα με τρεις πιστοποιήσεις παραβάσεων, ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης.

  Οι καταστηματάρχες φέρουν οι ίδιοι την ευθύνη για κατάληψη χώρου από τους πελάτες των καταστημάτων τους, πέραν εκείνου για τον οποίον έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα χρήσης, καθώς και για την διαφορετική χρήση τους.

 ΑΡΘΡΟ 9ο

 Η πιστοποίηση των παραβάσεων γίνεται από την δημοτική αστυνομία, ή τριμελή επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου, που ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και συγκροτείται με απόφαση Δημάρχου. Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει τρία μέλη με τους αναπληρωτές τους και τον πρόεδρο της επιτροπής. Μέλη της επιτροπής μπορεί να είναι και μέλη και μέλη των τοπικών συμβουλίων ή ο εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίσει και με την παρουσία δύο μελών.

 Η επιτροπή είναι υπεύθυνη για την τήρηση της παρούσας κανονιστικής απόφασης. Την επιτροπή συνδράμουν οι τεχνικές και οι άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Η επιτροπή κάνει τακτικούς και έκτακτους ελέγχους. Η πιστοποίηση των παραβάσεων καταγράφεται σε πρακτικό συνεδρίασης και αποστέλλεται στον Δήμαρχο. Τα πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση Δημάρχου.

 ΑΡΘΡΟ 10ο

Απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων, η έμμεση διαφήμιση επιχειρήσεων ή προϊόντων σε κοινόχρηστους ή ενοικιαζόμενους χώρους.

Απαγορεύεται επίσης ρητά η χρήση φωτεινών πινακίδων που έρχονται σε αντίθεση με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική (νέον κλπ).

Εφαρμογή έχουν οι συνδυασμένες  διατάξεις αρ. 1-11 Ν.2946/01 και αρ.11 Ν. 2696/99 όπως έχουν τροποποιηθεί με το Ν.3212/203. Με κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα καθορίζονται οι χώροι  και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την διαφήμιση των επιχειρήσεων, καθώς και για τις φωτεινές ή μη πινακίδες που θα χρησιμοποιούνται.

Άρθρο 11ο

 Ο παρών κανονισμός ισχύει από την έγκρισή του. Αναιρείται κάθε άλλη προγενέστερη απόφαση για τους κοινόχρηστους χώρους, εκτός και προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό. Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό και την ισχύουσα νομοθεσία ερμηνεύεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, το μόνο αρμόδιο να αποφασίσει και να τροποποιήσει τον παρόντα κανονισμό. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αποφασίζει ο Δήμαρχος, όπως προβλέπεται από τον Δ.Κ.Κ. Η εφαρμογή των όρων της παρούσης ανατίθεται στην Αστυνομική Αρχή και την επιτροπή του άρθρου 9 της παρούσης. Για όλες τις παραβάσεις έχουν παράλληλη εφαρμογή οι αντίστοιχες διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας,  οι κανονιστικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και όλων των σχετικών νόμων και διατάξεων.

Ανατίθεται κάθε περαιτέρω ενέργεια στον Δήμαρχο.

Exit mobile version